Media donoszą, że w całym kraju znacząco rosną ceny i ilość wytwarzanych przez nas śmieci. W większości gmin powiatu olkuskiego ceny już wrosły lub wzrosną w niedługim czasie. Od września więcej zapłacą mieszkańcy gmin: Trzyciąż i Bolesław, przypuszczalnie również gminy Wolbrom, gdzie właśnie trwa postępowanie przetargowe. W Kluczach wyższe stawki obowiązują od 1 sierpnia. W Bukownie nowe opłaty wprowadzono od maja. W Olkuszu z kolei trwa drugi przetarg. 

Trzyciąż

Przetarg na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Trzyciąż w roku 2020 odbył się na podstawie nowych przepisów na innych niż dotychczas zasadach – nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku w gminach powoduje, że od stycznia br. za zaoferowaną kwotę przedsiębiorstwo posiadające uprawnienia do wywozu śmieci z domowych gospodarstw odbierze od mieszkańców określoną z góry ilość ton odpadów. Jeżeli śmieci jest więcej niż oszacowała to wstępnie gmina, kwota zostanie wyczerpana przed upływem zaplanowanego czasu i konieczne jest ogłoszenie nowego przetargu. Tak właśnie stało się m. in. w gminie Trzyciąż, gdzie prognozę przygotowano na podstawie dotychczasowych doświadczeń, związanych z ilością wytwarzanych przez mieszkańców odpadów. W kolejnych miesiącach tego roku okazywało się, że ilość wystawionych przed posesje śmieci do odbioru znacząco wzrasta, a środków wyliczonych na ich wywóz zabraknie i trzeba było ogłosić nowe postępowanie przetargowe na czas od września do grudnia 2020 r.

Ponieważ od stycznia roku 2021 znów wejdzie w życie kolejna zmiana w przepisach, ostatni kwartał tego roku będzie wykorzystany przez urzędników na zebranie od mieszkańców nowych deklaracji, związanych z odbiorem odpadów komunalnych. Procedura pomoże w obliczeniach ilu mieszkańców zdecyduje się na zmniejszenie ilości oddawanych śmieci, poprzez pozostawienie we własnych kompostownikach odpadów organicznych, co pozwoli obniżyć sumaryczną liczbę ton oddawanych śmieci i automatycznie obniżyć koszty.

– Mam nadzieję, że mieszkańcy, również w trosce o własne portfele, zrozumieją, że posiadanie i używanie własnego kompostownika – co w przypadku gospodarstw wiejskich wydaje się mniejszym problemem niż w miastach – jest jednym ze skutecznych sposobów obniżenia kosztów utrzymania systemu. Na szczęście świadomość ekologiczna w lokalnych społecznościach wrasta, a w naszym wspólnym interesie jest zagospodarowanie odpadów w sposób racjonalny, ale zgodny z prawem i zasadami społecznego współżycia. Zatem kompostowanie – jak najbardziej, ale nielegalnym wysypiskom odpadów zdecydowanie mówimy nie! – argumentuje wójt Roman Żelazny.

Ostatecznie, po dość długiej dyskusji i rozważaniu różnych możliwości, Rada Gminy Trzyciąż przyjęła uchwałę, na mocy której od 1 września do końca grudnia 2020 r. mieszkańcy gminy, płacący dotąd za wywóz odpadów z domowych śmietników 16,50 zł za śmieci segregowane (59,50 za niesegregowane), zapłacą 23 zł od osoby miesięcznie. Należy podkreślić, że wszyscy mieszkańcy zobligowani są ustawowo do segregowania odpadów i oddawania w oddzielnych pojemnikach poszczególnych frakcji, a jeżeli nie będą tego robić ustawodawca przewidział konieczność poniesienia przez nich motywującej do segregacji określonej z góry opłaty podwyższonej. Radni z gminy Trzyciąż zdecydowali, że będzie to trzykrotność opłaty podstawowej, czyli aż 69 zł.

Klucze

W gminie Klucze nowa stawka za śmieci obowiązuje od 1 sierpnia. To 24,50 złotych miesięcznie od osoby. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, na terenie całego kraju obowiązuje segregacja odpadów. Jeśli okaże się, że ktoś go nie wypełnia tego obowiązku, wówczas wójt lub burmistrz może w drodze decyzji nałożyć podwyższona opłatę. W przypadku gminy Klucze to 49 złotych od osoby.

Skąd taka podwyżka? -Szacowana stawka opłaty 24,50 złotych wyliczona została z uwzględnieniem przewidywanych kosztów realizacji umowy, która zostanie zawarta na okres od II półrocza 2020 do końca 2021 roku z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne oraz z uwzględnieniem kosztów administracyjnych obsługi systemu zagospodarowania odpadów (w nowej stawce koszty administracyjne stanowią zaledwie 0,8%, a 99,2% stanowi opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów). Przy dotychczasowej stawce (obowiązującej do 31 lipca br.) dochody z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi byłyby niewystarczające na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą system ten powinien się bilansować, co oznacza, że koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi muszą być w całości pokrywane opłatami wnoszonymi przez mieszkańców (samorządy nie mogą korzystać z innych źródeł w budżecie do finansowania systemu gospodarki odpadami) – czytamy na stronie gminy Klucze.

Jak informuje urząd,  od 1 sierpnia 2020 roku cena, jaką Gmina Klucze będzie płacić za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wyniesie 893,73 złote brutto za 1 tonę odpadu, tj. 155,1% ceny obecnej, która wynosiła średnio 576,06 złotych brutto za 1 tonę (dotychczas gmina ponosiła odpłatność za świadczoną usługę w przeliczeniu na jednego mieszkańca, od 1 sierpnia przelicznikiem kosztów gospodarowania odpadami będzie cena 1 tony odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych przez firmę wybraną w drodze przetargu nieograniczonego).

Warto podkreślić, że w tym roku obowiązuje wyższa opłata środowiskowa (tzw. opłata marszałkowska) – teraz wynosi 270 złotych za tonę. Dla porównania – w 2018 roku było to 170 złotych. Na wyższe stawki za odbiór śmieci ma też wpływ wzrost ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców gminy (według wskaźników: w 2019 roku 276,7 kg na osobę na rok, a w pierwszym półroczu 2020 roku 361,2 kg na osobę na rok). Kolejnym czynnikiem powodującym wzrost opłat jest ustawowy nakaz dwukrotnego odbioru śmieci niesegregowanych od kwietnia do października. Do tego dochodzą rosnące koszty pracy związane z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę czy podwyższenie ceny energii i paliwa.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy mają kompostownik i kompostują w nim bioodpady, mogą skorzystać ze zniżki w wysokości 2 złotych od każdego domownika. – W przypadku korzystania z ulgi, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany od 1 sierpnia 2020 roku złożyć nową deklarację, której druk będzie dostępny (od 1 sierpnia br.) na stronie internetowej Gminy Klucze oraz w Urzędzie Gminy Klucze. Korzystanie z przysługującej ulgi pozbawia właściciela możliwości odbierania bioodpadów z nieruchomości – informuje Urząd Gminy Klucze.

Bolesław

Wyższe stawki będą od 1 września obowiązywać w gminie Bolesław. Tutaj mieszkańcy zapłacą miesięcznie 22 złote za osobę (obecnie to 12 złotych od osoby). Gdy okaże się, że śmieci nie są segregowane, wówczas stawka ta wzrośnie do 44 złotych. Właścicielom domów jednorodzinnych, posiadających kompostowniki w których zagospodarują bioodpady, przysługuje zwolnienie z części opłaty. Wynosi ono 10% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie zadeklarowanej ilości mieszkańców nieruchomości. Warunkiem jest zawarcie stosownego oświadczenia w złożonej deklaracji.

Bukowno

Tutaj nowe stawki obowiązują od początku maja. Obecna opłata od każdego mieszkańca wynosi 28 złotych miesięcznie (wcześniej 21 złotych).  Właściciele budynków mieszkalnych, którzy nie segregują śmieci, zobowiązani są zaś do uiszczania podwyższonej opłaty w wysokości 56 złotych od każdego domownika. Osoby kompostujące bioodpady w przydomowym kompostowniku mogą liczyć na zwolnienie w wysokości złotówki od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Olkusz

W gminie Olkusz trwa drugi przetarg na wywóz odpadów. Pierwszy unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Teraz mieszkańcy płacą 22 złote miesięcznie od osoby (za brak segregacji stawka wynosi 44 złote).

Wolbrom

Mieszkańcy gminy Wolbrom prawdopodobnie również mogą spodziewać się kolejnej podwyżki, ale konkretne dane poznamy dopiero po rozstrzygnięciu przetargu, obejmującego usługę wywozu odpadów w okresie od 1 września 2020 do 31 grudnia 2021r, co ma nastąpić po 8 sierpnia 2020. Obecnie w Wolbromiu obowiązuje cena 15 zł i za brak segregacji 30 zł.

Ewa Barczyk, Wiola Woźniczko 

 

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o