Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. O zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe (DzU nr 71, poz. 609) wprowadziła możliwość umorzenia niektórych należności z tytułu składek. Dotyczy to osób, które w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym u swojego pracodawcy, w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. dodatkowo prowadziły pozarolniczą działalność lub przy niej współpracowały. Podlegały one wówczas obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu z tytułu prowadzenia tej działalności lub współpracy przy niej.

Zgodnie z ww. ustawą abolicji składkowej podlegać będą:
– w przypadku osób uprawnionych za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w kwocie zasiłku macierzyńskiego – opłacone lub nieopłacone składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz odsetki,
– w przypadku osób uprawnionych za okres przebywania na urlopie wychowawczym – tylko nieopłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz odsetki.
Ważne jest, iż umorzenie nie będzie możliwe, jeżeli dana osoba opłacała składki, ale z tego tytułu skorzystała ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych, np. z zasiłku chorobowego.
Wniosek o umorzenie składek może złożyć:
– płatnik składek, który w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. zgłaszał ubezpieczonego podlegającego obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy tej działalności, i jednocześnie pobierającego zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu lub przebywającego na urlopie wychowawczym;
– osoba, która w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 marca 2001 r. była wspólnikiem spółki cywilnej, nie posiadając wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i jednocześnie pobierała zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub przebywała na urlopie wychowawczym.
Wniosek o umorzenie składek osoba zainteresowana może złożyć w okresie od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r. w terenowych jednostkach organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Złożenie wniosku po terminie będzie skutkowało brakiem możliwości umorzenia należności objętych złożonym wnioskiem. Wzór wniosku jest dostępny w terenowych jednostkach organizacyjnych Zakładu oraz na stronie internetowej www.zus.pl.
Aby umorzenie było możliwe, należy także dokonać korekty dokumentów ubezpieczeniowych, z których wynika podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności albo współpracy przy wykonywaniu tej działalności  w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym oraz kwota należnych z tego tytułu składek. Bez prawidłowych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych nie będzie możliwości umorzenia należności, dlatego najlepiej, składając wniosek, dołączyć do niego także skorygowane dokumenty ubezpieczeniowe.
W przypadku gdy powstała nadpłata z tytułu opłacania składek, we  wniosku o umorzenie zaznaczyć, na jaki adres lub konto ma zostać zwrócona nadpłacona kwota.
Szczegółowe informacje na temat abolicji składkowej można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.zus.pl oraz w terenowych jednostkach organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o