Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie tylko przyznaje świadczenia emerytalno – rentowe, ale także zajmuje się ich wypłatą na zasadach określonych w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Świadczenia emerytalno – rentowe Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca co do zasady od dnia powstania prawa do danego świadczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu przyznającą dane świadczenie. Wyjątek od tej reguły stanowi wypłata renty rodzinnej, ponieważ w przypadku zgłoszenia wniosku o jej przyznanie w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, wypłaca się ją od dnia śmierci, nie wcześniej jednak niż od dnia spełnienia warunków do renty przez uprawnionych członków rodziny.

Świadczenia wypłacane są przez organ rentowy za miesiące kalendarzowe w dniu ustalonym w decyzji jako termin płatności świadczenia. Wypłata świadczeń dokonywana jest za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń, albo na wniosek osoby pobierającej świadczenie jest ono przekazywane na podany rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. W przypadku osób uprawnionych do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz osób małoletnich lub osób pełnoletnich nad którymi ustanowiona została opieka prawna, w przypadku wypłaty renty rodzinnej, świadczenia są wypłacane osobom sprawującym opiekę prawną nad tymi osobami.
Emeryt lub rencista, który zamieszkał poza granicami RP ma możliwość otrzymania świadczenia poprzez wpłatę na jego rachunek bankowy w kraju lub poprzez upoważnienie osoby zamieszkałej w kraju do odbioru świadczenia. Natomiast osobie, której ponownie zostało ustalone przez organ rentowy prawo do świadczenia lub jego wysokości, przyznane lub podwyższone świadczenie wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do tego świadczenia lub do jego podwyższenia, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wydano decyzję  z urzędu, a jeśli odmowa lub przyznanie niższego świadczenia jest następstwem błędu organu rentowego lub odwoławczego to wówczas nie wcześniej niż za okres trzech lat poprzedzających miesiąc, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wydano decyzję z urzędu.
Szczegółowe informacje na temat wypłaty świadczeń można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.zus.pl oraz w terenowych jednostkach organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze