Politycy zawsze podkreślają wagę swoich działań, zatem postanowiliśmy sprawdzić, jak pracują parlamentarzyści pochodzący z naszego powiatu.

Mandat poselski obarczony jest społeczną odpowiedzialnością. Głównym zadaniem osoby, która go sprawuje jest więc dbanie o interesy swoich wyborców. A jak te interesy są reprezentowane? Postanowiliśmy zbadać aktywność naszych sejmowych reprezentantów.

Jacek Osuch

Najdłużej urzędującym olkuskim parlamentarzystą jest poseł Jacek Osuch. Sprawuje on swój urząd od 2007 roku. W trakcie VI kadencji sejmu złożył 137 interpelacji, 22 zapytania, 2 pytania w sprawach bieżących oraz 5 oświadczeń. Zabierał także 42 razy głos na sejmowej mównicy. Brał udział w pracach Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Przynależał także do Parlamentarnego Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej oraz Poselskiego Zespołu Strażaków.

W ubiegłej, VII kadencji sejmu złożył on: 81 interpelacji, 15 zapytań i 7 oświadczeń. 16 razy występował na sejmowej mównicy. Zasiadał w Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (przez cały czas trwania kadencji) oraz w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Należał także do ośmiu zespołów parlamentarnych. Były to: Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło -Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Zespół ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa, Zespół ds. Promocji Badmintona, Zespół Olimpijski, Zespół Siatkówki, Parlamentarny Zespół Sportowy, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej oraz Poselski Zespół Strażaków.

W obecnej kadencji poseł Osuch złożył 9 interpelacji i nie zabierał jeszcze ani razu głosu na sejmowej mównicy. Swoją działalność skupia na pracy w komisjach: Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Jest przewodniczącym stałej podkomisji do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania. Należy do: Parlamentarnego Zespołu ds. Ekonomii i Przedsiębiorczości Społecznej, Zespołu ds. Promocji Badmintona, Zespołu ds. Regionalnych Rad Seniorów, Parlamentarnego Zespołu Sportowego oraz Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Aktualnie poseł Osuch jest zastępcą przedstawiciela Delegacji Parlamentarnej RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Należy też do Polsko – Angolskiej Grupy Parlamentarnej.

kadencja VI kadencja
2007-2011
VII kadencja
2011-2015
VIII kadencja
2015-2019
Wybrane interpelacje i zapytania dotyczące lokalnych problemów w sprawie nieprawidłowości przy wprowadzaniu przez firmę Kapsch elektronicznego systemu poboru opłat drogowych, tj. montowania hałaśliwych i niedostatecznie zabezpieczonych agregatów prądotwórczych zasilających bramownice do poboru opłat w pobliżu zabudowań mieszkalnych, oraz braku działań w tej sprawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Inspektoratów Środowiska, na przykładzie DK nr 94 Sławków – Olkusz – Kraków, Interpelacja w sprawie konieczności przeznaczenia w trybie pilnym środków na budowę II etapu wschodniej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi S7, Interpelacja w sprawie uciążliwości związanych z przebiegiem linii kolejowej PKP LHS w miejscowości Olkusz, środków Funduszu Pracy przyznanych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w pow. olkuskim w 2011 r., konieczności częściowego zwolnienia przewoźników wykonujących przewozy regularne, regularne specjalne i komunikację miejską z opłat tzw. e-myta – elektronicznego systemu poboru opłat drogowych, na przykładzie Olkusza, nieogłoszenia do dnia dzisiejszego przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ dodatkowego konkursu na świadczenia zdrowotne z zakresu poradni leczenia bólu, endokrynologii, logopedii oraz badania USG Doppler Duplex dla pacjentów z pow. olkuskiego, remontu dworca kolejowego w Wolbromiu i udostępnienia go podróżnym, konieczności przeprowadzenia modernizacji dworca kolejowego w miejscowości Olkusz, problemów z poprawnym działaniem numeru ratunkowego 112 na terenie Małopolski Zachodniej, zaopatrzenia w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław, znaczącego wzrostu bezrobocia w pow. olkuskim w styczniu 2011 r., możliwości wystąpienia nieprawidłowości przy przekształceniu szpitala powiatowego w Olkuszu w spółkę prawa handlowego z większościowym udziałem Grupy Nowy Szpital sp. z o.o., podjęcia działań przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zmierzających do budowy dwujezdniowej drogi krajowej nr 94 na odcinku Olkusz-Kraków, uwzględnienia budowy obwodnicy Olkusza w ciągu drogi krajowej nr 94 w zadaniach realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w latach 2009-2013, zwolnienia z podatku VAT obiadów w stołówkach szkolnych, doposażenia jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, dokończenia budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 94 w miejscowości Sieniczno koło Olkusza w sprawie przeprowadzenia procedury prywatyzacji Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław w Bukownie i zabezpieczenia gwarancji pracowniczych, w sprawie rozbieżności pomiędzy stanowiskiem resortu a GDDKiA w zakresie Sprawa: modernizacji i rozbudowy drogi krajowej nr 94 w Olkuszu, w sprawie dofinansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prac związanych z zabezpieczeniem unikalnych murów średniowiecznego ratusza w Olkuszu, w sprawie stale pogarszającej się sytuacji zakładów zaliczanych do tzw. grupy energochłonnych wobec braku działań polskiego rządu zmierzających do obniżenia podatku akcyzowego od energii elektrycznej na przykładzie Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie, w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 94 w miejscowości Olkusz, w sprawie problemów z odbiorem TVP Kraków na obszarze pow. olkuskiego, w sprawie zamknięcia Biura Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny na terenie pow. olkuskiego, w sprawie remontu kładki na stacji Olkusz, na linii kolejowej nr 062 Tunel – Sosnowiec, w sprawie przywrócenia połączenia kolejowego na trasie Olkusz – Bukowno – Jaworzno-Szczakowa, w sprawie uruchomienia pociągu pospiesznego relacji Gliwice – Katowice – Olkusz – Tunel – Kozłów – Kielce – Włoszczowa – Warszawa, w sprawie konieczności remontu przejazdów kolejowo-drogowych w pow. olkuskim m.in. w Wolbromiu i Rabsztynie, w sprawie wydłużenia czasu nadawania sygnału zielonego przez sygnalizator lewoskrętny na skrzyżowaniu DK nr 94 – ul. Zagaje i ul. Kochanowskiego (DW 783/791) w Olkuszu w sprawie dokończenia modernizacji odcinka drogi krajowej nr 94 w mieście Olkusz, w sprawie uruchomienia wakacyjnego połączenia kolejowego przez spółkę PKP InterCity w standardzie pociągu TLK/IC relacji Gliwice/Bielsko-Biała/Racibórz – Katowice – Olkusz – Kozłów – Włoszczowa Północ – Opoczno – Warszawa – Tczew – Gdańsk – Kołobrzeg, w sprawie kompleksowej modernizacji linii kolejowej nr 62 na odcinku Tunel – Wolbrom – Olkusz – Bukowno – Sosnowiec, w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku Jerzmanowice węzeł Modlnica k. Krakowa

Lidia Gądek

Lidia Gądek pełni swój mandat od 2011 roku. W trakcie VI kadencji sejmu złożyła 389 interpelacji, 7 zapytań, 22 pytania w sprawach bieżących oraz 11 oświadczeń. Miała na swoim koncie także 195 wypowiedzi sejmowych. Zasiadała m.in. w Komisji Zdrowia, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Wewnętrznych. W ramach powyższych komisji brała także udział w pracach kilku podkomisji nadzwyczajnych i zwyczajnych. Należała też do dziesięciu zespołów parlamentarnych. Były to: Małopolski Zespół Parlamentarny, Poselski Zespół Strażaków, Zespół ds. Obywatelskiej Edukacji Prawnej i Ekonomicznej oraz Parlamentarny Zespół ds. Ekonomii i Przedsiębiorczości Społecznej, gdzie posłanka Gądek pełniła funkcję wiceprzewodniczącej. Pozostałych sześć zespołów związanych było natomiast z medycyną. Były to: Grupa ds. Autyzmu, Zespół ds. Chorób Rzadkich, Zespół ds. Onkologii, Zespół ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości, Zespół Krwiodawstwa, Transplantologii i Promocji Zdrowia oraz Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki, któremu przewodniczyła.

W obecnej kadencji sejmu posłanka ma na swoim koncie 30 wypowiedzi, 14 interpelacji i 1 pytanie w sprawach bieżących. Należy do Komisji Zdrowia oraz do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, do zakresu działania której należą sprawy administracji państwowej oraz bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego. Bierze udział w pracach Karkonosko-Izerskiego Zespołu Parlamentarnego, Parlamentarnego Zespołu na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, Zespołu ds. zdrowia publicznego, Parlamentarnego Zespół ds. Uzdrowisk, Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, Zespołu ds. Onkologii, Parlamentarnego Zespołu Strażaków oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki, któremu przewodniczy. Należy także do Polsko-Austriackiej Grupy Parlamentarnej oraz Polsko-Włoskiej Grupy Parlamentarnej.

kadencja VI kadencja 
2007-2011
VII kadencja 
2011-2015
VIII kadencja
2015-2019
Wybrane interpelacje i zapytania dotyczące lokalnych problemów brak w sprawie zastosowania redukcji podatku akcyzowego dla zakładów energochłonnych na przykładzie Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław SA w Bukownie, w sprawie zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012, w sprawie umożliwienia korzystania przez rowerzystów z pasów ruchu wydzielonych dla komunikacji miejskiej, wyeliminowania nielegalnej produkcji papierosów, zapewnienia odbioru naziemnej telewizji na terenie całej Małopolski, selekcji chorych w prywatnych szpitalach, jakości przygotowania absolwentów szkół wyższych, doprecyzowania procedury zgłoszeń rozbiórki, sprecyzowania przesłanek stwierdzenia nieważności planu miejscowego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stosowania szczepionki na czerniaka rozsianego, zwalczania wirusowego zapalenia wątroby typu C, wypadków na niestrzeżonych przejściach i przejazdach kolejowych, zakresu jawności negocjacji w zamówieniach publicznych, wysokości dotacji dla przedszkoli, funkcjonowania systemu eWUŚ, zabytkowych budynków w Ojcowskim Parku Narodowym, realizacji polityki senioralnej, prawidłowej funkcji prawa podatkowego, przyczyn płacenia niskich podatków CIT przez zagraniczne sieci handlowe, dostępu do terapii osób cierpiących na stwardnienie rozsiane, usuwania azbestu, odcinka drogi S7 na odcinku Kraków – Myślenice, przewożenia dzieci motocyklami i czterokołowcami, sytuacji huty ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie, procedury przyznawania tzw. becikowego, stawki podatku VAT na cyfrowe książki, efektów programu „Mieszkanie dla młodych”, nielegalnej jazdy quadami i innymi pojazdami po szlakach leśnych, odszkodowania za zniszczone podczas służby mienie osobiste w sprawie obietnicy modernizacji odcinka drogi krajowej nr 94 w Olkuszu, wykreślenia z rządowego Planu Budowy Dróg Krajowych do 2020 roku Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, zagrożenia powodziowego miasta Krakowa, pełnej modernizacji linii kolejowej nr 62 łączącej miejscowość Tunel w pow. miechowskim z Zagłębiem Dąbrowskim (Tunel – Sosnowiec Główny) ujętej w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i środowisko” w perspektywie na lata 2014-2020, zagrożenia bezpieczeństwa osób na dworcu kolejowym PKP w Zawierciu oraz w jego ścisłym otoczeniu, wadliwych przepisów dotyczących transplantacji nerek, nieuwzględnienia wybranych grup pielęgniarek w rozdziale podwyżek, zapowiedzi wprowadzenia nowego podatku od zakupów w Internecie

 

Agnieszka Ścigaj

Najmłodsza stażem posłanka z ziemi olkuskiej, Agnieszka Ścigaj póki co przygotowała 15 interpelacji, 1 zapytanie oraz 3 pytania w sprawach bieżących. Od początku kadencji 16 razy występowała na sejmowej mównicy.

Agnieszka Ścigaj pracuje w dwóch komisjach: Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Polityki Senioralnej, do zakresu której należą sprawy związane z kształtowaniem polityki państwa dotyczącej osób starszych. Przez 4 miesiące należała też do Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Posłanka Ruchu Kukiz’15 bierze udział w pracach siedmiu zespołów. Są to: Grupa ds. Autyzmu, Zespół ds. Miast Polskich, Zespół ds. Osób Głuchych, Zespół ds. Pielęgniarek, Położnych i Innych Pracowników Opieki Zdrowotnej, Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Zespół Na Rzecz Wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych oraz Zespół ds. Ekonomii i Przedsiębiorczości Społecznej, gdzie pełni funkcję przewodniczącej.

W kwestii przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych, posłanka Ścigaj należy do: Polsko-Mongolskiej Grupy Parlamentarnej, Polsko-Słoweńskiej Grupy Parlamentarnej oraz do Grupy Polsko-Włoskiej.

kadencja VI kadencja 
2007-2011
VII kadencja 
2011-2015
VIII kadencja
2015-2019
Wybrane interpelacje i zapytania dotyczące lokalnych problemów brak brak w sprawie likwidacji części połączeń kolejowych między Małopolską a woj. świętokrzyskim, podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia pełnej modernizacji linii kolejowej nr 62, która łączy Tunel w pow. miechowskim z Zagłębiem Dąbrowskim, gospodarności wydatkowania finansów publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a jakości lecznictwa onkologicznego w kontekście koncepcji powstania śląskiego instytutu onkologii w Gliwicach, funkcjonowania Centrum Cyklotronowego Bronowice w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2016 r., „odmrożenia” wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odmowy korzystnego przeliczania emerytur, unieważnienia X konkursu ofert na pomoc świadkom i osobom im najbliższym

 

Więcej informacji dotyczących działalności parlamentarnej naszych posłów znajdziecie na stronie http://www.sejm.gov.pl/

 

Jak oceniacie pracę naszych reprezentantów w sejmie i skuteczność ich działań? – zapraszamy do dyskusji!

 

Ze względu na płynące do naszej redakcji wątpliwości dotyczące sposobu sporządzenia powyższego podsumowania w poprzedniej wersji artykułu, postanowiliśmy zmienić treść artykułu i wymienić dokonania i funkcje naszych parlamentarzystów z podziałem na poszczególne kadencje. W pierwotnej wersji artykuł ten zawierał jedynie informacje aktualne dla VII kadencji sejmu i nie obejmował działań posła Jacka Osucha i posłanki Lidii Gądek w pozostałych kadencjach, w których uczestniczyli w pracach sejmu.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
14 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
kolo
kolo
6 lat temu

To jeszcze zapytajcie Osucha co z jego obietnicami przedwyborczymi.. Przegląd Olkuski nr 819 strona 3 z 7.10.2011 roku – zwłaszcza tymi co dotyczyc miały ZGH i OUG.. Zweryfikujcie co obiecywał a co zrobił .

Młody
Młody
6 lat temu

Kręce, kręce, w której ręce ? …

brawo
brawo
6 lat temu

[quote name=”fakt”][quote name=”Młody”]Artykuł powinien oceniać i porównywać tylko dokonania obecnej kadencji wymienionej trójki parlamentarzystów bo tylko takie porównanie byłoby obiektywne. Jeżeli autor artykułu chce patrzeć na dokonania historyczne to powinien także ocenić Panów Orkisza i Ryszkę i innych jeżeli tacy byli …[/quote]
Oto strona posła Jana Orkisza : http://orka.sejm.gov.pl/ArchAll2.nsf/4RP/280
286 wystąpień z trybuny sejmowej, 156 interpelacji i zapytań, kilkanaście komisji i podkomisji, 6 biur poselskich[/quote]
Czyli do tej pory pana Jana nikt nie prześcignął w ilości wystąpień sejmowych

Theon
Theon
6 lat temu

powinna być jeszcze brana pod uwagę ilość stosowanych mundurków i przebrań – toż mamy prawodawcę (prawodawczynię ) przy którym ( której ) inspektor Cluzo spalił by się ze wstydu 😆 😆 😆 😆

Lolek
Lolek
6 lat temu

Interpelacje. Większość pisana przez kilku posłów i robienie statystki… ot tak to wyglada.
Może do statystyki dorzucamy złożone projekty ustaw i poprawki tychże ?
Bo obiektywnie patrząc obecnie widać tylko Scigajowa.
Chyba jedyna i pierwsza w historii tego powiatu posłanka która ma wjazd do ogólnopolskich mediów. Reszta to randomy.

fakt
fakt
6 lat temu

[quote name=”Młody”]Artykuł powinien oceniać i porównywać tylko dokonania obecnej kadencji wymienionej trójki parlamentarzystów bo tylko takie porównanie byłoby obiektywne. Jeżeli autor artykułu chce patrzeć na dokonania historyczne to powinien także ocenić Panów Orkisza i Ryszkę i innych jeżeli tacy byli …[/quote]
Oto strona posła Jana Orkisza : http://orka.sejm.gov.pl/ArchAll2.nsf/4RP/280
286 wystąpień z trybuny sejmowej, 156 interpelacji i zapytań, kilkanaście komisji i podkomisji, 6 biur poselskich

Onufry
Onufry
6 lat temu

Opisali prawdę, to populiści będą zaklinać rzeczywistość i tworzyć swoją prawdę jaki to ich kacyk elokwentny i wygadany. Ani me, ani be, ani kukuryku.

Kulfon
Kulfon
6 lat temu

[quote name=”estetka”]Umyć ławki przed Starym Cmentarzem,bo wstyd.Obciąć znad nich gałęzie i będzie po ptasim
kłopocie.A najlepiej wyciąć pierwszy rząd drzew.Dziękujemy za kwiaty na latarniach,wreszcie.[/quote]
Nie myślcie mieszkańcy że kwiaty na latarniach i rabatach to zasługa Romana Piasnika on przecież nic nie robi dla tego miasta.Kwiaty posadził Starosta Paweł Piasny.

kicha
kicha
6 lat temu

Jaki koń jest każdy widzi. PiS w mieście ledwie dyszy. Dwa pisiory z największymi apanażami załatwili go na amen. W Sejmie mizeria to i w mieście mizeria.

estetka
estetka
6 lat temu

Umyć ławki przed Starym Cmentarzem,bo wstyd.Obciąć znad nich gałęzie i będzie po ptasim
kłopocie.A najlepiej wyciąć pierwszy rząd drzew.Dziękujemy za kwiaty na latarniach,wreszcie.

jupik
jupik
6 lat temu

Takich przekłamań jest dużo więcej. Osuch ma dużo więcej interpelacji, bo w 1 kadencji miał ich kilkaset.
Ponadto Gądek ma minimalną ilość interpelacji – ona głównie dopisuje się do tekstów Lasoty i Nemś.
Czy PO popiera PO? Może jakieś wyjaśnienia …

Przegląd kłamie
Przegląd kłamie
6 lat temu

Czy Przegląd jest wiarygodny? A może ktoś tu nie lubi Osucha. Nasz Olkuski PiSior jest w 3 komisjach a nie w jednej. To chyba różnicą…

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/posel.xsp?id=286&type=A

członek – Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

przewodniczący – Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania

członek – Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej

Młody
Młody
6 lat temu

Aktywność poselska
Ścigaj Agnieszka
• Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu
Wypowiedzi: 16

• Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
Interpelacje, którym nadano bieg:
14
Zapytania, którym nadano bieg:
1
Pytania w sprawach bieżących:
3

Gądek Lidia
• Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu
Wypowiedzi: 30

• Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
Interpelacje, którym nadano bieg:
14
Pytania w sprawach bieżących:
1

Osuch Jacek
• Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu
Brak aktywności
• Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
Interpelacje, którym nadano bieg:
9

Młody
Młody
6 lat temu

Artykuł powinien oceniać i porównywać tylko dokonania obecnej kadencji wymienionej trójki parlamentarzystów bo tylko takie porównanie byłoby obiektywne. Jeżeli autor artykułu chce patrzeć na dokonania historyczne to powinien także ocenić Panów Orkisza i Ryszkę i innych jeżeli tacy byli …