urząd

Podczas ostatniej w 2016 r. sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu został przyjęty projekt budżetu gminy na rozpoczynający się rok. Obok realizacji nałożonych na gminę zadań obligatoryjnych, władze samorządowe chcą kontynuować rozpoczęte wcześniej przedsięwzięcia oraz podejmować nowe. Zanim jednak radni przyjęli przedłożony przez burmistrza projekt, od razu konieczne było wprowadzenie do niego kilku autopoprawek.

Największa z nich dotyczyła konieczności zabezpieczenia środków na dalsze funkcjonowanie jako jednostki budżetowej, planowanego wcześniej do przekształcenia w spółkę prawa handlowego od 1 stycznia 2017 Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którego plan finansowy nie został ujęty w pierwotnym projekcie. Według wyjaśnień burmistrza formalności związane z rejestracją nowej spółki potrwają jeszcze do lutego.

W uzasadnieniu do projektu budżetu na rozpoczęty właśnie rok Adam Zielnik zaznaczył, że w roku 2017 zamierza prowadzić dalsze działania obniżające wydatki bieżące, zwłaszcza związane z administracją oraz pozyskiwać dostępne środki zewnętrzne.

W przyjętym przez radnych jednomyślnie projekcie budżetu na rok 2017 założono deficyt w wysokości 7.806.583 zł, który ma być pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek – jak zaznaczono – przede wszystkim preferencyjnych, czyli częściowo umarzalnych. Pozostałe przychody w kwocie 1.193.417 zł pochodzące z tych samych źródeł zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu.

Dochody budżetu gminy Wolbrom zaplanowano na kwotę 78.330.984,83 zł (w wersji pierwotnej, przed poprawkami było to 78.250.984,83 zł), z czego 74.018.338.23 zł to dochody bieżące. Wśród nich najbardziej znaczącą kwotę 16.062.995 zł stanowią dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, najmu i dzierżawy, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 19.531.669 zł. Jeżeli chodzi o podatki, to stawki podatku od środków transportowych, podobnie jak większość podatków od nieruchomości w gminie Wolbrom na rok 2017 nie uległy zmianie. Wyjątek stanowią zmniejszone nieznacznie w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów stawka podatku od gruntów pod wodami powierzchniowymi, stojącymi lub wodami powierzchniami płynącymi jezior i zbiorników sztucznych oraz stawka podatku od budynków lub ich części związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. W stosunku do poprzedniego roku zmniejszono też o 2 grosze stawkę podatku od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, która w 2017 r. będzie wynosiła 2.98 zł.

Dochody gminy Wolbrom zasilą dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 18.537.055 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.827.870 zł oraz subwencje w wysokości 16.540.464 zł. Dodatkowo w dochodach uwzględniono środki finansowe w wysokości 440.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i kwoty pozyskane z Unii Europejskiej na realizację projektów Erasmus+, POWER i LIFE – w sumie 252.154,53 zł.

Wśród przewidzianych na kwotę 4.312.646,60zł (w pierwszej wersji 4.232.646,60 zł) dochodach majątkowych najpoważniejsze pozycje stanowią zaplanowane w kwocie 2.719.465 zł dochody ze sprzedaży mienia oraz dotacja na rozwój bazy sportowej w gminie z Ministerstwa Sportu (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) w wysokości 1.508.181,60 zł.

Wydatki gminy Wolbrom na 2017 rok zostały zaplanowane na poziomie 86.137.567,83 zł (w pierwszej wersji budżetu przed autopoprawkami było to 86.057.567,83 zł), z czego 66.049.967,41 zł to wydatki bieżące (bez zmian wobec wersji pierwotnej budżetu), w tym kwota 42.332.128,76 zł będzie stanowiła wydatki bieżące jednostek budżetowych (wynagrodzenia i naliczane od nich składki to w założeniu 27.159.896,17 zł, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 15.172.232,59 zł).

Poważną pozycję w tegorocznym budżecie gminy Wolbrom stanowią wydatki na oświatę. Na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych i realizację zadań oświatowych w budżecie zapisano sumę 24.645.660,17 zł. Koszty utrzymania administracji publicznej oszacowano na 7.167.535,28 zł. Natomiast na realizację rządowego programu 500 plus zapisano w budżecie kwotę 11 mln. 942 tys. zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 20.087.600,42 (w pierwszej wersji budżetu przed autopoprawkami burmistrza była to kwota mniejsza o 80 tys. zł). Najważniejsze zaplanowane do realizacji w roku 2017 przedsięwzięcia to m. in. rozpoczęcie wiosną br. długo oczekiwanej budowy pierwszego odcinka południowej obwodnicy Wolbromia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783, inwestycji, którą będzie prowadził samorząd województwa małopolskiego, a gmina wspiera w tym roku wkładem własnym w wys. 2.095.721 zł. Przewidywane są też prace modernizacyjne przy innych drogach lokalnych – na przebudowę i modernizację dróg gminnych zaplanowano przeznaczyć kwotę 4.316.868,14 zł. Na budowę drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Wolbromiu zagwarantowano w budżecie kwotę 1.323.960 zł. Środki na drogi będą pochodziły także z funduszu sołeckiego poszczególnych wsi, z większych wydatków: mieszkańcy Dłużca zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 22.639,98 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 21.238,27 zł wspomoże modernizację parkingu przy drodze dojazdowej do gruntów rolnych na działce gminnej w Jeżówce, na modernizację drogi dojazdowej do gruntów wzdłuż lasu od Zabagnia – Radochy do drogi Wolbrom – Pilica przeznaczono 20 tys. zł, a 16.600 zł z funduszu sołeckiego Łobzowa pozwoli na modernizację przepustu drogowego na drodze Nr 1138K w tej miejscowości. Mniejsze kwoty z funduszu sołeckiego również wspomogą na prace remontowe i inne drobniejsze inwestycje w innych miejscowościach. Gmina będzie też partycypowała w kwocie 239.250 zł w modernizacji dróg powiatowych.

Kolejne 2 mln. zł chce gmina przeznaczyć na sfinalizowanie zakupu i przebudowę budynku po byłym hotelu przy ul. Łukasińskiego, który ma zwiększyć zasoby mieszkaniowe gminy. Burmistrz planuje kupić i wyremontować zdewastowany budynek przy udziale częściowo umarzalnej pożyczki z Banku Gospodarki Krajowej, ze środków przyznawanych na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie będących lokalami socjalnymi. Według zapowiedzi Adama Zielnika inwestycja ma kosztować w sumie ok. 5,8 mln. zł.

Dalsze 30 tys. zł ma być zabezpieczone w budżecie na przygotowanie dokumentacji planowanej przebudowy wraz z dobudową budynku przedszkola integracyjnego przy ul. Pod Lasem w Wolbromiu. Marzeniem burmistrza jest przeniesienie przedszkolaków ze starego budynku przy ul. Młyńskiej do całkiem nowego skrzydła „Dwójki”. 15 tys. – zaplanowano przeznaczyć na dokumentację projektową planowanej budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łobzowie. Kwotę 1 mln. 580 tys. zł gmina zabezpieczyła w budżecie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, na którą zabiega również o środki unijne. W 2017 r. planowana jest finalizacja budowy hali sportowej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Wolbromiu i na ten cel zabezpieczono w budżecie kwotę 5.845.767 zł. Spore kwoty zostaną też przeznaczone na modernizację odkrytego kąpieliska przy ul. Kamiennogórskiej (700 tys. zł) oraz na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku basenu krytego (1.374.518,14 zł).

Wśród większych inwestycji nie ujętych w budżecie planowane jest przystąpienie do modernizacji wolbromskiej oczyszczalni ścieków, przy czym projekt ten będzie finansowany i realizowany przez spółkę, w której gmina będzie miała 100% udziałów, a która ma powstać w niedługim czasie w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Według informacji z magistratu szacunkowa kwota przeznaczona na realizację tego przedsięwzięcia w roku 2017 wyniesie: 3,5 mln. zł. Obecnie trwają prace nad zmianą dokumentacji projektowej i ostateczna całościowa kwota jaka będzie potrzebna na realizację tej inwestycji będzie znana po ich zakończeniu. O tym w jaki sposób nowa spółka, formalnie zawiązana 15 grudnia 2016 r., ma zamiar poradzić sobie samodzielnie z tym wielkim wyzwaniem dowiemy się zapewne w niedługim czasie, na razie bowiem nie wiadomo nawet kto będzie nią kierował. Burmistrz zapowiedział ogłoszenie konkursu na prezesa spółki podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu – oferty ewentualnych kandydatów przyjmowane będą w wolbromskim magistracie do 9 stycznia br.

Przychody budżetu, których źródłem są kredyty i pożyczki ustalono w łącznej kwocie 9 mln. zł, z czego na spłatę zaciągniętych pożyczek ma być przeznaczone 177.417 zł, a na spłatę kredytów – 1.016.000 zł, co daje w sumie kwotę 1.193.417 zł. Pozostałe 7.806.583 zł z puli przychodów ma być przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Rada wyraziła też zgodę na zaciąganie przez burmistrza doraźnych zobowiązań z tytułu odnawialnych kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 2,5 mln. zł.

W uzasadnieniu do projektu budżetu burmistrz podkreślił, że przy założeniu uzyskania oszczędności po przetargach, przy centralizacji zamówień publicznych i łączeniu jednostek budżetowych oraz po przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a także przez skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych może okazać się że gmina zdecyduje o zwiększeniu liczby inwestycji lub zrezygnuje z części zaplanowanych kredytów i pożyczek.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
księgowy mafii
księgowy mafii
7 lat temu

[quote name=”Tom2″]Budżet bogaty, ale ten dług. No ale był już wcześniej.
A przy okazji. Co z dotacja na oczyszczalnie. Miało być wiadomo w tamtym roku.
Modernizacja basenu(był na liście rezerwowej). Koszt 6,5 mln. Nic z tego? Miano burzyć sciany, zrobić zjeżdżalnie, brodzik w środku. Uciekaja do Miechowa popływać.
Gdzie miała przebiegać ,,duża obwodnica” raczej nic z niej nie będzie, ale tak pytam z ciekawości.
A czy nie dało się zacząć budowę obwodnicy z drugiej strony?(olkuska-skalska) Tam by nikomu nie przeszkadzało. A starac się w tym czasie o pozwolenie na zmiane przebiegu drogi(miechowska-brzozowska)[/quote]
Dług, długowi nierówny. Jeżeli zamiast manka, jest równowaga, czyli ile długów, tyle kasy na lokatach (a tak wynika z uchwały), to nie ma problemu. O oczyszczalni Zielnik pisał u siebie na FB jak sprawy się mają. Jak w grę wchodza takie oszczędności to nie ma się co zastanawiać. O basenie przecież jest napisane w artykule – w tym roku się zaczyna temat.. Obwodnica – przecież o samej budowie nie decyduje gmina, tylko województwo.

Tom2
Tom2
7 lat temu

Budżet bogaty, ale ten dług. No ale był już wcześniej.
A przy okazji. Co z dotacja na oczyszczalnie. Miało być wiadomo w tamtym roku.
Modernizacja basenu(był na liście rezerwowej). Koszt 6,5 mln. Nic z tego? Miano burzyć sciany, zrobić zjeżdżalnie, brodzik w środku. Uciekaja do Miechowa popływać.
Gdzie miała przebiegać ,,duża obwodnica” raczej nic z niej nie będzie, ale tak pytam z ciekawości.
A czy nie dało się zacząć budowę obwodnicy z drugiej strony?(olkuska-skalska) Tam by nikomu nie przeszkadzało. A starac się w tym czasie o pozwolenie na zmiane przebiegu drogi(miechowska-brzozowska)

bbb
bbb
7 lat temu

W tym roku to bedzie robione.udanym celem, była poprawa nawierzchni od szkoły w Dłużcu do Bydlinki. A ja uważam że korzystający z tej drogi będą to pamiętać bardzo długo. I bardzo życzę sukcesu w tej sprawie.