Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nabiera nowego blasku

renowacja elewacji 1Mieszkańcy często odwiedzający Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu z pewnością zauważyli zmiany, które zachodzą wewnątrz budynku. Dobiegający końca remont pomieszczeń biurowych ma na celu poprawę komfortu obsługi klientów Urzędu. Rozpoczęła się również renowacja elewacji budynku.

Niemal każde pomieszczenie biurowe w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu zostało poddane remontowi. Wycyklinowano parkiety, pomalowano ściany. Zakupiono szafy, które pozwoliły inaczej zorganizować pracę w wydziałach. Ma to szczególne znaczenie w związku z koniecznością wyłączenia z użytku „starej” części budynku. Jedynie Straż Miejska – z uwagi na to, że obsługiwany przez nią monitoring wymaga instalacji w biurze o dużej powierzchni – swoją siedzibę ma w pomieszczeniach parafialnych.

- Mieszkańcy chętniej przychodzą do Urzędu, gdy mogą w komfortowych i estetycznych warunkach załatwiać swoje sprawy. Plany sięgają jednak szerzej, gdyż renowacji doczeka się elewacja budynku, która od lat niekorzystnie wyróżnia się wśród frontów budynków zlokalizowanych wokół rynku. Czekamy również na wyniki konkursów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, do którego zgłosiliśmy m.in. modernizację od wewnątrz „starej” części budynku Urzędu. Już teraz dostaliśmy dofinansowanie na wykonanie ambitnych prac przy budynku dawnego starostwa, także z pełną konsekwencją dążymy do poprawy estetyki w obrębie olkuskiej starówki. – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

O ile renowacja elewacji budynku rozpoczęła się właśnie teraz, tak w budynku Urzędu efekty prac już teraz są doskonale widoczne. Lokalizacja części biur uległa zmianie, dlatego poniżej przedstawiamy aktualny schemat organizacyjny Urzędu. Sprawy, z którymi mieszkańcy najczęściej przychodzą do Urzędu, a które nie wynikają bezpośrednio z nazwy wydziału, opisujemy w poniższym zestawieniu z numerem kompetentnego biura.

Nazwa wydziału Numer pokoju biura Uwagi
Wydział Administracyjny i Zamówień Publicznych

311
111

- Zamówienia publiczne,
- Organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania placów targowych, parkingów i miejsc ograniczonego postoju praz prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem stref płatnego postoju (parkingów),
- Prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt domowych rażąco zaniedbywanych i okrutnie traktowanych oraz spraw zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym,
- Organizowanie akcji deratyzacyjnych.

Biuro Rady

239

 

------
238

Informacje na temat:
- Radnych Rady Miejskiej w Olkuszu,
- Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu, sesji Rady Miejskiej w Olkuszu,
- Podjętych uchwałach oraz złożonych interpelacjach przez Radę Miejską w Olkuszu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dyżury Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olkuszu

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

125
----------
126

Sprawy związane z zagrożeniami lokalnymi o charakterze masowym
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Sprawy związane z zagrożeniami lokalnymi o charakterze masowym
- Nakładanie świadczeń na rzecz obrony

Urząd Stanu Cywilnego

134
129

- Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywlinego),
- Zaświadczenie o stanie cywilnym,
- Zgłoszenie urodzenia dziecka,
- Rejestracja zgonu,
- Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego,
- Dokonanie zmiany imienia i nazwiska,
- Sporządzenie aktu małżeńskiego zawartego przed duchownym,
- Przyjęcie przez Kierownika USC oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego

Wydział Spraw Obywatelskich

205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------
206
---------
207

- Formularz zgłoszenia pobytu stałego/czasowego,
- Formularz wymeldowania z pobyt stałego/czasowego,
- Formularz zgłoszenia wyjazdu/powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
- Wniosek o wymeldowaniu decyzją administracyjną z pobytu stałego/czasowego,
- Wniosek o wydawanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców,
- Wniosek o udostępnienie danych rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców,
- Wniosek o nadawanie numeru PESEL dziecku urodzonemu za granicą przy zameldowaniu na pobyt stały albo pobyt czasowy,
- Wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców w części A/B,
- Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców,
- Wniosek o wniesienie reklamacji dotyczącej nieprawidłowości w stałym rejestrze wyborców,
- Wniosek o skreślenie ze stałego rejestru wyborców z części B.

W okresie wyborczym są realizowane poniższe wnioski:
- Wniosek o dopisanie do spisu wyborców,
- Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania,
- Wniosek o udostępnienie spisów wyborców,
- Wniosek o wniesienie reklamacji dotyczącej nieprawidłowości w spisie wyborców,
------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego,
- Formularz zgłoszenie utraty lub zniszczenia dowodu osobistego,
- Wniosek o nadawanie numeru PESEL przy przyjmowaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych,
- Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
- Wydawanie dowodów osobistych,
- Wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych/Koperty dowodowej,
- Wniosek o przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz dla samotnych żołnierzy,
- Wniosek o ustalenie żołnierzowi rezerwy lub osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych,
- Wniosek o uznanie osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej/żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodzin,
- Wniosek o uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi

326

 

 

---------
323

 

---------
120

-----
115
119

- Informacje dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zezwolenia na odbieranie i transport nieczystości ciekłych,
- Wpisy do działalności regulowanej, sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami,
- Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia,
- Nadzór nad działalnością PWIK Sp. z o.o. w Olkuszu,
- Edukacja ekologiczna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Informacje dot. procedury związanej z wycinką drzew,
- utrzymywanie terenów zieleni miejskiej,
- plany łowieckie,
- spory wodne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Olkusz, odśnieżanie, informacje dot. wywozu odpadów komunalnych, harmonogramy wywozu odpadów
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracje „śmieciowe”,
- Informacja o płatnościach za odpady komunalne

Wydział Drogowo – Inwestycyjny

309
306
307
308
332

- Realizacja zadań z zakresu remontów i bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego.
- Prowadzenie remontów, bieżącego utrzymania i ewidencji kanalizacji deszczowej oraz związanych z nią obiektów budowlanych.
- Pełnienie funkcji zarządcy dróg gminnych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.
- Wnioskowanie w sprawach organizacji ruchu drogowego, wprowadzenie ustalonej organizacji ruchu oraz prowadzenie robót związanych z oznakowaniem dróg gminnych

Biuro ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej

218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------
219

- Uzgadnianie pozwoleń na budowę w stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków i nie znajdujących się na obszarach wpisanych do rejestru zabytków a objętych ochroną konserwatorską wynikającą z ustaleń planów miejscowych,
- Uzgadnianie decyzji nakazujących właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu oraz określających terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia w stosunku do nieużytkowych lub niewykończonych obiektów nie nadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia, niewpisanych do rejestru zabytków a objętych ochroną konserwatorską na podstawie postanowień planów miejscowych;
- Przygotowywanie wniosków i wytycznych do nowelizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do projektów planów miejscowych w zakresie zagadnień konserwatorskich;
- Przygotowywanie materiałów wymaganych do opracowania decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektów stanowiących mienie Gminy, a także historycznych układów urbanistycznych czy ruralistycznych oraz zabytków niematerialnych związanych integralnie z Gminą;
- Przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzane w tym zabytku, w stosunku do obiektów i obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków lub objętych ochroną konserwatorską na podstawie planów miejscowych;

- Uzgadnianie pozwoleń na budowę w stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków i nie znajdujących się na obszarach wpisanych do rejestru zabytków a objętych ochroną konserwatorską wynikającą z ustaleń planów miejscowych,
- Uzgadnianie decyzji nakazujących właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu oraz określających terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia w stosunku do nieużytkowych lub niewykończonych obiektów nie nadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia, niewpisanych do rejestru zabytków a objętych ochroną konserwatorską na podstawie postanowień planów miejscowych;
- Przygotowywanie wniosków i wytycznych do nowelizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do projektów planów miejscowych w zakresie zagadnień konserwatorskich;
- Przygotowywanie materiałów wymaganych do opracowania decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektów stanowiących mienie Gminy, a także historycznych układów urbanistycznych czy ruralistycznych oraz zabytków niematerialnych związanych integralnie z Gminą;
- Przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzane w tym zabytku, w stosunku do obiektów i obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków lub objętych ochroną konserwatorską na podstawie planów miejscowych;
- Prowadzenie badań zabytków lub przedmiotów posiadających cechy zabytku z wyjątkiem zabytków wpisanych do rejestru;
- Przyjmowanie zawiadomień o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem oraz dokonywanie oględzin;
- Opiniowanie wszelkich prac przy obiektach niewpisanych do rejestru zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków, w szczególności znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
- Prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i bieżące powiadamianie o jej wynikach Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- Wstrzymywanie wszelkich czynności dotyczących zabytków podjętych bez uzyskania wymaganego przepisami ustawy pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, we współpracy z MWKZ, który w ciągu 48 godzin musi potwierdzić decyzję wstrzymująca te czynności.
Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.
- Kompleksowa działalność związana z przygotowaniem, realizacja oraz rozliczeniem finansowym remontów obiektów zabytkowych
- Planowanie i realizacja działań związanych z pozyskiwaniem krajowych zewnętrznych środków finansowych na remonty obiektów zabytkowych, w tym wdrażanie i rozliczanie projektów, które otrzymały ww. dofinansowanie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nadzór nad sporządzaniem projektów:
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- Zapewnienie informacji o przeznaczeniu terenu w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub w projektach zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z przygotowaniem decyzji o lokalizacji celu publicznego i warunków zabudowy pod bezpośrednim nadzorem Naczelnika Wydziału.
- Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- Wydawanie zaświadczeń dot. przeznaczenia nieruchomości oraz zgodności zamierzenia inwestycyjnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
- Bieżąca obsługa osób w zakresie udzielania informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Wydział Spraw Społecznych

305

 

 

 

--------
317

- zgłoszenie zgromadzeń publicznych,
- zawiadomienia o imprezach masowych,
- zawiadomienia o imprezie artystycznej lub rozrywkowej,
-wydawanie Olkuskiej Karty Seniora,
- wydawanie Kopert Życia
- zgłaszanie kandydatur do Olkuskiej Nagrody Artystycznej,
-zgłaszanie kandydatur do Nagrody „Cordis Nobilis”,
-kontakt z organizacjami pozarządowymi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- obsługa wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- obsługa wniosków o wydanie zaświadczeń z archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej,
- obsługa wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- obsługa wniosków o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
- obsługa wniosków o wydanie zezwoleń na przewóz osób w transporcie drogowym,
- obsługa wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny,
- obsługa wniosków o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
- obsługa wniosków wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkół i placówek niepublicznych,
- obsługa wniosków o wpis do rejestru żłobków o klubów dziecięcych,
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
- kontakt z jednostkami pomocniczymi gminy,
- budżet obywatelski.

Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem

210

--------
211

 

--------
212
------
204

--------
122

 

--------
208

Najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy, udostępnianie nieruchomości pod realizację inwestycji, regulacja stanów prawnych nieruchomości.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wydawanie aktów własności ziemi, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, wyłączenia gruntu z produkcji leśnej, zlecanie realizacji opracowań geodezyjnych i prawnych dotyczących nieruchomości stanowiących własność gminy, reprezentowanie Burmistrza przy realizacji prac geodezyjnych oraz w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomości w terenie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podziały/scalania, rozgraniczenia, nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nabycie, sprzedaż, oddawanie w wieczyste użytkowanie, przekształcanie nieruchomości, prawo pierwokupu nieruchomości, zwroty wywłaszczonych nieruchomości. Opłata adiacencka, renta planistyczna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obsługa finansowa – księgowanie opłat związanych z oddaniem nieruchomości stanowiących własność gminy w  najem, dzierżawę, użyczenie, wieczyste użytkowanie a także ich sprzedażą, przekształceniem, naliczeniem opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i innych opłat związanych z realizacją zadań Wydziału z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprawy z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Olkusz. Najem, zamiana komunalnych lokali mieszkalnych oraz socjalnych.
Biuro Promocji i Informacji Publicznej

310
312

- Promocja miasta,
- Patronaty burmistrza Miasta i Gminy Olkusz,
- Dostęp do informacji publicznej,
- Rzecznik Prasowy.

 

UMiG Olkusz

Dodaj komentarz
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Przegląd Olkuski nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Komentarze obraźliwe, szkalujące i naruszające ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego będą usuwane. Prosimy o rozwagę w formułowaniu wypowiedzi. Chcielibyśmy, żeby dyskusja była rzeczowa i pożyteczna dla innych internautów. Zastrzegamy sobie możliwość usuwania komentarzy, których forma i treść znacznie odbiegają od tematu artykułu, przyjętej etykiety internetowej oraz naszego regulaminu. Jako redakcja szanujemy wolność i swobodę wypowiedzi, ale cenimy sobie również dbałość o kulturę języka
UWAGA: jeśli chcesz zamieszczać komentarze pod własnym imieniem i nazwiskiem musisz się zarejestrować. Rejestracja i używanie awatarów zapobiega także podszywaniu się innych internautów pod wybrany przez Ciebie nick. Komentarze użytkowników ukazują się w czasie rzeczywistym. Zachęcamy do zgłaszania administratorowi komentarzy naruszających regulamin.
Apelujemy do naszych Czytelników o zamieszczanie przemyślanych komentarzy. Administrator portalu ma obowiązek udostępnić organom państwowym na ich wniosek dane użytkowników zamieszczających groźby karalne, komentarze obraźliwe bądź naruszające dobra osobiste. Nasz portal pozwala na dodawanie komentarzy bez rejestracji apelujemy jednak o niewykorzystywanie "pozornej" anonimowości do obrażania innych osób.
Do wszystkich którzy NIE ZROZUMIELI zamieszczonego powyżej apelu: zapewne zauważyli Państwo, że zostaliśmy zmuszeni do usunięcia niektórych komentarzy z naszej strony. Nie jest to wyrazem naszej cenzury, próby ograniczania prawa do merytorycznej dyskusji czy też wolności wypowiedzi, lecz jedynie stosowaniem się do przepisów obowiązującego prawa. Komentarze są usuwane na podstawie uzasadnionego wniosku pokrzywdzonej osoby lub w wyniku PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA o zniesławienie, naruszenie dóbr, z powodu gróźb karalnych itp. Redakcja ma OBOWIĄZEK UDOSTĘPNIĆ (na podstawie pisemnego wniosku) uprawnionym organom dane użytkowników którzy takie komentarze zamieścili oraz usunąć je z publikacji. W pewnych kręgach nastała wręcz moda na ustalanie tożsamości komentujących, więc PONOWNIE APELUJEMY o zamieszczanie przemyślanych komentarzy.
NIE HEJTUJĘ, BO SZANUJĘ !!!