Regulamin konkursu „Amorek Walentynkowy”

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Organizatorem konkursu jest „Przegląd Olkuski”, z siedzibą w Olkuszu, ul. Żuradzkiej 15.
2. Konkurs trwa od 04.02.2011 r. do 10.02.2011 r. do godz. 10.00.

3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy „Przeglądu Olkuskiego”, oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
5. Wysłanie odpowiedzi jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

§ 2 Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs w postaci pytania konkursowego zamieszczonego na łamach „Przeglądu Olkuskiego”.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy poprawnie dobrać w pary – słynne pary literackie.
3. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z konkursem.
4. Poprawne odpowiedzi należy wysłać e-mailem pod adres marketing@przeglad.olkuski.pl         
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we czwartek 10.02.2011 r. Spośród osób, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi zostaną wylosowani zwycięzcy. Nad przebiegiem losowania czuwać będzie komisja konkursowa w skład której wejdą osoby delegowane przez organizatora. Decyzje podjęte przez komisję konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
6. Każdy uczestnik może brać udział w konkursie wiele razy.
7. W e-mailu uczestnik nie podaje żadnych danych osobowych poza numerem telefonu.
8. Zwycięzcy w konkursie otrzymają:
– nagrodę główną w postaci kolacji Walentynkowej.
9. Organizatorzy konkursu skontaktują się ze zwycięzcami telefonicznie do dnia 11.02.2011 r.
10. Nagrody powinny zostać odebrane przez zwycięzców osobiście w siedzibie redakcji „Przeglądu Olkuskiego” w Olkuszu, ul. Żuradzka 15.
11. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzców w wyznaczonym terminie, prawo do jej odebrania przepada a nagroda powiększa. Uczestnikom konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody lub jej zamianę na inną nagrodę.
12. Warunkiem wydania nagrody zwycięzcy jest ujawnienie przez zwycięzcę swoich danych osobowych organizatorowi konkursu poprzez okazanie organizatorowi  dokumentu tożsamości., oraz wyrażenie zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w „Przeglądzie Olkuskim”.
13. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Mając na uwadze, iż wartość nagrody nie przekracza kwoty 760,00 zł, otrzymanie jej nie powoduje obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416 z późn. zm.).

§ 3 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres 32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 15, w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Sprawdzająca której skład u stali organizator.
4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia.
5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 7 od daty otrzymania reklamacji.
6. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
7. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

§ 4 Postanowienia końcowe

1. „Przegląd Olkuski” ponosi odpowiedzialność za organizację konkursu i treść konkursu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego konkursu.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny w redakcji gazety w  Olkuszu, ul. Żuradzka 15.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu konkursu w trakcie trwania konkursu.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o