Liczba mieszkańców powiatu nadal maleje

demografiaNiedawno GUS opublikował wyniki bilansu ludności naszego kraju na dzień 31 grudnia 2017 r. Z dokumentu wynika, że po pięciu latach spadku, liczba Polek i Polaków nieznacznie wzrosła. Wszystkie gminy leżące na terenie naszego powiatu nadal odznaczają się ujemnym przyrostem naturalnym.

Jak wynika z raportu, w 2017 r. odnotowano nieznaczny przyrost liczby ludności naszego kraju. Przyrost ten był jednak minimalny i wyniósł statystycznie 1 osobę na 100 tys. mieszkańców. Ponadto dotyczył on wyłącznie terenów wiejskich. Zdaniem ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego sytuacja ludnościowa Polski nadal jest trudna i w najbliższej perspektywie nie należy oczekiwać znaczących zmian gwarantujących stabilny rozwój demograficzny.

Według autorów opracowania zwiększenie liczby ludności Polski nastąpiło przede wszystkim w wyniku zmian rejestrowanych migracji zagranicznych. Co prawda w 2017 r. istotnie wzrosła liczba urodzeń, ale jednocześnie równie istotnie wzrosła liczba zgonów, natomiast w przypadku innych zjawisk demograficznych trendy kształtowały się na poziomie obserwowanym w ostatnich latach.

Lokalna statystyka

Na dzień 31 grudnia 2017 roku miasto Bukowno liczyło 10 297 mieszkańców. W przeliczeniu na 1000 osób wskaźnik przyrostu naturalnego wyniósł tutaj -3,5. Saldo migracji było jednak dodatnie i ukształtowało się na poziomie 0,4. W gminie Bolesław mieszkało 7747 osób. Różnica miedzy stopą urodzeń i ilością zgonów uplasowała się na poziomie -3,2. Niedobór mieszkańców zrekompensował jednak dodatni współczynnik przemieszania się ludności. Na 1000 osób były to średnio 3,2 jednostki.

Gmina Klucze liczyła 15 158 mieszkańców. Zarówno wzrost ludności jak i saldo migracji były tutaj ujemne i wyniosły odpowiednio: -1,7 i - 0,9. W badanym okresie w Trzyciążu mieszkało 7054 osób. Przyrost naturalny ukształtował się na tutaj poziomie – 4,4. Różnica pomiędzy liczbą osób wprowadzających się do tej miejscowości i liczbą mieszkańców z niej wyjeżdżających wyniosła - 0,6.

Populacja Olkusza na koniec zeszłego roku obejmowała 49 309 osób z czego 35 921 zamieszkiwało tereny miejskie a 13 338 okoliczne sołectwa. Stopa urodzeń wyniosła w mieście - 1,9 a na wsi - 0,7. W przypadku współczynnika migracji było to odpowiednio: - 4,5 i 1,9. W Wolbromiu według danych GUS miasto i gmina liczyły łącznie 22 974 mieszkańców (8686 w mieście i 14 288 na terenie sołectw). W przeliczeniu na 1000 osób wskaźnik przyrostu naturalnego wyniósł tutaj adekwatnie 1,0 i - 5,0. Odwrotnie przedstawia się sytuacja w przypadku współczynnika przemieszania się ludności. Tutaj proporcje ukształtowały się na poziomie - 5,5 i 1,0.

Coraz starsi i coraz mniej liczni

Przypomnijmy, że Główny Urząd Statystyczny opublikował w zeszłym roku prognozę ludności gmin na lata 2017-2030. Z raportu wynika, że spośród 2478 samorządów tego typu w Polsce, do 2030 r. aż w 1665 przypadkach zmniejszy się ilość mieszkańców. Zjawisko to w mniejszym lub większym stopniu dotknie wszystkie miejscowości z terenu ziemi olkuskiej. Szacuje się, że nasz powiat „skurczy się” o niespełna 8 tys. osób.

Spadek liczby ludności powiązany jest z inną negatywną tendencją demograficzną, jaką jest starzenie się społeczeństwa. W 2017 roku statystyczny mieszkaniec Polski miał przeciętnie prawie 41 lat (mediana wieku). Od roku 2000 wskaźnik ten wzrósł o ponad 5 lat, a od początku lat 90-tych ubiegłego wieku o ponad 8 lat.

Zdaniem pracowników GUS trwający proces starzenia się ludności Polski będący wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest wydłużanie trwania życia, pogłębiany jest niskim poziomem dzietności. Według ich prognoz w przyszłości będzie to powodować zmniejszanie się podaży pracy i utrudnienia w systemie zabezpieczenia społecznego.

A jakie jest zdanie naszych Czytelników na ten temat? -  Zapraszamy do dyskusji na www.przeglad.olkuski.pl

Dodaj komentarz
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Przegląd Olkuski nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Komentarze obraźliwe, szkalujące i naruszające ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego będą usuwane. Prosimy o rozwagę w formułowaniu wypowiedzi. Chcielibyśmy, żeby dyskusja była rzeczowa i pożyteczna dla innych internautów. Zastrzegamy sobie możliwość usuwania komentarzy, których forma i treść znacznie odbiegają od tematu artykułu, przyjętej etykiety internetowej oraz naszego regulaminu. Jako redakcja szanujemy wolność i swobodę wypowiedzi, ale cenimy sobie również dbałość o kulturę języka
UWAGA: jeśli chcesz zamieszczać komentarze pod własnym imieniem i nazwiskiem musisz się zarejestrować. Rejestracja i używanie awatarów zapobiega także podszywaniu się innych internautów pod wybrany przez Ciebie nick. Komentarze użytkowników ukazują się w czasie rzeczywistym. Zachęcamy do zgłaszania administratorowi komentarzy naruszających regulamin. font-weight: bold; padding: 10px;
Klauzula informacyjna dot. danych osobowych Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AB Media Sp. z o.o., Chrzanów, Wł. Sikorskiego 1f 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@abmedia.com.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usługi ”dodaj komentarz” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne
Apelujemy do naszych Czytelników o zamieszczanie przemyślanych komentarzy. Administrator portalu ma obowiązek udostępnić organom państwowym na ich wniosek dane użytkowników zamieszczających groźby karalne, komentarze obraźliwe bądź naruszające dobra osobiste. Nasz portal pozwala na dodawanie komentarzy bez rejestracji apelujemy jednak o niewykorzystywanie "pozornej" anonimowości do obrażania innych osób.
NIE HEJTUJĘ, BO SZANUJĘ !!!