mcp ośrodki wsparcia 1

 

Sześć projektów dotyczących pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym zostanie zrealizowanych w powiecie olkuskim. Dotacje dla już istniejących i mających powstać placówek wsparcia dziennego zostały przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W skali województwa finansowe wsparcie otrzymało 35 projektów na łączną kwotę prawie 97 mln złotych. Oznacza to, że pomocą zostanie objętych 169 placówek. – Za nami kolejny konkurs dedykowany małopolskim placówkom wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Tegoroczna edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, w sumie złożono aż 53 wnioski. Dzięki decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego zwiększono pulę środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, także dofinansowanie otrzyma 35 projektów o łącznej wartości prawie 97 mln złotych – mówił podczas wręczenia symbolicznych bonów Łukasz Smółka z zarządu województwa.

Zgodnie z założeniami, w każdej z placówek podopieczni wezmą udział w wielu zajęciach edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych. Opracowanych na podstawie indywidualnych planów wsparcia. Dzieci i młodzież zyskają pomoc w nauce, będą również mogły rozwinąć swoje kluczowe kompetencje, w szczególności w zakresie porozumiewania się w językach obcych, kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, a także informatyczne i te związane z przedsiębiorczością.

– Realizacja wybranych zadań wspomoże placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży poprzez tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowych jednostek. Ponadto pomoc otrzymają istniejące placówki wsparcia dziennego, pod warunkiem zwiększenia w nich liczby miejsc lub rozszerzenia ich oferty – mówi Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego.

Najwięcej projektów w skali Małopolski zostanie zrealizowanych w powiecie olkuskim:

– Stowarzyszenie Skałka w partnerstwie z gminą Bukowno otrzymało 3 298 805,00 złotych na utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego „Świetlica na Skałce”. Dla dzieci przewidziano szereg zajęć, dodatkowo odbędą się wspólne wyjścia i wycieczki. Rodzice będą mogli ukończyć szkołę rodziców i terapię rodzin.

– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” we współpracy z gminą Wolbrom rozwinie „Świetlicę Marzeń” w Jeżówce o 30 miejsc. Projekt został dofinansowany kwotą 3 483 046,00 złotych. Dzieci i rodzice otrzymają fachową pomoc w placówce wsparcia dziennego. Uczestnicy programu wezmą udział w zajęciach edukacyjno – rozwojowych i specjalistycznych.

– ,”Sposób na nudę w Gminie Trzyciąż” – projekt ten zostanie zrealizowany przez Stowarzyszenie Honestus we współpracy z gminą Trzyciąż i Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Nad Białą Przemszą. Kwota dofinansowania wynosi 3 709 841,49 złotych. W mającej powstać placówce wsparcie otrzyma 96 dzieci i młodzieży oraz ich rodziców lub opiekunów.

– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” wspólnie z gminą Bolesław Gmina Bolesław otrzymało 3 306 826,23 złotych na zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych do 180 dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z terenu Gminy Bolesław poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowopowstałej placówki wsparcia dziennego.

– Gmina Klucze otrzymała 1 466 039,04 złotych na projekt „Centrum Doświadczania Świata – rozszerzenie oferty wsparcia i zwiększenie liczby miejsc w placówce wsparcia dziennego w Kluczach”. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług społecznych dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów poprzez utworzenie placówki w formie specjalistycznej w kluczewskiej szkloe podstawowej. Powstanie tam także Centrum Doświadczania Świata. Projekt zakłada również wyjazdy integracyjne.

– Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu na projekt „Kawiarenka Pod Parasolem – placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu olkuskiego” uzyskało 191 565,00 złotych. Program obejmuje zajęcia dla 20 uczestników indywidualnych, w tym 10 dzieci i młodzieży 10 opiekunów zamieszkałych lub uczących się na terenie powiatu olkuskiego, pochodzących z rodzin, które w pierwszej kolejności wymagają wsparcia świadczonego przez placówki wsparcia dziennego.

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogły ubiegać się następujące podmioty: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, podmioty ekonomii społecznej, instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne oraz przedsiębiorcy.

-Latem uruchamiamy kolejny nabór wniosków. Do rozdysponowania będzie 29 mln złotych. Konkurencja będzie większa niż poprzednio, ponieważ środków będzie nieco mniej, a zainteresowanie konkursem jest coraz większe. Tym bardziej więc zachęcam do zapoznania się z regulaminem nowego konkursu – mówi dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie Rafał Solecki. 

Fot. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczosci w Krakowie

 

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o