Warunki nabywania prawa do emerytury pomostowej określa ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656). Ustawa ta wprowadziła także rekompensaty dla osób, które pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ale nie nabyły z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury.
Rekompensata przysługuje ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948r., jeżeli przed dniem 1 stycznia 2009r. wykonywał przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów obowiązujących do      31 grudnia 2008 (art. 32 i 33 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS).
Do 15-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze uwzględnia się tylko te okresy, w których praca wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, pomija się natomiast okresy niezdolności do pracy, za które wypłacono wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, np. zasiłek chorobowy.
Rekompensata będzie ustalana po złożeniu wniosku o nową emeryturę z FUS przez osobę mającą 60 lat (kobieta) i 65 lat (mężczyzna). Rekompensata będzie stanowiła dodatek do kapitału początkowego, będącego składnikiem podstawy obliczenia nowej emerytury.
Wysokość rekompensaty uzależniona jest m.in. od:
udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych wymienionych w ustawie o emeryturach i retach z FUS, osiągniętych przed dniem 1.01.2009r.
długości okresów pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wykonywanych przed 1.01.2009r.,
obniżonego wieku emerytalnego określonego dla danego rodzaju prac,
wieku osoby ubiegającej się o rekompensatę, ukończonego na dzień 31.12.2008r.
Osoba ubiegająca się o rekompensatę powinna do wniosku o emeryturę dołączyć świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wystawione przez pracodawcę, u którego była zatrudniona lub przez jego następcę prawnego, na podstawie dokumentacji osobowej będącej w posiadaniu tego podmiotu. Natomiast osoba, która wykonywała własną działalność twórczą lub artystyczną powinna przedstawić decyzję Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, potwierdzającą okres i rodzaj tej działalności. Nie ma potrzeby dostarczać w/w dokumentów jeżeli złożone zostały wcześniej organowi rentowemu.Szczegółowe wyjaśnienia nt. rekompensat można uzyskać w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
  Subskrybuj  
Powiadom o