Gmina Trzyciąż

Wiejska gmina Trzyciąż dysponuje najskromniejszym budżetem ze wszystkich gmin powiatu olkuskiego. Zaplanowanie drogich przedsięwzięć, jak np. inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką ściekową czy remonty kolejnych dróg, wymagają od władz sporego wysiłku i racjonalnego, wyprzedzającego planowania. Od kilkunastu lat udaje się jednak realizować nad wyraz sprawnie sporo inwestycji poprawiających warunki życia mieszkańców – tak, według zapowiedzi władz gminy, ma być również i w tym roku.

Budżet Gminy Trzyciąż na rok 2023 przyjęty podczas ostatniej ubiegłorocznej, grudniowej sesji został oceniony przez radnych jako wyjątkowo korzystny. Dochody przyjęto w nim w łącznej kwocie: 44.108.701 zł, z czego dochody bieżące stanowią 27.978.701 zł, a dochody majątkowe: 16.130.000 zł. Natomiast wydatki budżetu zaplanowano w łącznej kwocie: 48.869.771,10 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości: 26.810.746,74 zł i wydatki majątkowe –  22.059.024,36 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.761.070,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z ubiegłorocznych oszczędności.

Na podkreślenie zasługuje wysoki poziom wydatków majątkowych, które będą możliwe głównie dzięki skutecznemu zabieganiu o środki zewnętrzne, zwłaszcza środkom pochodzącym z Rządowego Funduszu Polski Ład. Z udziałem tego dofinansowania będą realizowane cztery ważne dla gminy przedsięwzięcia inwestycyjne, a mianowicie: dalsza rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Trzyciąż – kwota 5.583.267 zł, z czego 4.900.000 zł to dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych; rozpoczęta już w roku ubiegłym budowa budynku dla potrzeb Gminnej Biblioteki i Ośrodka Animacji Gminy Trzyciąż” w kwocie 7.857.000 zł – ta inwestycja w lokalną kulturę, na samodzielną realizację której nie byłoby stać małej gminy Trzyciąż oraz również już rozpoczęta budowa drogi gminnej wraz z mostem na rzece Dłubnia w miejscowości Ściborzyce – kosztem 1.330.000 zł.

Ze wsparciem środków z Polskiego Ładu będzie też kontynuowana realizacja zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” – oszacowana na kwotę 5.000.000 zł, z czego dofinansowanie wynosi 4.500.000 zł. Najważniejszym przedsięwzięciem w tym zakresie jest gruntowna modernizacja budynku zajmowanego przez filię Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imbramowicach. W ramach realizacji tego zadania zaplanowano także termomodernizację remizy OSP w Michałówce. Plan przewiduje także adaptację byłej remizy OSP w Jangrocie na potrzeby społeczności lokalnej.

Ponadto w budżecie gminy Trzyciąż zaplanowano środki na projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jangrot (ulica Strażacka) – kwota 42.000 zł oraz w miejscowości Tarnawa – etap 2 – kwota 90.000 zł. Planowana jest także modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 700.000 zł, na którą, jak co roku, Gmina będzie również ubiegała się o pomoc finansową ze środków wojewódzkich.

Dzięki kolejnym dofinansowaniom, pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, będą zrealizowane trzy kolejne zadania inwestycyjne: „Budowa małej architektury w miejscu publicznym obejmująca altanę turystyczno-rekreacyjną w miejscowości Jangrot” – za sumę 190.000 zł, „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Porąbka poprzez stworzenie infrastruktury w postaci wiaty turystycznej, elementów małej architektury oraz utwardzenie terenu” – wycenione na 120.000 zł oraz „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Zadroże poprzez stworzenie infrastruktury w postaci wiaty turystycznej, elementów małej architektury oraz placu zabaw” za kwotę 177.000 zł.

Gmina Trzyciąż złożyła również wnioski o dofinansowanie ważnego dla jej rozwoju zadania związanego z gospodarką ściekową czyli modernizacji oczyszczalni ścieków w Trzyciążu, niestety – mimo wielu zabiegów – ten wniosek nie uzyskał pomocy z rządowego programu Polski Ład, co nie oznacza, że władze samorządowe temat „odpuściły”. W oczekiwaniu na kolejną możliwość uzyskania finansowego wsparcia zewnętrznego (inwestycja jest bardzo kosztowna i skromnego lokalnego budżetu nigdy nie będzie stać na jej samodzielne sfinansowanie) w wydatkach majątkowych zaplanowano realizację etapu projektowania rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Trzyciążu, na co w tegorocznym gminnym budżecie zabezpieczono kwotę 61.000 zł (całość zadania to koszt oszacowany na 152.290 zł).

Władze samorządowe planują również zrealizować w roku 2023 remonty kolejnych gminnych dróg, a także dalszą rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzyciąż. Powstaną też nowe miejsca do rekreacji i uprawiania sportu, w zamierzeniach na rok 2023 zaplanowano m.in. budowę placu zabaw w miejscowości Trzyciąż.

– Po zakończeniu cyklu zebrań walnych w poszczególnych OSP, które zaplanowane są w pierwszym kwartale br. zapewne pojawią się kolejne lokalne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, na które również zagwarantowano rezerwy finansowe w gminnym budżecie – informuje wójt Roman Żelazny.

Budżet Gminy Trzyciąż choć skromny, nie jest nadmiernie obciążony zobowiązaniami dłużnymi, co – mimo skromnych zasobów własnych gminy – daje sporo możliwości korzystania z dofinansowań zewnętrznych. Jak zapewnia wójt Żelazny – Gmina będzie sięgała po wszelką dostępną pomoc finansową na wsparcie dalszego zrównoważonego rozwoju wszystkich sołectw.

– Najważniejsze obecnie wyzwania to znalezienie środków na modernizację oczyszczalni ścieków i dalsza kanalizacja gminy. Mamy też nadzieję na dobrą współpracę w rozbudowie lokalnej sieci gazowej oraz inwestycji w odnawialne źródła energii, co przyczyni się do poprawy stanu powietrza i komfortu życia naszych mieszkańców – mówi wójt Roman Żelazny.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze