Wolbrom

– To co zależy ode mnie jest ogarnięte. Jeżeli świat się nie zawali, to przyszły rok nie powinien być dla MiG Wolbrom zły. Natomiast jak się zawali, to akurat nasze lokalne problemy przestaną się liczyć. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie – stwierdził burmistrz Adam Zielnik, krótko podsumowując wyzwania, jakie niesie nowy rok. Tak ogłoszony dobrostan zdają się potwierdzać nieoczekiwane i nie bezkosztowe zmiany kadrowe w samym urzędzie – w ostatnich dniach gmina Wolbrom zyskała zastępcę burmistrza oraz dodatkowego, nowego naczelnika wydziału.

4 stycznia 2023 r. ukazało się zarządzenie burmistrza zmieniające Regulamin organizacyjny UMiG Wolbrom. Najważniejszą zmianą jest powołanie przez Adama Zielnika – który od początku swoich rządów zarzekał się, że nie potrzebuje tego typu wsparcia – swojego zastępcy. Została nim dotychczasowa społeczna doradczyni Bożena Konieczna, której w nowym schemacie organizacyjnym Urzędu przypisano część dotychczasowych obowiązków włodarza gminy, w tym: sprawowanie funkcji burmistrza w razie jego nieobecności, wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do burmistrza, współdziałanie z Radą Miejską w zakresie powierzonych kompetencji, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem burmistrza, a także sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Miejskiego Ośrodka Obsługi Szkół, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Domu Kultury oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

Kolejną istotną zmianą jest zatrudnienie nowego, ważnego urzędnika, mającego znacznie odciążyć w obowiązkach sekretarza Gminy Wolbrom, który odtąd będzie sprawował tylko nadzór nad działalnością Referatu Zarządzania Kryzysowego i Logistyki, Biura Obsługi Działalności Gospodarczej i Archiwum Zakładowego. Pozostałe obowiązki pełnione dotychczas przez Waldemara Kolankę przejmie osoba, która zajmie zlikwidowane niegdyś stanowisko naczelnika Wydziału Ogólno-Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu. Funkcję tę będzie pełniła, wybrana w wymaganym na stanowiska urzędnicze konkursie, mieszkanka Bukowna Beata Guzińska, która będzie nadzorowała Referat Administracji, Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności, Biuro Rady Miejskiej, Kadry oraz Sekretariat.

– „Tłustych lat” nie przespaliśmy, ani nie przehulaliśmy, tylko rozwijaliśmy się, odkładając środki na przysłowiową „kupkę”, przygotowaliśmy się na nieuchronne nadejście „chudych lat”. Przypominam, że odkąd jestem burmistrzem nie wzrosły podatki, taryfy za wodę i ścieki, a odrobinkę udało się w międzyczasie zrealizować. Odpowiadając wprost: tak, z wyzwań 2022 roku wyszliśmy obronną ręką – stwierdził w wywiadzie dla lokalnej prasy burmistrz Adam Zielnik, który podkreślał, że największe problemy samorządów nie są zależne od nich, ponieważ mają większy zasięg – krajowy lub wręcz globalny. Czy w tym kontekście mieszkańcy gminy podzielą zadowolenie burmistrza Zielnika oraz jego optymizm w zakresie stanu gminnych finansów i budżetowe zamierzenia zaplanowane na rozpoczęty już rok?

Budżet Gminy Wolbrom na rok 2023 radni uchwalili jednomyślnie jeszcze w grudniu. Dochody przyjęto w w nim łącznej kwocie 124.944.511,79 zł, z czego kwotę 89.009.833,87 zł stanowią dochody bieżące, a dochody majątkowe to 35.934.677,92 zł. Z kolei wydatki budżetu na rok 2023 zaplanowane w łącznej kwocie: 147.098.291,25 zł stanowią wydatki bieżące – 88.969.432,54 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie: 58.128.858,71 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami zapisanymi w budżecie stanowi planowany deficyt w kwocie: 22.153.779,46 zł, który ma być pokryty m. in. środkami z kolejnych kredytów i pożyczek w  wysokości 13.860.810 zł. Z wieloletniej prognozy finansowej przyjętej na kolejne lata wynika, że dotychczasowe zobowiązania dłużne Gminy Wolbrom rozłożone są na okres do roku 2038. W opinii RIO w Krakowie na temat WPF Gminy Wolbrom czytamy, że planowane na koniec 2023 r. zadłużenie Gminy wynosi 33.487.257,64 zł, co stanowi 28,45% planowanych dochodów.

Największe zaplanowane na 2023 rok inwestycje będą realizowane głównie dzięki otrzymaniu przez Gminę Wolbrom środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dzięki dotacji z tego źródła w wysokości 3.657.234 zł będzie rozbudowywana gminna kanalizacja sanitarna. Kolejne środki w kwocie 9 500 000 zł przysłużą się modernizacji dróg lokalnych, z czego 4.750.000 zł wesprze realizację zadania pn: Modernizacja drogi gminnej nr 120688K Dłużec Zarzecze do DW 783, a kwota 4.750.000 zł – modernizację sieci dróg osiedlowych w Wolbromiu.

Urzędnicy będą zabiegali o kolejne środki na modernizację dróg dojazdowych do pól z budżetu województwa, a znaczna część sołectw zdecydowała, że na ten cel przeznaczy również swój fundusz sołecki. Gmina zamierza także kontynuować udzielanie pomocy finansowej na remonty dróg, będących w zarządzie samorządów wyższego szczebla, np. na modernizację nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1121K w miejscowości Kaliś, przebudowę drogi powiatowej 1121K w Gołaczewach, a także modernizację dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K w ich przebiegu przez teren gminy Wolbrom.

Na rok 2023 planowana jest również rewitalizacja wolbromskiego parku, modernizacje kolejnych remiz strażackich i wiejskich świetlic. Pozyskane przez Gminę środki wspomogą też budowę i modernizację kolejnych obiektów sportowych i rekreacyjnych, m.in. boisk wielofunkcyjnych oraz placów zabaw.

Największe inwestycje w obszarze wolbromskiej oświaty skierowane są na modernizację i rozbudowę Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu. W budżecie znalazły się kwoty: 14.041.035,47 zł na termomodernizację budynku tego Zespołu Szkół, 12.472.486,17 zł na zadanie pn. Rewitalizacja Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego oraz 466.309 zł na modernizację sali gimnastycznej tegoż Zespołu Szkół. Potężne inwestycje w ZS Pod Lasem możliwe są dzięki dużym dotacjom pozyskanym z różnych źródeł zewnętrznych.

Planowana jest też adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku na potrzeby punktu przedszkolnego (52.000 zł), dostosowanie budynku byłej Szkoły Podstawowej w Strzegowie do potrzeb utworzenia punktu przedszkolnego (703.451,96 zł), modernizacja boiska i placu zabaw przy ZSP w Wolbromiu (120.000 zł) oraz placu zabaw przy budynku Klubu Dziecięcego Chrząstowice.

Szczegółowe zapisy budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038 zainteresowani mogą znaleźć w BiP Gminy Wolbrom.

Wydaje się, że również sytuacja w Radzie Miejskiej w Wolbromiu uległa stabilnej krystalizacji. Liczący od początku kadencji 6 osób Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość w Radzie Miejskiej w Wolbromiu od jakiegoś czasu borykał  się z wyraźną nielojalnością dwójki radnych. Podczas ostatnich sesji burmistrz Adam Zielnik informował, że radna Agata Kamionka oraz rady Czesław Gbyliczek wycofali swoje wcześniejsze pisemne poparcie dla kilku inicjatyw klubu, m. in. w sprawie wniosku o odwołanie przewodniczącego Rady, uchwał w sprawie dotacji na ratowanie zabytków czy likwidacji Restauracji Pod Łokietkiem. Ponieważ radni ci nie złożyli oficjalnej rezygnacji z członkostwa w Klubie na ręce jego przewodniczącego, pozostali członkowie opozycyjnego ugrupowania zdecydowali jednomyślnie o ich usunięciu ze swojego grona w drodze specjalnej uchwały „ze względu na brak współpracy oraz podejmowanie decyzji, które stały w sprzeczności z inicjatywami Klubu”. Tym samym opozycja może teraz liczyć tylko na cztery lojalne głosy.

– Działalność naszego Klubu pokazuje, że nie ilość, a jakość ma znaczenie, i że pomimo wszystkiego warto być wiernym sobie i podjętym zobowiązaniom – skomentowali sytuację na swoim profilu w portalu społecznościowym radni opozycyjni.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze