Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w komunikacie z dnia 10 listopada 2009 r., iż przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2009 r. wynosiło 3.113,86 zł.  W związku z powyższym ulega zmianie składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w grudniu 2009 r. oraz styczniu i lutym 2010 r.
Zgodnie z informacją Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 grudnia 2009 r., podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w grudniu 2009 r. oraz styczniu i lutym 2010 r. dla:
1) osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;
2) twórców i artystów;
3) osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów  o podatku dochodowym od osób fizycznych;

4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
5) osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty
oraz dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność nie może przekraczać miesięcznie kwoty 7784,65 zł, tj. 250% przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2009 r.
Szczegółowe informacje na temat wysokości składek na ubezpieczenia społeczne można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.zus.pl oraz w terenowych jednostkach organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.