OGŁOSZENIE PŁATNE

Sz. P. Roman Piaśnik
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

W związku z  podjętą przez UMIG Olkusz inicjatywą dotyczącą reorganizacji kuchni w przedszkolach, na terenie naszej gminy, skutkującą planowaną likwidacją znacznej ilości istniejących etatów – 37% personel kuchni przedszkolnych zwraca się do Pana Burmistrza z prośbą o uzasadnienie podejmowanych decyzji, podanie podstawy prawnej zmiany dotychczas usankcjonowanych wskaźników standaryzacji zatrudnienia pracowników obsługi a także przeprowadzenia rzetelnej analizy skutków planowanego obniżenia zatrudnienia i  jego wpływu na jakość żywienia dzieci w placówkach oświatowych i zapoznanie z jej wynikami przedstawicieli Rad Rodziców. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż żywienie w placówkach przedszkolnych to nie tylko obiady. Każdego dnia dzieci otrzymują trzy posiłki. Przedszkolne kuchnie są otwarte na potrzeby dzieci i rodziców, również dzieci dla których muszą być przygotowywane posiłki inne niż dla reszty, choćby ze względu na alergie pokarmowe. Każda zgłoszona przez rodzica nietolerancja pokarmowa dziecka jest brana pod uwagę i wiąże się z koniecznością przygotowania dla tego dziecka alternatywnego posiłku.

Planowana likwidacja ponad 16 etatów pracowników kuchni przedszkolnych nie pozostanie bez wpływu na normy dotyczące jakości pracy, powodując nadmierne obciążenie obowiązkami pozostałego personelu co w konsekwencji odbije się na jakości posiłków, o które tak walczyły Rady Rodziców. Zdecydowany protest rodziców wobec wprowadzenia do przedszkoli usług cateringowych, opierał się w dużej mierze na zaufaniu do dotychczas realizowanych zasad zdrowego żywienia, których utrzymanie nie będzie możliwe przy tak daleko idących redukcjach osobowych.

Uważamy za uzasadnione wszelkie zmiany służące usprawnieniu funkcjonowania kuchni i zminimalizowaniu zbędnych kosztów, z tych względów proponujemy aby w kuchniach przedszkolnych, ze względu na specyfikę ich pracy i wydawanie nie 1, a kilku posiłków dziennie standardy zatrudnienia pracowników zostały powiązane z ilością przygotowywanych posiłków.
Kolejną kwestią, bardzo istotną jest stanowisko intendenta, który jest pracownikiem administracyjnym i ma zupełnie inny zakres obowiązków i uprawnień aniżeli Panie kucharki i pomoce kuchenne, a według przedstawianych tabel dotyczących reorganizacji zatrudnienia, etat intendenta został zaliczony do etatów obsługi kuchni.

Panie Burmistrzu podkreślamy, iż jesteśmy gotowe do podjęcia spokojnych i merytorycznych, rzeczowych rozmów, podczas których wypracujemy wspólnie kompromis. Wysłuchamy Waszej argumentacji, ale i Wy wysłuchajcie naszej. Wierzymy, że przy odrobinie dobrej woli po każdej ze stron będziemy w stanie osiągnąć sukces, znaleźć złoty środek. Tak aby wszystkie strony były usatysfakcjonowane.

Odwołamy się do Pana słów – zgoda i partnerskie rozmowy przyczynią się do realizacji wielu założeń, które mają na celu dobro dzieci bo one są najważniejsze dla nas i dla Was.

Pracownicy administracji i obsługi kuchni przedszkolnych