sesja budżetowa

Na ostatniej w tym roku sesji Rady Gminy Trzyciąż 27 grudnia 2016 r. jednomyślnie przyjęty został projekt budżetu na rok 2017. Jak podkreśla wójt Roman Żelazny, jest to budżet przygotowany z nadzieją na korzystne dla gminy rozstrzygnięcia konkursów na dofinansowanie kilku ważnych inwestycji ze źródeł zewnętrznych, na które złożono już wnioski lub planowane jest ich przygotowanie. Samodzielne sfinansowanie zaplanowanych do realizacji na przyszły rok tych wielokrotnie dość ambitnych zadań wyłącznie z budżetu gminy byłoby nierealne.

Planowane dochody gminy na 2017 rok wynoszą  22.169.360,60 zł.  Na tę kwotę składają się w całości dochody bieżące, w budżecie nie przewidziano bowiem dochodów majątkowych. Największe pozycje wśród dochodów to: kwota 2.059.800 zł, czyli środki z tytułu podatków i opłat lokalnych, najmu i dzierżawy, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2.866.284 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.090.649 zł.  Znacząca w budżecie kwota 4.680.275 zł ma pokryć koszty realizacji programu 500+. Pozostałe składniki dochodów budżetu gminy to subwencje oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i udział w programach finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie Trzyciąża na rok przyszły na kwotę 5.582.808 zł. Wśród inwestycji zaplanowanych do finansowania w 2017 r. najpoważniejszą pozycją jest budowa sieci wodociągowej rozdzielczej, łączącej Trzyciąż ze zbiornikiem wodociągowym w miejscowości Sucha, w ramach alternatywnego zaopatrzenia w wodę – kwota zabezpieczona na ten cel w projekcie budżetu to 1 mln. 416 tys. zł. Kolejne wysokie nakłady Trzyciąż przewiduje na realizację dalszych zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla  Glanowa i części Imbramowic wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w Trzyciążu – 1 mln zł, na budowę kanalizacji sanitarnej w Trzyciążu  – 105 tys. zł i na domowe oczyszczalnie ścieków – 20 tys. zł.

Na modernizację dróg gminnych zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę 287 tys. zł. Trzyciąż zamierza także kolejny raz zabiegać o środki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zabezpieczając 100 tys. zł jako wkład własny w ewentualne inwestycje. Podobną kwotę (50% planowanych kosztów) zagwarantowano jako wsparcie dla samorządu wojewódzkiego na budowę zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej  794 w miejscowościach Zadroże i Milonki. Gmina Trzyciąż w drodze uchwały przejmie od Województwa Małopolskiego to zadanie, a następnie podpisze stosowne porozumienie. Gmina chce też wesprzeć kwotą 163 tys. zł  zadanie samorządu powiatowego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1156K Zadroże -Tarnawa – Nowa Wieś w miejscowości Tarnawa” oraz przeznaczyć dalsze 13 tys. zł pomocy dla powiatu na  poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zakup nieruchomości Jangrocie, celem poszerzenia drogi powiatowej.

W ramach podnoszenia bezpieczeństwa w gminie planowana jest też termomodernizacja remizy OSP w Porąbce, na która gmina zabezpiecza w projekcie budżetu kwotę  200 tys. zł. O sfinansowanie części kosztów tego zadania Trzyciąż ma zamiar ubiegać się o środki z programów wojewódzkich. Podobnie jest w przypadku termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej – Zespołach Szkół w Zadrożu, Suchej i w Jangrocie – gmina złożyła już wnioski o dofinansowanie tych zadań z funduszy unijnych poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, zabezpieczając w budżecie na rok 2017 kwotę 500 tys. zł jako wymagany wkład własny. Kolejne 120 tys. zł Trzyciąż przewiduje przeznaczyć na dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez montaż windy i przebudowę schodów zewnętrznych, budynku Ośrodka Zdrowia w Trzyciążu.

Inwestycje z udziałem środków zewnętrznych zaplanowano także do realizacji w Imbramowicach, gdzie w roku 2017 przewidziana jest kontynuacja prac przy zagospodarowaniu centrum wsi (budżecie na ten cel zarezerwowano 683.898 zł), budowa nowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (m. in. budowa ciągu pieszego, miejsc parkingowych oraz elementów małej architektury) za kwotę 621.650 zł oraz zagospodarowanie terenu wokół ujęcia wodnego (w projekcie budżetu zabezpieczono na to zadanie 149.760 zł).

Niewątpliwie najpoważniejszą pozycją wśród bieżących wydatków budżetowych gminy Trzyciąż, podobnie jak w budżetach innych polskich gmin, stanową koszty realizacji zadań oświatowych, które  stanowią 35% wydatków bieżących budżetu gminy ogółem – w sumie jest to kwota zaplanowana w projekcie w wysokości 7.099.249 zł. Koszt utrzymania całości administracji publicznej zaplanowano w wysokości 3.416.350,60 zł.

W przyjętym przez radnych budżecie gminy Trzyciąż na 2017 rok wykazano deficyt w wysokości 5.251.119 zł, który – według wyjaśnień zawartych w uzasadnieniu uchwały budżetowej – zostanie w pełnej kwocie pokryty z przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Pozostałe przychody w kwocie 122.950 zł, w tym środki w wysokości 110.450 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 12.500 zł, gmina przeznaczy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek. Gmina Trzyciąż spłaca obecnie raty dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie, pierwszej – w wysokości 74.000 zł – zaciągniętej na „I etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami obejmującej sołectwo Zadroże” oraz  drugiej – w kwocie 48.950 zł – na „ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej części wsi Jangrot”.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
4 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
MWNM
MWNM
7 lat temu

I, radni tylko na rzecz swoich mieszkańców i dobra gminy powinni pracować a nie siać populizm jak się to dzieje u nas. Tam nie kierują radnymi partyjni bonzowie.

podatnik
podatnik
7 lat temu

Nie politykują tylko żądzą. Wieś która może być wzorem dla tych w Warszawie.

mieszkaniec
mieszkaniec
7 lat temu

Racja, w tej gminie dzieje się najlepiej w naszym Powiecie, oby tak dalej.

Marcin Dąbrowski
Marcin Dąbrowski
7 lat temu

Od kilku lat obserwuje tą gminę i myślę że radzą sobie najlepiej z całego olkuskiego. PS: Brawo za świetny Dzień Ziemniaka !