dzien kobiet 2012


Regulamin konkursu „Dzień Kobiet 2012”

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

2. Używane w regulaminie pojęcie „SMS” oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z telefonu komórkowego Uczestnika konkursu na podany przez Organizatora konkursu numer.
3. Organizatorem konkursu jest firma „AB MEDIA Sp. z o.o.”, z siedzibą w Chrzanowie, ul. Sienkiewicza 11, zwana dalej Organizatorem.
4. Konkurs trwa od 24.02.2012 r. do 2.03.2012 r.
5. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna.
6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy „AB MEDIA Sp. z o.o.” oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
7.Wysłanie odpowiedzi jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
§ 2 Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs zamieszczony jest w postaci pytania konkursowego na łamach „Przeglądu Olkuskiego”.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMSa z poprawną odpowiedzią na pytanie konkursowe o treści „PT.PO HASŁO” na numer 7216 do dnia 2.03.2012 r.
3. Koszt jednego SMS to 2,46 zł brutto.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w poniedziałek 5.03.2012r.. Spośród osób, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi zostaną wylosowani zwycięzcy. Nad przebiegiem losowania czuwać będzie komisja konkursowa w skład której wejdą osoby delegowane przez organizatora. Decyzje podjęte przez komisję konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
5. Każdy uczestnik może brać udział w konkursie wiele razy.
6. Organizator konkursu nie zbiera innych danych oprócz numeru telefonu w celu przeprowadzenia konkursu.
7. Zwycięzcy w konkursie otrzymają nagrody określone w ogłoszeniu konkursowym.
8. Organizatorzy konkursu skontaktują się ze zwycięzcami telefonicznie do dnia 6.03.2012r.
9. Nagrody powinny zostać odebrane przez zwycięzców osobiście w siedzibie redakcji „Przeglądu Olkuskiego” w Olkuszu, ul. Żuradzka 15.
10. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzców w wyznaczonym terminie, prawo do jej odebrania przepada. Uczestnikom konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody lub jej zamianę na inną nagrodę.
11. Warunkiem wydania nagrody zwycięzcy jest ujawnienie przez zwycięzcę swoich danych osobowych organizatorowi konkursu poprzez okazanie organizatorowi dokumentu tożsamości, oraz wyrażenie zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w „Przeglądzie Olkuskim”.
12. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Mając na uwadze, iż wartość nagrody nie przekracza kwoty 760,00 zł, otrzymanie jej nie powoduje obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416 z późn. zm.).
§ 3 Reklamacje
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres 32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 15, w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Sprawdzająca której skład u stali organizator.
4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia.
5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 7 od daty otrzymania reklamacji.
6. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
7. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. „Przegląd Olkuski” ponosi odpowiedzialność za organizację konkursu i treść konkursu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego konkursu.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny w redakcji gazety w Olkuszu, ul. Żuradzka 15 oraz na stronie internetowej www.przeglad.olkuski.pl.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu konkursu.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze