Gdzie załatwić sprawę w olkuskim magistracie?

herb olkuszaOgłoszenie UMiG Olkusz
KASA
PARTER - pokój 116

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
PARTER - pokój 101
- zgłoszenie zgromadzeń publicznych,
- zawiadomienia o imprezach masowych, artystycznych lub rozrywkowych,
- wydawanie Olkuskiej Karty Seniora i Kopert Życia,
- zgłaszanie kandydatur do Olkuskiej Nagrody Artystycznej i Nagrody „Cordis Nobilis",
- obsługa wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- obsługa wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- obsługa wniosków o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką i zezwoleń na przewóz osób w transporcie drogowym,
- obsługa wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny,
- obsługa wniosków o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, żłobków i klubów dziecięcych,
- obsługa wniosków wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkół i placówek niepublicznych,
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
- budżet obywatelski.

WYDZIAŁ URBANISTYKI I OCHRONY ZABYTKÓW
PARTER - pokój 102
- opiniowanie i uzgadnianie wszelkich prac przy obiektach oraz obszarach ujętych w gminnej ewidencji zabytków lub objętych ochroną konserwatorską na podstawie planów miejscowych,
- przedstawienie zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonywania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzane w tym zabytku w stosunku do obiektów i obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków lub objętych ochrona konserwatorską na podstawie planów miejscowych,
- przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy
Olkusz (po ogłoszeniu konkursu),
- opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości,
- nadzór nad sporządzaniem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz ich zmian;
- przygotowywanie i wydawanie decyzji o lokalizacji celu publicznego i warunków zabudowy,
- wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- sporządzanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- bieżąca obsługa osób w zakresie udzielania informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
- opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości.

URZĄD STANU CYWILNEGO
PARTER - pokoje 129, 134
- zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego),
- zaświadczenie o stanie cywilnym,
- zgłoszenie urodzenia dziecka,
- rejestracja zgonu,
- wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego,
- dokonanie zmiany imienia i nazwiska,
- sporządzenie aktu małżeńskiego zawartego przed duchownym,
- przyjęcie przez Kierownika USC oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu alograficznego.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH
PARTER - pokój 125
- sprawy związane z zagrożeniami lokalnymi o charakterze masowym,
PARTER - pokój 126
- nakładanie świadczeń na rzecz obrony.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
PARTER - pokój 115
- księgowość i windykacja należności publicznoprawnych,
- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny,
- podatek od środków transportowych, opłata skarbowa,
- mandaty Straży Miejskiej,
- obsługa inkasentów podatków i opłaty skarbowej.
I PIĘTRO - pokój 242
- wymiar Podatków od nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych
dla nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Olkusz,
- wymiar Podatków Rolnego i Leśnego Osób Prawnych,
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- zaświadczenia w sprawach podatkowych,
I PIĘTRO - pokój 243
- nadzór nad prawidłową i terminową realizacją zadań Wydziału Podatków i Opłat.
I PIĘTRO - pokój 245
- wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych dla nieruchomości z terenu Miasta Olkusz,
- wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych. Wymiar podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych. Zaświadczenia w sprawach podatkowych,
- ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i pomoc publiczna dla przedsiębiorców.

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM
PARTER - pokój 122
- obsługa finansowa – księgowanie opłat związanych z oddaniem nieruchomości stanowiących własność gminy w najem, dzierżawę, użyczenie, wieczyste użytkowanie a także ich sprzedażą, przekształceniem, naliczeniem opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i innych opłat związanych z realizacją zadań Wydziału z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej.
I PIĘTRO - pokój 208
- sprawy z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olkusz. Najem, zamiana komunalnych lokali mieszkalnych oraz socjalnych.
I PIĘTRO - pokój 210
- najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy, udostępnianie nieruchomości pod realizację inwestycji.
I PIĘTRO - pokój 211
- wydawanie aktów własności ziemi, regulacja stanów prawnych nieruchomości.
I PIĘTRO - pokój 212
- Podziały/scalania, rozgraniczenia, nadawanie numeracji porządkowej
nieruchomościom.
II PIĘTRO - pokój 317
- nabycie, sprzedaż, oddawanie w wieczyste użytkowanie, przekształcanie
nieruchomości, prawo pierwokupu nieruchomości, zwroty wywłaszczonych nieruchomości. Opłata adiacencka, renta planistyczna, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, wyłączenia gruntu z produkcji leśnej, zlecanie realizacji opracowań geodezyjnych i prawnych dotyczących nieruchomości stanowiących własność gminy, reprezentowanie Burmistrza przy realizacji prac geodezyjnych oraz w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomości w terenie.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
I PIĘTRO - pokój 205
- formularz zgłoszenia pobytu stałego/czasowego,
- formularz wymeldowania z pobyt stałego/czasowego,
- formularz zgłoszenia wyjazdu/powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
- wniosek o wymeldowaniu decyzją administracyjną z pobytu stałego/czasowego,
- wniosek o wydawanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców lub rejestru
zamieszkania cudzoziemców,
- wniosek o udostępnienie danych rejestrów mieszkańców oraz rejestrów PESEL,
- wniosek o nadawanie numeru PESEL dla obywateli Polski i cudzoziemców,
- wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców w części A/B,
- wniosek o udostępnienie rejestru wyborców,
- wniosek o wniesienie reklamacji dotyczącej nieprawidłowości w stałym
rejestrze wyborców,
- wniosek o skreślenie ze stałego rejestru wyborców z części B.
W okresie wyborczym są realizowane poniższe wnioski:
- wniosek o dopisanie do spisu wyborców,
- wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania,
- wniosek o udostępnienie spisów wyborców,
- wniosek o wniesienie reklamacji dotyczącej nieprawidłowości w spisie wyborców.
I PIĘTRO - pokój 206
- wniosek o wydanie dowodu osobistego,
- formularz zgłoszenie utraty lub zniszczenia dowodu osobistego,
- wniosek o nadawanie numeru PESEL przy przyjmowaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
I PIĘTRO - pokój 207
- wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych,
- wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
- wydawanie dowodów osobistych,
- wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych/Koperty dowodowej,
- wniosek o przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz dla samotnych żołnierzy,
- wniosek o ustalenie żołnierzowi rezerwy lub osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych,
- wniosek o uznanie osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej/żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodzin,
- wniosek o uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego.

BIURO RADY
I PIĘTRO - pokój 239
Informacje na temat:
- radnych Rady Miejskiej w Olkuszu,
- posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu, sesji Rady Miejskiej w Olkuszu,
- podjętych uchwałach oraz złożonych interpelacjach przez Radę Miejską
w Olkuszu.
I PIĘTRO - pokój 238
- dyżury Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Olkuszu.
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PARTER - pokój 111
- organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania placów targowych, parkingów i miejsc ograniczonego postoju oraz prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem stref płatnego postoju (parkingów),
- prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt domowych rażąco zaniedbywanych i okrutnie traktowanych oraz spraw zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym,
- organizowanie akcji deratyzacyjnych.
II PIĘTRO - pokój 318
- zamówienia publiczne, administrowanie ogólnodostępnymi placami zabaw
i siłowniami zewnętrznymi.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
PARTER - pokój 119
- deklaracje „śmieciowe",
- informacja o płatnościach za odpady komunalne.
PARTER - pokój 120
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Olkusz, odśnieżanie,
- wywóz odpadów komunalnych, harmonogramy wywozu odpadów.
II PIĘTRO - pokój 323
- informacje dot. procedury związanej z wycinką drzew,
- utrzymywanie terenów zieleni miejskiej,
- plany łowieckie,
- spory wodne,
- realizacja i rozliczanie wniosków o dotację na wymianę pieców.
II PIĘTRO - pokój 326
- decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
- zezwolenia na odbieranie i transport nieczystości ciekłych,
- wpisy do działalności regulowanej i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
- informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia,
- edukacja ekologiczna,
- zgłoszenia eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
- wnioski o odbiór odpadów azbestowych.

WYDZIAŁ DROGOWO – INWESTYCYJNY
II PIĘTRO - pokoje 306, 307, 308, 309
- realizacja zadań z zakresu remontów i bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego,
- prowadzenie remontów, bieżącego utrzymania i ewidencji kanalizacji deszczowej oraz związanych z nią obiektów budowlanych,
- pełnienie funkcji zarządcy dróg gminnych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych,
- wnioskowanie w sprawach organizacji ruchu drogowego, wprowadzenie ustalonej organizacji ruchu oraz prowadzenie robót związanych z oznakowaniem dróg gminnych.

BIURO DS. KOORDYNACJI FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ
II PIĘTRO – pokój 334
- programowanie, koordynacja i pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, rewitalizacja, dokumenty strategiczne.

BIURO PROMOCJI I INFORMACJI PUBLICZNEJ
II PIĘTRO – pokoje 310, 312
- Rzecznik Prasowy,
- promocja miasta,
- patronaty burmistrza Miasta i Gminy Olkusz,
- dostęp do informacji publicznej.

STRAŻ MIEJSKA
WEJŚCIE OD STRONY BAZYLIKI

UMiG Olkusz


W związku z przejściem na nową platformę rozpoczęliśmy prace modernizacyjne serwisu. Dodawanie komentarzy zostało zablokowane na czas prac. Zaloguj się lub załóż nowe konto.