"Przegląd Olkuski"
- bezpłatny tygodnik informacyjno-reklamowy powiatu olkuskiego

Redaktor naczelny:
Dariusz Krawczyk

Wydawca:
"AB MEDIA" Sp. z o.o.
Chrzanów, ul. Sikorskiego 1F

Skład:
"AB MEDIA" Sp. z o.o.

Druk:
"Polskapresse" Sp. z o.o.

Nakład:
24 200 egzemplarzy

W przypadku publikacji materiałów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega się prawo do adjustacji i opatrzenia nadesłanych materiałów tytułem.
Nie publikujemy listów niepodpisanych nazwiskiem i adresem - można zastrzec nazwisko i adres do wiadomości redakcji.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Poglądy redakcji wyrażają jedynie teksty podpisane "Redakcja".
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ.

Przegląd interweniuje i wyjaśnia

Masz problem? Zostałeś pokrzywdzony przez system i nie wiesz jak walczyć z bezduszną biurokracją? Jest coś co chciałbyś zmienić w naszym mieście lub w swoim otoczeniu? A może wiesz o czymś wymagającym naszej interwencji? Jednym słowem jeśli masz sprawę dla reportera to napisz do nas. Nasi reporterzy czekają!

{jform=27}