pioro

Regulamin III Konkursu Poetyckiego im. Anny Piątek dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych Powiatu Olkuskiego „Ważne, ważniejsze, najważniejsze”.

1. Cele konkursu:

-wyłonienie najlepszych prac literackich w formie wiersza, związanych tematycznie z tematem konkursu,
-popularyzowanie poezji,
-rozwijanie u uczniów talentów pisarskich,
-wyczulenie na piękno języka polskiego i słowo poetyckie,
-rozwijanie lokalnych postaw patriotycznych.

2. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu poetyckiego jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu

3. Temat konkursu:

„Ważne, ważniejsze, najważniejsze”

4. Warunki konkursu:

-konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół podstawowych klas IV-VII Powiatu Olkuskiego;
-każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie lub dostarczenie do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu, jednego autorskiego wiersza związanego z tematem konkursu w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w dowolnej formie elektronicznej (płyta CD, DVD, pendrive) z plikiem w formacie doc., docx.
-forma wiersza jest dowolna, każda szkoła może dostarczyć prace trzech uczestników, reprezentantów placówki;
-utwór należy nadesłać lub dostarczyć osobiście w trzech egzemplarzach, zaopatrzony w godło (pseudonim) na adres Organizatora Konkursu (Szkoła Podstawowa nr 1im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu ul. Jana Kantego 5 32-300 Olkusz)
-godło należy umieścić także na dołączonej do zestawów zaklejonej kopercie; wewnątrz koperty powinna znaleźć się karta zgłoszeniowa (dane ucznia: imię, nazwisko, wiek (klasa), adres szkoły, telefon kontaktowy, e-mail, nośnik elektroniczny z wierszem),
-praca literacka (wiersz) powinna być napisana w języku polskim, wcześniej nie publikowana i nie nagradzana, napisana samodzielnie przez uczestnika konkursu;
-do pracy należy załączyć kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1);
-prace zgłoszone do konkursu poetyckiego nie będą zwracane uczestnikom.

5. Zasady oceniania wierszy:

-jury oceni i wyłoni pierwsze trzy miejsca oraz wyróżnienia,
-przy ocenie wierszy będą brane pod uwagę zgodność z tematyką Konkursu, zdolność poetyckiego przedstawiania świata, oryginalność i umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną,
-poziom literacki pracy,
-ogólne wrażenie estetyczne pracy.

6. Jury Konkursu:

Anna Dymna – aktorka teatralna i filmowa, założycielka i prezes Fundacji „Mimo Wszystko”, członkini Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu,

Łukasz Jarosz – poeta, muzyk, Laureat Międzynarodowej Nagrody im. Wisławy Szymborskiej, dwukrotnie nominowany do nagrody literackiej Nike, nauczyciel języka polskiego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaj Kopernika w Olkuszu,

Olgerd Dziechciarz – poeta, prozaik, felietonista, autor kilkunastu książek popularyzujących dzieje Ziemi Olkuskiej.

Jury wybierze najlepsze utwory, nagrodzeni oraz wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy, nagrody książkowe. 

Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie lub e- mailem. 

Honorowy patronat nad konkursem objęli:
Małopolski Kurator Oświaty,
Starostwo Powiatowe Olkusz,
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz,
Fundacja im. Wisławy Szymborskiej.

7. Postanowienia końcowe:

-wiersz w trzech egzemplarzach prosimy przesyłać pod adres: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika, ul. Jana Kantego 5, 32-300 Olkusz, z dopiskiem na kopercie „Konkurs poetycki”.
-zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, zgodą na publikację utworu. Tym samym uczestnicy przenoszą na Organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie, prezentacji na wystawach itp.,
-termin nadsyłania prac upływa 29 stycznia 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). Nadesłane lub dostarczone prace nie będą zwracane,
-ogłoszenie wyników odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1. im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu, ul. J. Kantego 5 w lutym 2018 roku,
-o dacie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem bądź telefonicznie,
-nagrodzeni oraz wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy, nagrody książkowe,
-w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmują Organizatorzy Konkursu,
-szczegółowe informacje o konkursie „Ważne, ważniejsze, najważniejsze” udziela Łukasz Jarosz 32/6430493

SP 1 w Olkuszu

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze