20lat

Już od 20 lat gościmy w Państwa domach. Jednak nie byłoby nas bez Was. Nie przetrwalibyśmy tych 20-lat bez naszych wspaniałych Czytelników. Dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo darzycie, wybierając „Przegląd Olkuski” jako najlepsze źródło informacji z miasta i powiatu. Wasze zadowolenie i satysfakcja jest dla nas najlepszym dowodem, na to że nasza praca ma sens i jest potrzebna. To dla Państwa staramy się poszerzać naszą ofertę, tak aby najważniejsze informacje docierały do Was jak najszybciej. Dziękujemy za wszelkie uwagi, konstruktywną krytykę. Dzięki nim możemy dopasować się do Państwa potrzeb. Dziękujemy również za słowa wsparcia, sympatii i zadowolenia.

20 lat to już poważny wiek. Ale jubileusz wcale poważny być nie musi – w końcu jest to wydarzenie wyjątkowo radosne. Cieszymy się, że już od dwóch dekad możemy co tydzień zaglądać do Waszych domów i dzielić się informacjami. Teraz chcemy, abyście to Wy podzielili się tym, co przydarzyło się Wam przez te dwadzieścia lat.

Wszystkich naszych Czytelników zapraszamy do naszego specjalnego, jubileuszowego konkursu.

Nie musisz być profesjonalnym fotografem, wytrawnym literatem, wybitnym malarzem ani wziętym filmowcem. Wystarczy, że wciągu minionych dwudziestu lat spotkało cię coś wyjątkowego, widziałeś śmieszną sytuację i możesz ją opisać, albo uwieczniłeś ją na zdjęciu. Jeżeli zachwyca cię lub bawi dzisiejszy Olkusz, podziel się tym z naszymi Czytelnikami!

Masz trzy możliwości:

Fotografia

Film

Tekst

Zrób ciekawe zdjęcie lub wybierz je spośród tych, które masz w domowym archiwum.

Zdjęcia należy nadsyłać w formie elektronicznej lub tradycyjnej.

Zabaw się w filmowca i pokaż Olkusz i okolice okiem kamery. Czekamy na filmy aktualne lub archiwalne. Możesz je także nakręcić telefonem komórkowym.

Nie liczy się forma literacka, ale treść. Czekamy na zabawne historyjki, anegdotki, listy a także reportaże i felietony, wiersze, fraszki lub zwykłe rymowanki. Teksty o długości powyżej 1 strony należy dostarczyć w formie elektronicznej.

Pamiętaj, że tematyka musi dotyczyć powiatu olkuskiego!

Spośród wszystkich nadesłanych prac komisja konkursowa, powołana przez redakcję Przeglądu Olkuskiego, wybierze najlepsze prace. Zwycięzców powiadomimy telefonicznie.

nakrody20lat

Na wszystkie prace czekamy do 22 czerwca. Prace można nadsyłać:

malpka e-mailem na marketing@przeglad.olkuski.pl, w tytule e-maila należy wpisać: „20 lat” oraz kategorię jaką Państwo wybrali np.: 20 lat – Film. W treści e-maila należy podać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie o akceptacji regulaminu konkursu z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

kopertkaListownie na adres redakcji ul. Żuradzka 15, 32-300 Olkusz, lub przynieść osobiście do naszej siedziby. Do każdej pracy należy załączyć kupon z gazety.

Wszystkie nadesłane prace opublikujemy na naszej stronie internetowej www.przegląd.olkuski.pl
Prace nagrodzone – zostaną opublikowane na łamach naszej gazety 1 lipca 2011 r.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z  akceptacją regulaminu.

Regulamin konkursu 20-lecie Przeglądu Olkuskiego

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Organizatorem konkursu jest firma „AB MEDIA Sp. z o.o.”, z siedzibą w Chrzanowie, ul. Sienkiewicza 11, zwana dalej Organizatorem.

2. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy „AB MEDIA” Sp. z o.o., oraz

członkowie ich najbliższych rodzin.

4. Ramy czasowe konkursu zostały określone w formularzu zgłoszeniowym.

5. Regulamin konkursu jest dostępny w Redakcji Przeglądu Olkuskiego, Olkusz, ul. Żuradzka 15 oraz w witrynie www.przeglad.olkuski.pl.

§ 2 Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

2. Uczestnicy konkursu wykonują dowolną ilość prac w wybranej przez siebie technice (fotografia, film, tekst, rymy).

3. Warunkiem zgłoszenia pracy do konkursu jest posiadanie do niej praw autorskich.

4. Prace można nadsyłać:

a) e-mailem na adres: marketing@przegląd.olkuski.pl

W tytule e-maila należy wpisać: „20 lat” oraz wybraną kategorię, np. „20 lat – Film”. W treści e-maila należy podać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie o akceptacji regulaminu konkursu.

b) Listownie na adres Redakcji ul. Żuradzka 15, 32-300 Olkusz lub przynieść osobiście na ww. adres. Do każdej pracy należy dołączyć kupon z gazety.

UWAGA! Teksty o długości powyżej 1 strony należy dostarczyć w formie elektronicznej!

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz wykorzystanie jego wizerunku na łamach „Przeglądu Olkuskiego” oraz w witrynie www.przeglad.olkuski.pl.

6.Data rozstrzygnięcia konkursu zostanie określona w ogłoszeniu. Spośród osób, które wzięły udział w konkursie, zostaną wyłonieni zwycięzcy. Nad przebiegiem losowania czuwać będzie komisja konkursowa, w skład której wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez komisję konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

7. Prace przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

9. Zwycięzcy w konkursie otrzymają:

– nagrodę określoną w ogłoszeniu.

10. Organizatorzy konkursu skontaktują się ze zwycięzcami telefonicznie.

11. Nagrody powinny zostać odebrane przez zwycięzców osobiście w siedzibie redakcji „Przeglądu Olkuskiego” w Olkuszu, ul. Żuradzka 15.

12. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzców w wyznaczonym terminie, prawo do jej odebrania przepada, a nagroda powiększa pulę nagród następnych konkursów. Uczestnikom konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody lub jej zamianę na inną nagrodę.

13. Warunkiem niezbędnym do odbioru nagrody jest okazanie dokumentu tożsamości.

14. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Mając na uwadze, iż wartość nagrody nie przekracza kwoty 760,00 zł, otrzymanie jej nie powoduje obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416 z późn. zm.).

§ 3 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres 32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 15, w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Sprawdzająca, której skład u stali Organizator.

4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia.

5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 7 od daty otrzymania reklamacji.

6. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacjilistem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

7. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji, jest ostateczna.

§ 4 Postanowienia końcowe

1.”AB MEDIA” Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za organizację konkursu i treść konkursu.

2. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz przekazaniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac przez Organizatora konkursu w celu opublikowania ich na łamach „Przeglądu Olkuskiego” oraz w witrynie www.przeglad.olkuski.pl.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu konkursu w trakcie trwania konkursu.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze