Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie informuje, iż w związku ze zmianą wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, które w czwartym kwartale 2012 r. wyniosło 3 877,50 zł, zmianie uległa najniższa podstawa wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

 

Na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 r. dla:

1.  osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów
o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

2.  twórców i artystów,

3.  osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

4.  wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

5.  osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz
osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,

stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2 908,13 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2012r., włącznie z wypłatami z zysku).

W związku z powyższym składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 r. nie może być niższa od kwoty 261,73 zł (tj. 9% podstawy wymiaru - zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).