rewitalizacja logo bukowno

W małopolskim wykazie programów rewitalizacji gmin z całego województwa wpisano już zamierzenia Bukowna. Gminny Program Rewitalizacji (GPR) zakłada szereg przedsięwzięć do zrealizowania nie tylko przez miasto, ale i inne podmioty. Akceptacja GPR-u przez władze województwa otwiera możliwość ubiegania się o unijne dofinansowanie na poszczególne zadania.

Jakie pomysły ujęto w programie? Jednym z projektów jest modernizacja budynku byłej szkoły „na Skałce” wraz z adaptacją do funkcji ośrodka dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych. Zadanie w części inwestycyjnej realizowane będzie przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu. Budynek wykorzystywany będzie również przez inne organizacje pozarządowe czy grupy społeczne. Powstanie tam Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, Centrum wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze skonsolidowanym wsparciem diagnostycznym i zapleczem terapeutyczno – rehabilitacyjnym oraz Przedszkole Terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych. Oferowane będzie także wsparcie dla ich rodzin, poprzez włączanie ich w życie lokalnej społeczności.

Kolejne zadanie dotyczy wspólnot mieszkaniowych. Zakłada ono możliwość gruntownej modernizacji części wspólnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji Bukowna. O sfinansowanie prac będą mogły ubiegać się wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości położonych przy ul. Zwycięstwa, ul. Nowej, ul. Wyzwolenia, ul. Wojska Polskiego, ul. 1-go Maja. Zakres prac różni się w poszczególnych budynkach. Chodzi m. in. o: wymianę okien, termoizolację ścian, wymianę i termoizolację dachów, renowację klatek schodowych, remont kanałów wentylacyjnych i kominów. Szczegółowy zakres prac określają audyty energetyczne.

Uzupełnieniem powyższego przedsięwzięcia jest projekt gruntownej modernizacji otoczenia budynków wielorodzinnych w centrum miasta (przy ulicach: Zwycięstwa, Nowej, Wyzwolenia, Wojska Polskiego). W zakres zadań wejdzie m.in. poprawa infrastruktury (nawierzchni dróg i chodników), oczyszczenie terenu (w tym wycinka części chaotycznej zieleni), przeprowadzenie nowych nasadzeń, stworzenie miejsc wypoczynku poprzez lokalizację elementów małej architektury oraz przystosowanie tych terenów dla osób niepełnosprawnych.

Miasto zamierza rozbudować też istniejącą infrastrukturę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, głównie z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych. Po przebudowie hali sportowej przewidziano stworzenie centrum aktywności ruchowej, w tym np. saunę suchą i mokrą, solaria wiszące, wanny z hydromasażem i jacuzzi, montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych. Ponadto z myślą o aktywnym wypoczynku zaplanowano zagospodarowanie terenu otaczającego MOSiR. Pojawią się tam dwie wiaty na ogniska, a parking ulegnie modernizacji (zwiększy się liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych).

W ramach GPR-u władze miasta zakładają gruntowną modernizację i rozbudowę siedziby filii Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podlesiu oraz budynku po byłej szkole w Borze Biskupim. W ten sposób rozszerzona zostanie oferta dostępu do kultury, m. in. przez zastosowanie nowych technologii umożliwiających organizację zajęć z tworzenia i obróbki multimediów, a także wypożyczanie i udostępnianie czytelnikom książek w formie e-booków.

Część budynku byłej szkoły w Borze Biskupim przeznaczona jest do zagospodarowania na lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe. Na tego typu lokale zostanie zaadaptowane całe pierwsze piętro oraz mniejsza część parteru. Pozostała część parteru będzie wykorzystywana dla potrzeb filii Miejskiego Ośrodka Kultury.

Kolejnym przedsięwzięciem jest projekt stworzenia atrakcyjnych terenów rekreacji w centralnej części miasta: niedaleko Zespołu Szkół nr 1 (przy skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Szkolnej) oraz w pobliżu basenu, na terenach zielonych przy ul. Parkowej. Przewiduje się tam m.in. przebudowę zieleni przez nowe nasadzenia, wycinkę nieestetycznych poprzerastanych krzewów, modernizację istniejącej tam infrastruktury przez zmianę nawierzchni ścieżek, wymianę ławek, odnowienie miejsca zabaw dla dzieci.

Do rewitalizacyjnych zamierzeń włączono także stworzenie kompleksowej oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów placówek edukacyjnych w Bukownie. W tym celu ma powstać sala multimedialna w szkole podstawowej w Bukownie przy ul. Szkolnej, dostosowana do efektywnego i kompleksowego pogłębiania wiedzy w kluczowych dziedzinach, czyli: języków obcych, kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, kompetencji informatycznych, umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych, przedsiębiorczości. Część „miękka” projektu dotyczy organizacji zajęć z zakresu nauki języków obcych z wykorzystaniem nowoczesnych technik pamięciowych, nauki programowania komputerowego i tworzenia grafiki komputerowej, pogłębiania wiedzy matematycznej i technicznej. Planuje się również zorganizować zajęcia literackie i warsztaty teatralne.

W ramach GPR-u Gmina Bukowno zamierza zadbać również o aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy. Dokładny zakres projektu zostanie ustalony w kontekście potrzeb poszczególnych mieszkańców. Zakłada się, że zakres będzie obejmować m.in.: pomoc w organizacji stażu, wolontariatu lub praktyk; zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi ułatwiające adaptację pracownika w środowisku pracy czy różnego rodzaju poradnictwo, kursy i szkolenia.

Jak oceniacie rewitalizacyjne koncepcje? Czekamy na Wasze opinie!

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze