Kolejność ustalona wg czasu wpłynięcia wypowiedzi do Redakcji.


Paweł Piasny

To jest bardzo dobre pytanie. Niestety, nie da się na nie odpowiedzieć w kilku zdaniach, jakimi dysponuję w dzisiejszym wydaniu. Ale do rzeczy.
Problemem dnia dzisiejszego Olkusza jest brak wizji rozwoju miasta. Od 1990 roku po dziś dzień sprawujący władzę w Olkuszu nie potrafią „pchnąć” Olkusza w jakimkolwiek kierunku, nie potrafią ustalić tożsamości miasta.

Po pierwsze: uczciwość! Należy być uczciwym wobec mieszkańców i powiedzieć jednoznacznie – Olkusz nie będzie nigdy dużym ośrodkiem przemysłowym! Wiem, że jest to niepopularna opinia – niestety, prawdziwa. Gmina Olkusz nie dysponuje własnymi terenami, na które można by było ściągnąć inwestorów. W ciągu 20 lat sprzedano niemal wszystkie zakłady wraz z ziemią, sprzedano niemal wszystkie nieruchomości, jakimi dysponowała gmina Olkusz. W wyniku tej sprzedaży uzyskano bardzo duże dochody, które zostały skonsumowane na bieżące zarządzanie! Od niemal 20 lat w Olkuszu nie zrobiono nic, aby pozyskać nowe grunty pod tereny inwestycyjne. Takie działania doprowadziły do tego, że Olkusz jest dziś biednym miastem, bez atrakcyjnych gruntów dla potencjalnych inwestorów. Przejedzono „srebra rodowe” z pełną premedytacją, nie powiększając przy tym gminnych zasobów, nie nabywając terenów, na które dziś moglibyśmy zaprosić inwestorów czy przekształcić je w atrakcyjne działki pod rozbudowę osiedli. 

Moja wizja rozwoju Olkusza
Skoro Olkusz nie ma szans na utworzenie parków przemysłowych z prawdziwego zdarzenia, to powinien wykorzystać położenie geograficzne. Powinniśmy uwolnić grunty w Olkuszu pod budowę osiedli domów jednorodzinnych i innych. Nieważne, że grunty znajdujące się w Olkuszu należą do osób prywatnych. Ważne, aby te osoby były zainteresowane sprzedażą działek budowlanych. Nie może być tak, że magistrat blokuje atrakcyjnie położone działki, przeznaczając je pod tereny zielone. Przykład – Czarna Góra. Blokując rozwój tego miejsca, gmina „odpycha” od siebie dodatkowe wpływy z podatków, hamuje rozwój miejsc pracy, blokuje rozwój handlu. Tym bardziej jest to absurdalne, że w niedalekiej odległości mamy zaniedbany park przy ośrodku na Czarnej Górze. Ale takich miejsc do „uwolnienia” jest znacznie więcej, jak choćby Parcze, Słowiki czy właśnie Czarna Góra. Tych terenów będzie jeszcze więcej, kiedy postaramy się o obwodnicę dla naszego miasta. Tworząc dodatkowy „krwioobieg”, nie tylko wyrzucamy ogromną ilość samochodów przejeżdżających przez nasze miasto, ale dajemy naszemu miastu dodatkowe tereny pod rozwój. Budując obwodnicę Olkusza, stwarzamy warunki do pozyskiwania nowych nieuzbrojonych terenów, na których można będzie lokować wszelakie inwestycje, być może także przemysłowe. Obwodnica powinna być priorytetem dla kolejnych włodarzy Olkusza!

Aby przyciągnąć nowych mieszkańców z Krakowa, Zagłębia czy Śląska – Olkusz musi być czystym i atrakcyjnym miastem.
Nie może być tak, że trawa w Olkuszu jest koszona kilka razy w ciągu roku! Nie może być tak, że na ulicach i chodnikach zalega piach i inne śmieci!
Atrakcje Olkusza to nie tylko Rabsztyn i Jura, to także wiele innych zabytków i ciekawostek, wśród nich unikatowe piwnice i podziemia w centrum miasta.

A więc:
Po pierwsze – czystość i porządek
Po drugie – plany przestrzenne
Po trzecie – obwodnica
Po czwarte – baza turystyczna

Powyżej poruszyłem kilka istotnych wątków, które są częścią bardzo złożonego problemu. Niestety, z uwagi na ograniczone miejsce muszę w tym miejscu zakończyć.


Stanisław Piechowicz

Moim zdaniem problemem jest brak konkretnych inicjatyw pobudzających rozwój gospodarczy gminy, co pociąga za sobą ograniczenie rynku pracy. Mamy około 1600 młodych osób w wieku 18-24 lat zarejestrowanych w Urzędzie Pracy i prawie drugie tyle osób w wieku produkcyjnym, które jej poszukują. Dlatego jak najszybciej trzeba zainteresować inwestorów zagospodarowaniem i przeznaczeniem na cele nieuciążliwej produkcji terenów stanowiących własność gminy. Na dzień dzisiejszy gmina posiada tylko dwa duże – kilkuhektarowe tereny, jeden uzbrojony, po dawnej spółdzielni „Laski”, drugi częściowo uzbrojony w sołectwie Niesułowice, a także niewielkie tereny przy dawnym OWEN-cie. Inne duże obszary przemysłowe to tereny ZGH Bolesław przy ul. Kopalnianej oraz w obrębie spółek Emalia SA. Należy rozmawiać z właścicielami tych terenów w celu wspólnego poszukiwania inwestorów branży produkcyjnej. Na teren po spółdzielni trzeba szukać jednego lub kilku inwestorów, którzy go zaadoptują wraz z budynkami i uruchomią nieuciążliwą produkcję. Na teren niesułowicki potrzebny jest inwestor, który go dozbroi, uruchomi nieuciążliwą produkcję dla mieszkańców i skomunikuje z drogą 791. Propozycje idące w kierunku zwolnienia na kilka lat z podatku od nieruchomości tych, którzy zatrudnią 100, a może tylko 50 osób, zachęciłyby do tworzenia nowych miejsc pracy. Równolegle proponuję podjąć działania zmierzające do utworzenia na bazie partnerstwa publiczno-prywatnego na terenach gminnych (aport terenu) spółek, które zainteresowałyby rodzimych inwestorów do działań. Gmina, stosując ulgi podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, zyskiwałaby około 40% z podatku dochodowego płaconego przez osoby fizyczne do olkuskiego U.S. Ożywienie rozwoju gospodarczego gminy to stymulator dla innych działań, wpływających na jej rozwój. Pracujący na miejscu będą wydawali zarobione pieniądze w miejscu zamieszkania. Młodym, aby mogli podjąć pracę, należy zapewnić dostęp do przedszkola, a nawet żłobka. Gmina posiada wolny budynek po przedszkolu nr 13 na Słowikach. O tym czy przedszkole będzie gminne, publiczno-prywatne, czy prywatne, należy dyskutować z rodzicami. A ponieważ nie samą gospodarką człowiek żyje, nie należy zapominać też o stronie kulturalno-sportowej. Spotkania i propozycje kulturalno-rozrywkowe organizowane przez Dom Kultury, Centrum Kultury, Bibliotekę a także muzeum PTTK powinny być tak zaplanowane, aby mieszkańcy w różnym wieku mogli z nich korzystać. Do działalności sportowej konieczna jest przebudowa i modernizacja ośrodka „Czarna Góra”, zapoczątkowana w poprzedniej, a zaniechana w obecnej kadencji. Należałoby pomyśleć o wybudowaniu krytej, ogólnodostępnej pływalni na gminnych działkach po stronie wschodniej hali sportowej za pieniądze inwestorów, którzy chcą rozbudowywać centrum handlowe przy Carrefourze. Czas wrócić do koncepcji zalewiska „za torami” po południowej stronie, proponując jego wykonanie prywatnemu inwestorowi w zamian za nieodpłatne użytkowanie przez kilka lat części handlowo-usługowej. Temat infrastruktury drogowej na terenie gminy, budownictwo jedno- i wielorodzinne, mieszkań komunalnych i socjalnych, rewitalizacji szeroko pojętej i innych ważnych dla rozwoju gospodarczego gminy spraw zasługuje na oddzielną uwagę.


Czesław Żak

Myślę, że niestety, problemów jest wiele i, jak już wcześniej podkreślałem, potrzebna jest zmiana podejścia do zagadnienia rozwoju Ziemi Olkuskiej. Gdybym jednak miał wskazać ten największy, to wybrałbym brak odpowiednich terenów dla lokalizacji inwestycji produkcyjnych i budownictwa mieszkaniowego, a także mało skuteczne działania w zakresie wykorzystania istniejących (tych większych, jak tereny po byłej Spółdzielni Laski i w sołectwie Niesułowice, i tych mniejszych w innych częściach gminy).

Można i trzeba próbować go rozwiązywać poprzez pozyskiwanie gruntów, ich scalanie oraz uzbrajanie. Nieodłącznym elementem tych działań jest (w możliwie najkrótszym czasie) uchwalanie nowych i dokonywanie koniecznych zmian obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. Jak dotychczas nie najlepiej radzimy sobie z tymi problemami.

Jednocześnie trzeba pomóc ewentualnym właścicielom posiadającym zbędne grunty w znalezieniu inwestorów. Dobrą metodą byłoby tu systemowe (a nie uznaniowe) obniżanie podatku od nieruchomości dla rozpoczynających tam nową działalność gospodarczą.

Niezwykle istotne jest również uruchomienie terenów już przeznaczonych w planach zagospodarowania pod działalność gospodarczą i budownictwo, poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej. Być może kompleksowe działanie w tym temacie pozwoliłoby uzyskać tu wsparcie z programów unijnych.
Dla uzyskania dobrych efektów na ww. polu potrzebna jest lepsza, nowoczesna promocja miasta.

Jeżeli te działania nie przyniosą dobrych rezultatów lub równocześnie, jeśli pozwolą na to środki, trzeba w Olkuszu postawić zdecydowanie na turystykę, w oparciu o rewitalizowane obiekty i pamiątki historyczne, wykorzystując  tradycję górnictwa (również srebra). Należy też podejmować nowe inicjatywy w tym zakresie (np. powrót do próby uruchomienia muzeum górnictwa z możliwością zwiedzania kopalni).


Jan Kucharzyk – przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu

Żeby odpowiedzieć wprost na to pytanie, spróbuję w maksymalnym skrócie przedstawić Państwu model rozwoju gospodarczego układu lokalnego w Polsce. W świetle obowiązującego modelu finansów publicznych gmina poza dotacjami i subwencjami płynącymi z budżetu centralnego osiąga również dochody własne w postaci: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, z karty podatkowej, spadków i darowizn, opłaty skarbowej oraz opłat lokalnych i eksploatacyjnych, jak również ma udział w państwowych podatkach od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT). W związku z tym gmina, żeby zwiększyć swoje dochody własne, tak by móc sprawnie realizować nałożone na nią zadania, musi konkurować z innymi gminami o kapitał i zasoby ludzkie. Napływ do gminy kapitału i ludności oraz wzrost lokalnej przedsiębiorczości prowadzi do zwiększenia dochodów własnych gminy. Dochody te mogą być przeznaczane na rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, co z jednej strony przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkańców, a z drugiej do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Z kolei lepsze warunki umacniają jej pozycję konkurencyjną i stanowią zachętę napływu do gminy kapitału i ludności, tworząc podstawy dalszego wzrostu.

Olkusz leży pośrodku dwóch znacznych, jak na warunki polskie, obszarów metropolitarnych. Od wschodu graniczy z obszarem metropolitarnym Krakowa, od zachodu z tzw. konkurbacją katowicką. Jest zatem obszarem zewnętrznym dla obydwu tych obszarów metropolitarnych, a zwłaszcza dla rdzeni tych obszarów i jest pod silnym ich wpływem. Położenie Olkusza może być zarówno szansą dla jego rozwoju, jak i zagrożeniem hamującym dalszy rozwój. Jeżeli prawdą jest, że lokalny kapitał oraz ludność odpływa z Olkusza do dwóch aktualnych biegunów wzrostu (Krakowa i Śląska), a lokalna przedsiębiorczość się kurczy –  to można dojść do wniosku, że to właśnie położenie może być paradoksalnie tym największym problemem Olkusza, który skutecznie hamuje bądź skutecznie może hamować jego rozwój. Migracja zarobkowa mieszkańców (w tym przede wszystkim dobrze wykształconej młodzieży) do obydwu ośrodków wzrostu, wolne tempo przekształceń gospodarczych w przemysłach tradycyjnych, brak przedsiębiorstw stosujących innowacyjne technologie oraz znaczący wskaźnik bezrobocia –  jest na to faktycznym dowodem. Zatem – żeby rozwiązać ten problem, trzeba zrobić wszystko, by tendencja się odwróciła, by położenie Olkusza między dwoma obszarami metropolitarnymi było wielką szansą na rozwój. Chociaż gmina dość skutecznie zabiega dziś o środki zewnętrzne, głównie pochodzące z Unii Europejskiej, na inwestycje i poprawę jakości życia, sama też przeznacza, ile może, własne wygospodarowane środki na te cele, uchwala kolejne plany zagospodarowania przestrzennego, uwalniając coraz to nowe obszary pod przyszłe inwestycje mieszkaniowe, przemysłowe, handlowe, rekreacyjne itp., to jeszcze za mało, aby ludność i kapitał napłynął do Olkusza. Strategia Rozwoju Gminy  otwiera nowy sposób myślenia o rozwoju miasta i gminy, dążąc do przedsiębiorczego odkrywania i uruchamiania niewykorzystanych dotychczas potencjałów i szans rozwojowych. Trzeba jeszcze większej determinacji w jej realizacji. Im szybciej nastąpi znacząca poprawa szeroko rozumianej jakości życia w Olkuszu, im szybciej udostępni się nowe tereny budowlane pod inwestycje o konkurencyjnych cenach, tym szybciej  ludność i kapitał napłynie. A jeżeli napłynie, otworzy nowe możliwości do dalszego wzrostu.


Grzegorz Tomsia kierownik  Powiatu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Olkusz jest miastem znakomicie położonym strategicznie, na szlaku tranzytowym dwóch dużych aglomeracji (Śląsk i Kraków) i w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niestety,  nie jest to w pełni  wykorzystane. Chcąc rozwinąć kapitałowo olkuski ośrodek miejski zamieszkiwany przez kilkudziesięciotysięczną populację,  należy się liczyć z coraz  większym obciążeniem i oczekiwaniem ludności co do infrastruktur  transportowych, służby zdrowia, systemów edukacji i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Do tego dochodzą rosnące oczekiwania społeczne w dziedzinie edukacji, ochrony środowiska, sportu,  udogodnień dla osób niepełnosprawnych, budownictwa mieszkaniowego i opieki nad obywatelami w podeszłym wieku. W tym celu Zarząd  Miasta i Gminy wspólnie z Radą oraz innymi podmiotami, takimi jak: Zakład Energetyczny, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gazownictwa czy  Generalna  Dyrekcja Dróg i Autostrad,  winny opracować dokładny plan rozwoju  na wiele lat, z zastrzeżeniem,  by jego realizacja odbywała się w sposób ciągły i nieprzerwany przez  kolejne kadencje rad. Niewątpliwie w takim planie należy uwzględnić utworzenie mikrostrefy ekonomicznej (ok. 100 ha)  z terenem uzbrojonym i w pełni przygotowanym pod budownictwo przemysłowe i  zlokalizować ten teren w pobliżu  ciągów komunikacyjnych, tj. drogi nr 94 i magistrali kolejowej.  Budowa nowych dróg i poszerzanie istniejących jest już często fizycznie niemożliwe, dlatego konieczne jest przyjęcie innej strategii —  bardziej racjonalne  i rozsądne gospodarowanie środkami finansowymi z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg z uwzględnieniem długoterminowych gwarancji i stworzeniem zintegrowanej sygnalizacji świetlnej. Jest możliwe  przyspieszenie planu rozwoju  obszarów wiejskich poprzez  zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego, przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne  dla mieszkańców osiedli i sołectw. Wnioski takie powinny być przygotowywane i składane przez rady osiedlowe i rady sołeckie, a w przypadku osób fizycznych  pojedynczo zainteresowanych, przez rady akceptowane. Natomiast   tereny rolne słabych klas bonitacyjnych (V i VI ) winny być przekształcane pod zalesianie na indywidualne wnioski zainteresowanych.  W latach 2002-2010 w ARiMR zostało złożonych tylko dziewięć wniosków.  Działanie to w ramach PROW 2007-2013 wciąż pozostaje  słabo wykorzystane. Jest wiele programów przygotowywanych  do realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na najbliższe lata:
– programy rolno-środowiskowe,
– tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
– różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  czy  odtwarzanie potencjału produkcji leśnej.

Wymienione działania będą ukierunkowane do osób fizycznych i prawnych w celu podniesienia wzrostu konkurencyjności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji przy pełnej realizacji ww. działań, może nastąpić znaczna  poprawa jakości życia na obszarach naszej gminy.


Dariusz Rzepka burmistrz miasta i gminy Olkusz

Pytanie dotyczące największego problemu Olkusza, skutecznie hamującego jego rozwój, jest niezwykle ważne i jednocześnie bardzo trudne. Diagnozując tę kwestię, należy spojrzeć na wiele aspektów, między innymi na aspekt geograficzny. Mam na myśli położenie naszego miasta między dwiema wielkimi aglomeracjami: Krakowem i Katowicami.  Niestety, wciąż nie potrafimy czerpać pełnych korzyści z ich bliskości. Odwrócenie tej tendencji jest możliwe, ale jest wyzwaniem niezmiernie trudnym. Na lata, może nawet na pokolenia.

Zmiana pozycji Olkusza rozpoczęła się wraz z przeniesieniem stolicy z Krakowa do Warszawy. Łatwo można to zilustrować na przykładzie współczesnym: o wiele większe możliwości dynamicznego rozwoju mają położone w pobliżu Warszawy: Konstancin, Legionowo czy Pruszków, niż satelity innych dużych miast. Istotniejsza wydaje się jednak kwestia charakteru miasta. Olkusz po II wojnie światowej stał się miastem typowo przemysłowym. Liczba mieszkańców wzrosła ponadpięciokrotnie, a struktura społeczna zmieniła się diametralnie. Kryzys po zmianie ustrojowej wyraźnie uwydatnił związane z tym problemy. Tymczasem Olkusz powinien coraz bardziej stawać się miejscem, które kojarzy się z szansą na rozwój i pomyślność wszystkich jego mieszkańców. Absolwenci naszych renomowanych – co potwierdzają obiektywne rankingi – liceów wyjeżdżają na studia, ale wielu z nich nie wraca do Olkusza. Trzeba ich tutaj zatrzymać a także zaprosić innych. 

Z pewnością ujawnią się głosy, iż próba odwrócenia przedstawionego procesu to utopia, bo duże miasta zawsze będą atrakcyjniejsze dla młodych, zdolnych ludzi i nie dotyczy to wyłącznie Olkusza. Prawda, ale to nie powód, aby nic w tym kierunku nie robić. Bez szerokich elit, zwłaszcza związanych z miastem uczuciowo, trudno go rozwijać. Trudno rozwiązywać jego problemy, choćby takie jak bezrobocie, które pewnie dla wielu w tej dyskusji wydaje się największym hamulcem postępu. To młodzi, dobrze wykształceni ludzie mają głowy pełne pomysłów i odwagę porywania się na ich realizację, która może być szansą  wyciągnięcia w górę pozostałych.  To oni mogą tworzyć nowe miejsca pracy, zakładając firmy, czy poprzez swoje zdobyte w świecie kontakty przyciągać inwestorów.

Najważniejszy początek – to miasto dobrze skomunikowane, wyposażone w niezbędną infrastrukturę techniczną, gwarantujące wysoki poziom usług opiekuńczych i edukacyjnych, zapewniające bezpieczeństwo oraz szeroką i zróżnicowaną ofertę w zakresie spędzania czasu wolnego (kultura, sport, rekreacja). To nowe tereny pod mieszkalnictwo jedno- i wielorodzinne. To wykorzystanie potencjału opartego na naszej wielowiekowej historii i korzystnym położeniu  w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej naszego miasta i gminy. W zakresie usług, między innymi  związanych z turystyką, jest duża szansa na nowe miejsca pracy. 

Naszym celem powinno być konsekwentne i skuteczne budowanie tzw. marki miasta. Nawet jeśli miałoby to trwać wiele lat – warto. Bo dobra marka przyciąga.


Rafał Czeladzki – przewodniczący Forum Młodych PiS w Olkuszu

Głównym problemem Olkusza jest brak spójnej wizji rozwoju miasta i gminy, która dawałaby szansę zarówno ludziom młodym na znalezienie godnej pracy, jak i potencjalnym inwestorom na zlokalizowanie nowych firm i zakładów, a obecnym przedsiębiorcom działającym na naszej ziemi na rozwój i inwestowanie w nasz lokalny rynek. Od dłuższego czasu z niepokojem patrzę na działania władz Olkusza, które pozbywają się atrakcyjnych i przyszłościowych terenów. Wyprzedaż za wszelką cenę gminnego majątku, bez rzetelnej analizy dotyczącej zagospodarowania w przyszłości tych terenów, to wyłącznie jednorazowy sposób na uzyskanie zastrzyku gotówki do budżetu gminy i stworzenie mylnego wrażenia umiejętnego gospodarowania samorządem.

Patrząc na sposób realizowania niektórych inwestycji i podejmowanych decyzji, można dojść do przekonania, że wiele z nich jest przypadkowych, nieprzemyślanych, niespójnych i mających na celu wyłącznie zrobienie czegoś na pokaz. Tymczasem władze Olkusza muszą myśleć o zrównoważonym rozwoju zarówno miasta, jak i okolicznych sołectw. Nasze miasto – Olkusz, w którym się urodziłem i wychowałem – powinno być przyjazne zarówno dla najmłodszych, jak i osób starszych. Pracujący rodzice – a przez to ich dzieci – powinni mieć zapewniony dostęp do żłobka i wystarczającej liczby miejsc w przedszkolach, a młodzi ludzie muszą mieć szansę kształcić się na najwyższym europejskim poziomie w szkołach, które są nowoczesne i bezpieczne.

W moim przekonaniu prowadzona obecnie polityka dąży do marginalizacji Naszego Miasta na tle innych jednostek samorządowych w Małopolsce. Brak wystarczającego lobbingu na rzecz Olkusza powoduje, że coraz częściej musimy jeździć do Chrzanowa czy Krakowa, aby dopełnić pewnych formalności.

Rozwiązaniem pewnych problemów jest przemyślana polityka przestrzenna w zakresie scalania gruntów, tak aby powstał zwarty teren o powierzchni kilku hektarów. Jestem pewien, że dawałby on szansę na pozyskanie dużych inwestorów, a w konsekwencji tak potrzebnych miejsc pracy. Podobne rozwiązania stosowane są w wielu miastach w Polsce, gdzie gmina na własny koszt uzbraja i przygotowuje infrastrukturę, aby przyciągnąć inwestorów. Aby realizować te trudne zadania potrzeba jednak determinacji oraz współpracy różnych środowisk dla wspólnego dobra .  
Władze miasta powinny także myśleć o zwiększeniu liczby terenów budowlanych, w taki sposób aby szczególnie okolice Olkusza mogły się rozwijać. Nie możemy pozwolić sobie na zaprzepaszczenie szansy rozwoju i przyciągnięcia turystów. Mam wrażenie, że obecny projekt rewitalizacji w pewien sposób zamknie w przyszłości szansę na rozwój turystyki w mieście. Od kilku lat słyszymy o potrzebie otwarcia Punktu Informacji Turystycznej, jednak takowy, oprócz słownych deklaracji, jeszcze nie powstał. Znów brakuje wizji i perspektywy, aby olkuski Rynek nie stał się wyłącznie ładnym placem bez historycznego charakteru. Olkusz musi postawić na prawdziwy rozwój, a samorządowcy wspólnie powinni zadbać o przyszłość naszej małej ojczyzny.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
90 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
romanek
romanek
10 lat temu

Może na koniec, coś z naszego podwórka. Coś o czym wielu nie wie, albo zapomniała. Fakty, czy pomówienia? Czy istnieje logika w połączeniu tych materiałow, pozostawiam tym którzy zadazą sobie trud by to obejrzeć. http://prawdaxlxpl.wordpress.com/2010/10/21/miazdzacy-dla-tuska-i-platformy-obywatelskiej-raport-freedom-house/

romanek
romanek
10 lat temu

Tym , których zauroczenie przesłoniło rzeczywistość. Tym, którzy nie dostrzegli jeszcze, że polityka w obecnym kształcie, powinna rodzić ich obawy. Nie ważne na jakim szczeblu, ale udzielając poparcia dla takiej polityki i dla takich polityków, wyrażamy zgodę na by karmiono nas kłamstwami, tworzono podziały na bazie intryg, i łudzono obietnicami bez pokrycia.
Równiez tym, którzy nie stracili wiary przesyłam ten link.Jego tresć pozostawiam bez kometarza http://www.youtube.com/watch?v=hQbcLryhhcI

romanek
romanek
10 lat temu

Konferencja to może przesada, Przynajmnie ładnie brzmi, ale skoro chciał coś powiedzieć, trzeba było mu pozwolić. Teraz nikt , albo mało kto wie co się z nim działo przez te kilka godzin. Fakt jest faktem , sprawca stracił nagle chęć na romowę. Lepsze takie rozwiązanie, czy opcja zwana konferencją. Co teraz łatwiej zweryfikować -jego milczenie, czy ewentualne zeznanie przed kamerami. Poruszony wątek byłego ministra Ziobry, o którego nie bez powodu zahaczasz pomijam.

Czak Noris
Czak Noris
10 lat temu

Romanek – no na taki pomysl to nawet Zibi Ziobro nie wpadl – żeby mordercy konferencję prasową organizować, świetna myśl, nowoczesna – no nowe prawo czlowieka po prostu – prawo do konferencji prasowej dla zabójcy – no mniam !

romanek
romanek
10 lat temu

Nie boy , nie bój. Strachy na lachy. Płochliwy nie jestem. Szkoda ,że niedostrzegłeś, że ten gość chciał zwołać konferencje by się wygadać. o motywach.. Z czyich portek się wtedy zakurzyło. W obawie by nie chlapnął czegoś co obciążyło by niepokalanych niczym idoli, schowali go na kilka godzin. Mają dar przekonywania skoro zamilkł. Nie wiem z czego się cieszysz, ale skoro sprawia ci to radość, potwierdza tym samym ,że mój wybór i przytoczone argumenty były uzasadnione. Mój kandydat nie jest moim szefem, a twoja nie marna i złośliwa sugestia niewiele warta. Nie przekonałes mnie. Postaraj sie bardziej. Podpierając swoje wypowiedzi bardziej rzeczowymi dowodami, masz większe szanse ..Wtedy kto wie.

Nature Boy
Nature Boy
10 lat temu

[quote name=”romanek”]…Opozycja ma prawo , a nawet obowiązek, patrzeć na ręce tych , którzy władze sprawują. Na każdym kroku wytykać im błędy i wypaczenia. Tyle, ze nie u nas. U nas za wszekie nieprawidłowości w tym kraju, zdaniem rządzących odpowiada opozycja. Kto więc nami rządzi. Ostatnie wydarzenia w Łodzi…[/quote]

Romanek, zamknij już ten swój grajdoł i idź do domu bo cię jeszcze ktoś postraszy jakim nabitym korkowcem. Kto mieczem wojuje od miecza ginie… znasz to? P.S. Dzisiejsza medialna wiadomość cię rozczaruje, nawet łódzki zabójca niekoniecznie chciał się pobrudzić pis-członkiem, to burzy twoją motywację. Nadal będziesz głosował na swego szefa 😆

romanek
romanek
10 lat temu

Czcigodna babciu Franciszko. Pełen szacunek, za komentarz do mojego wpisu. Miód , o którym wspomniałaś wlałaś w moje serce dowodząc ,że można nie zgadzać się opiniami innych i bez zbędnej agrsji i słownej wymiany ciosów wyrazić swój pogląd. Ta goryczka, to zapewne coś w rodzaju marginesu bezpieczeństwa, który zakładasz. Ja również. Dokonujac takiego wyboru , nie wspomniałem o bezgraniczym zaufaniu do wskazanego kandydata. Do każdego, jak do każdej władzy zaufanie powinno być ograniczone. Jednak z pośród całego grona, Ten w mojej ocenie wypada najlepiej i jeśli w przyszłosci rozczaruje, to z pewnością rozczarowanie to będzie na miarę rzeczywistych mozliwowści, a nie zaniedbań z jego strony. Ta goryczka, będzie łatwiejsza do przełknięcia.

babcia franciszka
babcia franciszka
10 lat temu

[quote name=”romanek”]Ostatnie wydarzenia w Łodzi, potwierdziły ,że nie myliłem się stawiając na Jacka Osucha. Rozważałem różne opcje, śledząc uważnie wszelkie dostępne informacje o wszystkich kandydatach. Na tej podstawie dokonałem wyboru Wbrew sugestiom jestem nadal bezpartyjny i nie zanangażowany w życie polityczne tego środowiska. Jest mi obce jak większości wyborców.[/quote]
no, no, no. Ależ laurka! Miód, malina. Tyle tylko, że ten miód trochę goryczką podjeżdża…

romanek
romanek
10 lat temu

Wyborco nie być narzędziem. Twój głos być może zadecyduje o wyniku w wyborach. Nie daj sie skusić tanimi obietnicami i uprzejmościami ze strony kandydatów. Kampania jak reklama. Zawiera tylko połowę prawdy o produkcie. Cała prawda byłaby antyreklamą. To samo dotyczy największej partii opozycyjnej, szkalowanej połprawdami by w efekcie doprowadzić do rządów , bez udziału opozycji.Opozycja ma prawo , a nawet obowiązek, patrzeć na ręce tych , którzy władze sprawują. Na każdym kroku wytykać im błędy i wypaczenia. Tyle, ze nie u nas. U nas za wszekie nieprawidłowości w tym kraju, zdaniem rządzących odpowiada opozycja. Kto więc nami rządzi. Ostatnie wydarzenia w Łodzi, potwierdziły ,że nie myliłem się stawiając na Jacka Osucha. Rozważałem różne opcje, śledząc uważnie wszelkie dostępne informacje o wszystkich kandydatach. Na tej podstawie dokonałem wyboru Wbrew sugestiom jestem nadal bezpartyjny i nie zanangażowany w życie polityczne tego środowiska. Jest mi obce jak większości wyborców.

romanek
romanek
10 lat temu

Nie Kacper. Przykro mi.

Czak Noris
Czak Noris
10 lat temu

Kacper ?????

romanek
romanek
10 lat temu

Wielokrotne zamieszczenie mojego posta nie było zamierzone i nie było próbą zawłaszczania. PiS nie ma z tym wpisem nic wspólnego, bo jak dodtąd jestem bezpartyjny. Opinia o kandydaturze Jacka Osucha jest moją prywatną oceną. Nadal ja podtrzymuję, bo uważam,że z wielu powodów, pełnienie przez niego funkcji burmistrza, będzie najbardziej korzystne dla mieszkańców naszego miasta. Innych oczekiwań nie mam. Każdy ma swojego faworyta, ale czy osobiste sympatie, bądą miały przełożenie, by oddany na niego głos nie był pluciem pod wiatr. Do tej te wielkie przedwyborcze obietnice zamieniały sie w młócenie słomy.Aktywność władzy wzmagała się w jedynie w okresie przedwyborczym. Kiedyś modne były chodniki. Teraz afaltowe nawierzchnie. Ryzyko jest zawsze. ja wybiorę najmniejsze , oddajac głos na Jacka Osucha.

olkusiak
olkusiak
10 lat temu

Może najpierw zwolennik posła Osucha opanowałby sposób umieszczania swojego postu na forum , żeby nie powtarzać jednego komentarza po pięć razy – chyba, że to celowe działanie i po prostu PIS jak zwykle chce wszystki zagarnąć co się da

romanek
romanek
10 lat temu

Albo ci sami ,albo ktos kto przy najwiekszych chęciach niewiele może. Moim skromnym zdaniem kandydatura Jacka Osucha wypada najlepiej. Jego doświadczenie parlamentarne może byc atutem podczas pełnienia tej funkcji na tyle duzym , że zmieni to miasto z sypialni dla rencistów i emertów w środowisko przyciągające uwagę zarówno inwestorów jak i ludzi młodych. Wierzę że z zespołem ludzi , który go otacza o wiele skuteczniej wykorzysta wszystkie dostępne środki z udziałem których o wiele łatwiej można realizować napilniejsze inwestycje w tym miescie Może to również jedyna okazja ,aby przynajmniej trochę „przewietrzyć” ten budynek do którego od lat garną się ci sami lokatorzy.Życzę wszystkim kandydatom, by w przyszłosci , kiedy bedą piastowali ten urząd, a po upływie kadencji o ile zechcą ubiegać się reelekcję, nie będą musieli korzystać z bilbordów, plakatów, namaszczania przez zaprzyjaźnine ugrupowania, bo wyborcy bez tej całej propagandy sami dostrzegą korzystne zmiany.

romanek
romanek
10 lat temu

Może Piasny kieruje się dobrymi intencjami ,ale w tym towarzystwie jakie go otoczy, może sobie pomarzyć, niczym Josek z Bazin. Zbyt samotny, a bez zaplecza politycznego, jego mozliwości będa raczej mizerne. Obecna władza niczym sie nie wyrózniła i w większosci zawiodła i rozczarowała. Może jest o czym nie wiem, ale poza ustawieniem pomnika pod zegarem, żadnych rewolucyjnych zmian nie dokonała. Podobno ma w planie budowę kolejnego pomnika.Jednym słowem aktywna niczym poseł ziemi olkuskiej z ramienia PO. Jaki cel ma namaszczenie obecnego burmistrza przez to ugrupowanie. Bezineresowne na pewno nie jest. Jakie by nie było to rola burmistrza to nie tylko byciei burmistrzem, którego obowiązki sprowadzają się do składania podpisów na dokumentach . Burmistrz to gospodarz tego miasta, który widzi więcej niż z okna magistratu można zobaczyć. To człowiek , który nie musi robić niczego pod potrzeby chwili, ale dostrzega problemy jego mieszkańców i wspólnie z nimi je rozwiązuje.

Baca
Baca
10 lat temu

[quote name=”PP”][quote name=”Olkuszannin”]Ale ściemę to masz Pan pierwszorzędną :lol:[/quote]

Straubing, Regensburg, Kissing, Augsburg, Kufstein, Bozen, Woergl, Graz, Muttenz, Thayngen – mam dalej ściemniać?[/quote]

Znałem kiedyś gościa który uważał siebie za profesora tylko dlatego, że w więzieniu spał na piętrowej pryczy z prawdziwym profesorem i po nocach dużo dyskutowali.
Z tobą PPiasny jest podobnie. Wydaje ci się, że masz stuprocentową wiedzę o burmistrzowaniu na podstawie odwiedziń iluś tam miasteczek. Strasznie z ciebie naiwny jest dzieciak. Ciekawe kto da się nabrać?

Rychu
Rychu
10 lat temu

Nikt nie da zarobić Olkuszowi złamanego Grosza z powodów turystycznych. Nikt nie przyjedzie do Olkusza aby oglądać podziemia kiedy mają potężne w Krakowie pod Sukiennicami i pod Kościołem Mariackim. Nikt nie przyjedzie do Olkusza w celu wydawania satysfakcjonujących nas pieniędzy kiedy godzinę jazdy od Olkusza a piętnaście minut od Krakowa jest CUDOWNA WIELICZKA… a po drodze z Krakowa Ojców i Pieskowa Skała.

Wielka turystyka w Olkuszu to MRZONKI. Można o nich gadać, można wydawać kasę z budżetu, ale niech NIKT NIE LICZY na zarobek z powodów turystycznych, najwyżej na opłacenie stróża, przewodnika i babci klozetowej. 😆

Krzychu
Krzychu
10 lat temu

W Olkuszu, skoro nie ma perspektyw, to dlaczego nie postawić na turystykę i piękne podziemia jakimi dysponujemy ? Tylko postarajmy się zrobić to tak, aby zyskało całe miasto, a nie tylko „grupa”. Na widok np: starego starostwa, to że tyle lat jest zaniedbany, można snuć domysły, że komuś to jest na rękę i w momencie kiedy popadnie w całkowitą ruinę, zostanie sprzedany „najlepszemu” inwestorowi. Czas pokaże…
Do tego wybierajmy ludzi po czynach, a nie po opcji politycznej. Wystarczy już kolesiostwa, układów.

Krzychu
Krzychu
10 lat temu

Uszczelnić system pracy, mniej emerytów w firmach „ochroniarskich” – to dodatkowe miejsca dla ludzi młodych. Więcej młodych pracujących, więcej na emerytury i renty. System rentowy do weryfikacji, aby wyeliminować rencistów po znajomości. Uporać się także z pracownikami „na czarno”, taki pracownik to żaden pracownik, praca za 800 zł po 10 godzin dziennie, nie nastraja w żaden sposób pozytywnie. Pracownicy chleją, olewają pracę, praca wykonana marnie, marne pieniądze za nią. Praca za marne 800 jest to, nie oszukujmy się, istne złodziejstwo i wyzysk. Kontrole miejsc pracy, mandaty po kilkanaście tysięcy, bez zbędnych pytań. Tak, aby pracodawca dobrze przemyślał to, czy naprawdę opłaci zatrudniać na lewo.

Konstabl
Konstabl
10 lat temu

Głównym problemem Olkusza jest PiSowska banda z Kmitą na czele itp.oszołomami.

ozp
ozp
10 lat temu

własnie. poza tym możesz odpowiedzieć gdzie indziej i podesłać linka. może po prostu nie umiesz poprzeć swoich racji konkretnymi argumentami?

donpedro
donpedro
10 lat temu

[quote name=”zawiedziony”]OzP z chęcią bym Ci odpowiedział ale na znak protestu na decyzje które podjęła redakcja przeglądu olkuskiego zawieszam swój udział w dyskusji na poniższe tematy. [/quote]
not to pa! jakoś nie będę tęsknił za tą miernotą. Nie bardzo rozumiem ciąg dalszy wypowiedzi, Nie wiem jakim sposobem wiesz coś, czego my nie wiemy – albo jesteś z przeglądu, albo przegląd zrobił coś, co ci nie pasuje – no i chwała mu (choxiaż nie wiem za co…)

zawiedziony
zawiedziony
10 lat temu

OzP z chęcią bym Ci odpowiedział ale na znak protestu na decyzje które podjęła redakcja przeglądu olkuskiego zawieszam swój udział w dyskusji na poniższe tematy. Jeśli Państwo nie wiecie jaka to decyzja tak bardzo uderza w zasady demokracji i wolności wypowiedzi proszę o cierpliwość, kolejne wydanie gazety juz w niebawem.

PP
PP
10 lat temu

[quote name=”Olkuszanin”]Do PP

A gdzie ja Panie Pawle napisałem,że Pan jeździ na wycieczki? [/quote]

Ctrl + C, następnie Ctrl + V, tekst Pańskiego wpisu z datą i godziną poniżej

„Olkuszanin 2010-09-17 15:54 Panie Pawle. Jak Pan tak zaprasza do tej „Szwajcarii,Aust rii,Niemiec” to może jednak pojedziemy?Zbierze się raczej duża grupa ludzi,bo większość „NAS” nie stać na wycieczki z granicę państwa.Ledwo żyję się od miesiąca do miesiąca to człowiekowi nawet nie w głowie wycieczki. „

Witam
Powyższy wpis wydaje mi się jednoznaczny. No chyba, że się ktoś pod Pan podszywa 😉
Ale chyba nie pora, aby zajmować się tego typu popierdółkami, nieprawdaż? 🙂

Olkuszanin
Olkuszanin
10 lat temu

Do PP

A gdzie ja Panie Pawle napisałem,że Pan jeździ na wycieczki?

Zgadzam się z OzP, ja również wolą imprezy w klubach niż jakieś Dni Olkusza.

oZp
oZp
10 lat temu

[quote name=”Czak Noris”]Sorry Ozp ,że to tak długo trwało , ale musiałem sprawdzić w prezydeckiej encyklopedii co zacz ten minarchista .
Stary , Ty to pełny luzak jesteś , ale nie pogadamy za bardzo , bo ja jestem konserwatywny liberał z socjalnym skłonem[/quote]
taa… a ja jestem wegetarianinem, bo nie jem mięsa z kangurów, tylko wieprzowine, wołowine i drób.

jak ten twój skłon socjalny wygląda tak jak u PseudOliberałów to po sie oszukiwać tymi niepopularnymi ksywkami ‚liberał’, ‚konserwatysta’?

Czak Noris
Czak Noris
10 lat temu

Sorry Ozp ,że to tak długo trwało , ale musiałem sprawdzić w prezydeckiej encyklopedii co zacz ten minarchista .
Stary , Ty to pełny luzak jesteś , ale nie pogadamy za bardzo , bo ja jestem konserwatywny liberał z socjalnym skłonem

OzP
OzP
10 lat temu

otoz nie drogi kolego, bardziej minarchistą.

aco do promocji, to nie jestem pewien czy ironizujesz – przez internet trudno wyczuć ironię, a twoje wczesniejse wypowiedzi, są dodatkowym utrudnieniem

Czak Noris
Czak Noris
10 lat temu

OzP – Ty to anarchista jesteś ! Ale jak chodzi o promocje to masz racje – faktycznie nasz umig przy Irlandii, Anglii i XIX- wiecznej Ameryce wymięka .

OzP
OzP
10 lat temu

I jeszcze jedna rzecz.

czaknoris, podał link do artykułu na wikipedii o Gminie.
wracają do pensji burmistrza (12 tys zł/ mc).

Proszę otworzyć ten obrazek: http://tnij.org/mapagmin
Wewnątrz każdego pola położyć 12 tys zł. I tak co miesiąc.

Kto sobie jeszcze nie zdaje sprawy jaki to ciężar dla podatników?

OzP
OzP
10 lat temu

Proszę zacząć czytać od dołu (komentarz nr #53).

OzP
OzP
10 lat temu

„zapomniałbym o najważniejszym powinna uczyć dzieci i młodzieży postaw Patriotycznych, historii Państwa Polskiego i tego, że Europa ma Chrześcijańskie korzenie.”
Ho ho, na koniec gruba rura. Drogi ‚zawiedziony’, czy ma pan dzieci? Na prawdę nie woli pan SAM (z małżonką) uczyć dzieci wartości, które uznaje pan za stosowne? Woli pan oddać dziecko pod opiekę urzędnika niż swoją? A co jeżeli przyjadą do Olkusza muzułmanie, azjaci, buddyści, czort wie kto jeszcze? Będzie przymus uczenia postaw Patriotycznych, histroii Państwa Polskiego i tego, że Europa ma Chrześcijańskie korzenie?


Mam nadzieję, że jasno wyraziłem swoje poglądy we wszystkich wymienionych kwestiach, czekam na kolejne.

OzP
OzP
10 lat temu

„gmina powinna zajmować się organizowaniem różnego rodzaju imprez kierowanych do każdego jej mieszkańca,”
Dlaczego na Dni Olkusza przychodzi coraz mniej osób z roku na rok, a na koncerty w Laskach przyjeżdżają tłumy młodzieży? Poza tym, dlaczego z moich pieniędzy organizowane są Dni Olkusza? Ja nie chcę Dni Olkusza, nie potrzebuję tego? Chcecie? Róbie sobie za swoją kasę! Wolę zapłacić np. za impreze albo koncert w klubie, i mam co tydzień, a nie raz na rok.

„powinna remontować te odcinki dróg które najbardziej tego wymagają,”
Zgadzam się. Napisałem w poprzedniej wypowiedzi.

„powinna uczciwie gospodarować pieniędzmi przeznaczonymi na świadczenia do osób fizycznych,”
Nie rozumiem, jestem osobą fizyczną, a nie dostaję żadnych pieniędzy? O co tu chodzi?

OzP
OzP
10 lat temu

Chciałbym tylko wspomnieć o jednym banale ekonomicznym – rosną pensje, rosną ceny. Zadaniem przedsiębiorców jest LIKWIDACJA miejsc pracy – wtedy ceny idą w dół. „Tworzenie miejsc pracy…” ekonomiści się śmieją z takich, a politycy to wykrzystują do walki o stołki. W Chinach nikt nie promuje miast – za to prawie każdy koncern światowy ma tam fabykę, a Chiny mają 10% wzrost PKB. Czemu? Bo się opłaca przedsiębiorcom, a nie dlatego, że prezydent Czunkgkingu nakręcił filmik promujący Czunkking.

OzP
OzP
10 lat temu

„gminna powinna prowadzić działania mające na celu wprowadzenie do Olkusza zewnętrznego kapitału dzięki któremu poprawi się sytuacja na Naszym rynku pracy a także wzrosną zarobki,”
I niby co takiego mogą zrobić? Sprzedać po tańszej cenie działkę? Zrobić filmik promujący Olkusz (patrz odp. wyżej)? Nie można sterować gospodarką! Chyba nawet komuna Was tego nie nauczyła. Przedsiębiorca do Olkusza nie przyjedzie, nie dlatego, że nie wie, że do Olkusza można przyjechać, ale dlatego, że mu się nie opłaca! Nie wiem dlaczego mu się nie opłaca – nie mój problem. Mogę się domyślać, że chodzi o stos niesprzyjających przepisów, pozwoleń i koncecji, itd. Wyobrażam sobie jak wy to widzicie. Najlepiej niech burmistrz zapłaci Samsungowi, żeby wybudował fabrykę pod Żuradą (jakby się Samsungowi opłaciło to by dawno wybudował). 2000 miejsc pracy i niech Burmistrz dopłaca każdemu pracownikowi 1000 zł. Praca jest, zarobki wzrosną. Tak ma być?

OzP
OzP
10 lat temu

„nie tylko na przygotowywanie zabytków do zwiedzania ale także na rozbudowę infrastruktury,”
Zabytki… ok. Rabsztyn jest w posiadaniu miasta (czy tam gminy). I co się z nim dzieje? Z ruiny popada w jeszcze większą ruinę. Weźmy taki zamek w Bobolicach – prywatna własność niejakiego p. Lisieckiego. Proszę sobie obejrzeć zdjęcia z przed dziesięciu lat ( http://tnij.org/bobolice2000 ), a zdjęcia z tego roku ( http://tnij.org/bobolice2010 ). Widać różnice? Bazylika? Właność Kościoła, nie gminy. W ich kwestii należy dbanie o zabytki (którymi niewątpliwie są Bazylika i Organy). Baszta? Sprywatyzować. Każda kamienica ma właściciela – chwała Bogu – niech się martwią o dbanie o swój wizerunek. Rynek – jako, że trudno byłoby sprywatyzować (jak drogę) – zgadzam się, trzeba zostawić miastu.

OzP
OzP
10 lat temu

„pozyskiwaniem funduszy na rozwój miasta,”
Rozumiem, że chodzi o fundusze z UE. Z nimi jest tak. Unia pieniądze żeby dać, musi najpierw zabrać (chyba logiczne). Skąd zabiera? Ano z podatków. Żeby dać komuś 100 zł, trzeba mu najpierw zabrać 140, aby opłacić urzędnika co pobiera i co daje. Oczywiście nie mówie tu bezpośrednio o kimś – żeby ktoś dostał dotacje, najpierw komuś innemu zabrano. Nie lepiej nie zabierać i nie dawać? Będziemy bogatsi o „40 zł” (jeżeli ktoś rozumie mój przykład).

OzP
OzP
10 lat temu

Po pierwsze dziękuję za pierwsze rzeczowe słowa od {zawiedzionego}

„Z pewnością promowaniem miasta w Polsce,”
Nakręcenie filmiku jak to w Olkuszu jest pięknie i wspaniale? Zrobienie strony internetowej mieszkajwolkuszu.pl? Anglii i Irlandii nikt nie reklamował milionowi polaków? USA też się nie reklamowało na przełomie XIX i XX w. więc skąd się wzięły ówszesne masowe migracje? Z tego co widze, to ‚promowanie gminy’ to właśnie takie głupoty typu filmiki, strony internetowe, lub co najgorsze konta na naszej klasie albo facebooku miast. Oczywiście wszystko za pieniądze z podatków.

zawiedziony
zawiedziony
10 lat temu

wikipedia to troszke niewiarygodne źródło informacji, strona ma monopol na wiedze i może go wykorzystywać w dowolny sposób

Czak Noris
Czak Noris
10 lat temu

wikipedia .org/wiki/Gmina – miłej lektury Młody

zawiedziony
zawiedziony
10 lat temu

Z pewnością promowaniem miasta w Polsce, pozyskiwaniem funduszy na rozwój miasta, nie tylko na przygotowywanie zabytków do zwiedzania ale także na rozbudowę infrastruktury, gminna powinna prowadzić działania mające na celu wprowadzenie do Olkusza zewnętrznego kapitału dzięki któremu poprawi się sytuacja na Naszym rynku pracy a także wzrosną zarobki, gmina powinna zajmować się organizowaniem różnego rodzaju imprez kierowanych do każdego jej mieszkańca, powinna remontować te odcinki dróg które najbardziej tego wymagają, powinna uczciwie gospodarować pieniędzmi przeznaczonymi na świadczenia do osób fizycznych, to jest tylko kilka rzeczy którymi powinna zajmować się Nasza gmina zapomniałbym o najważniejszym powinna uczyć dzieci i młodzieży postaw Patriotycznych, historii Państwa Polskiego i tego, że Europa ma Chrześcijańskie korzenie.

OlkuszaninZPrzymusu
OlkuszaninZPrzymusu
10 lat temu

To jeszcze lepiej że nie podlega!
W takim razie odpadają prawie wszystkie rzeczy, którymi gmina się zajmuje!

Kto mi powie czym powinna zajmować się gmina oprócz:
– dbaniem o bezpieczeństwo (policja – nie wiem jak wyglądają struktury policji inie obchodzi mnie to – ma być bezpiecznie i tyle (a nie jest!!!), tak samo straż)
– wymierzaniem sprawiedliwości (to chyba też nie działka gminy – odpada)
– infrastruktura drogowa (budowa i remonty dróg)
– utrzymywanie porządku
– ochrona środowiska (nie – ekooszołomostwo)
– umacnianie wałów i tego typu rzeczy (no nas akurat nie dotyczy, choć baba jakby chciała to by zalać mogła kocjana, piłsudskiego, żuradzką, itd.)

czym jeszcze wg was?

i prosze o rzeczowe argumenty, nie przedszkolne pyskówki „młody i głupi”, bo jak narazie na tyle stać m.in czakanorisa

czekam na rzeczowa dyskusje, moze jakis „polityk” wezmie glos?

Czak Noris
Czak Noris
10 lat temu

Młode to jeszcze i zielone i do tego narwane …. policja ,koleś , nie podlega gminie…

OlkuszaninZPrzymusu
OlkuszaninZPrzymusu
10 lat temu

no jeszcze straż pożarną, sądy, tego typu rzeczy, minimalną administrację, tam w umigu powinno góra 10 osób pracować, nie licząc sprzątaczek i technicznych, którzy załapali się na etacik, bo ciotka załatwiła

OlkuszaninZPrzymusu
OlkuszaninZPrzymusu
10 lat temu

Cale zycie jak tylko cos kupilem to 22% (7, 3) wartosci tej rzeczy to byl podatek. dochodowego nie place.

z reszta jakie to ma znaczenie? podatki to jawna grabież a utrzymanie nierobów. burmistrz ma dużo spraw na głowie? ok, bardzo chętnie go odciąże – sprywatyzować szkołe, służbe zdrowia, wszelkie baseny, mosiry, mok, autobusy… czegoś nie zapomniałem, o – straż miejska na pierwszym miejscu? zlikwidować durne przepisy, gdzie na wszystko musze miec pozwolenie urzędu – nie bedzie pozwoleń – nie bedzie etatów w urzędzie. wtedy takiemu burmistrzowi nie bedzie nic na głowie. zostawic policje – za zaoszczedzone pieniadze mozna nawet zwiekszyc naklady na bezpieczenstwo=policje. no ale skoro wolicie centrum kultury i basen czynny 2 miesiące w roku to głosujcie na tę bandę złodziei. komuna się was trzyma ostro widze, i długo nie puści, co gorsze komuna na Wasze dzieci przechodzi, oj, nieciekawie sie w polsce robi, nieciekawie

Olkuszanka
Olkuszanka
10 lat temu

Tego się nie da czytać…
To jakiś jeden wielki bełkot…

ula
ula
10 lat temu

Cala ta sytuacja to jeżdzenie z pustymi taczkami po budowie bo nie ma czasu i rozumu aby je wypelnić i zrobić coś sensownego .Za chwilę polska będzie państwemh hrabiów i służących a ostatnie miejsce pracy jakim jest supermarket przestaniei stnieć bo będzie nas stać tylko na bagietkę.

Czak Noris
Czak Noris
10 lat temu

Z twoich podatków Olkusiaku z Przymusu płacą burmistrzowi? A ileś Ty młody studencie w życiu podatków zapłacił ?

Slum Mayor
Slum Mayor
10 lat temu

[quote name=”OlkuszaninZPrzymusu”]ładnie macie mózgi wyprane, skoro mówicie ze 12tys to nie duzo dla burmistrza, dziekuje ze rozwialiscie moje watpliwosci[/quote]

Piszesz mądrze bo tak jak od 300 lat jest, ale z tą pensją dla Burmistrza to przesadzasz. Jesteś jeszcze młody. 12000zł to naprawdę nie jest dużo. Musisz wiedzieć, że co by nie pisać to jest jednak bardzo odpowiedzialna funkcja i bardzo, bardzo dużo różnych spraw na głowie. Nie żartuję. To nie jest samochód, krawat i sekretarka, musisz mi uwierzyć skoro nie potrafisz sobie tego wyobrazić. Błędem Naszego Burmistrza było to, że nie komunikował się należycie z mieszkańcami. Jak każdy z nas ma sporo wad i popełnia błędy, lecz jeżeli je dostrzeże i skoryguje to może ma jeszcze szanse bo konkurencja jest nieciekawa. Lepszym mógłby się okazać skorygowany „stary” Burmistrz niż jaki nowy nieudacznik. Ma do dyspozycji internet i PO, niech czyta, filtruje, i wyciąga właściwe wnioski. Ja jeszcze nie wiem na kogo zagłosuję.

OlkuszaninZPrzymusu
OlkuszaninZPrzymusu
10 lat temu

ładnie macie mózgi wyprane, skoro mówicie ze 12tys to nie duzo dla burmistrza, dziekuje ze rozwialiscie moje watpliwosci