Oznacza to, że przynajmniej trzy tysiące osób chciałyby podjąć pracę, ale nie mogą jej znaleźć. Stopa bezrobocia na naszym terenie zawsze jest wyższa niż stopa bezrobocia w województwie, a nawet w Polsce. Co, jako przyszły burmistrz, mógłby Pan zrobić dla tych osób, żeby nie widniały w tych statystykach?

Stanisław Piechowicz

Bezrobocie to problem, o którym już kilkakrotnie wypowiadałem się na łamach lokalnej prasy. Jest to zjawisko nieodłącznie towarzyszące gospodarce i nie da się go do końca wyeliminować. Nie chcę mówić, że jeśli zostanę burmistrzem, to bezrobocie zniknie z Olkusza, bo to nieprawda. Jednak trzeba je ograniczać. Co może w tej sprawie zrobić burmistrz? Zachęcać potencjalnych inwestorów do zainteresowania się Olkuszem. Przekonać Radę do obniżenia podatków od nieruchomości dla potencjalnych pracodawców. Jak już kilkakrotnie podkreślałem, na dzień dzisiejszy gmina posiada dwa duże – kilkuhektarowe tereny, jeden uzbrojony, po dawnej spółdzielni „Laski”, drugi częściowo uzbrojony w sołectwie Niesułowice, a także niewielkie tereny przy dawnym OWEN-cie. Inne duże obszary przemysłowe to tereny ZGH Bolesław przy ul. Wspólnej oraz te w obrębie spółek Emalia SA. Należy rozmawiać z właścicielami tych terenów w celu wspólnego poszukiwania inwestorów branży produkcyjnej. Na teren po spółdzielni należy szukać jednego lub kilku inwestorów, którzy go zaadoptują wraz z budynkami na produkcję nieuciążliwą dla środowiska. Na teren niesułowicki potrzebny jest inwestor, który go dozbroi, uruchomi nieuciążliwą produkcję dla mieszkańców i skomunikuje go z drogą wojewódzką nr 791. Propozycje idące w kierunku zwolnienia na kilka lat z podatku od nieruchomości tych, którzy zatrudnią 50 osób, są konieczne, gdyż zachęciłyby potencjalnych inwestorów do tworzenia nowych miejsc pracy. Równolegle proponuję podjąć działania zmierzające do utworzenia na bazie partnerstwa publiczno–prywatnego na terenach gminnych (aport terenu) spółek, które zainteresowałyby rodzimych inwestorów i zmobilizowałyby ich do działań. Gmina, stosując ulgi podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, zyskiwałaby około 40% z podatku dochodowego płaconego przez osoby fizyczne do olkuskiego U.S.

Jeśli chcemy zminimalizować bezrobocie, musimy ściągnąć do Olkusza inwestorów, trzeba zachęcić ich i przekonać, że u nas warto inwestować. Innym pomysłem jest też promocja miasta i przyciągnięcie turystów. Ruch turystyczny jest dobrym stymulatorem rozwoju gospodarczego, gdyż zmusza do inwestowania w działalność usługową. To z kolei oznacza nowe miejsca pracy w branży gastronomicznej, hotelarskiej, w handlu i innych. Ważne jest także, aby do inwestycji realizowanych przez samorząd gminny czy powiatowy zatrudniać lokalnych przedsiębiorców, bo to również oznacza pracę dla naszych mieszkańców. Dobrze by też było, chociaż to już nie leży w gestii burmistrza, aby Urząd Pracy, podlegający Starostwu Powiatowemu, badał potrzeby rynku i w tym kierunku organizował szkolenia dla osób bezrobotnych. Należy wychodzić naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy i organizować przede wszystkim szkolenia pod kątem potrzeb pracodawców. Z całą pewnością nie uda się zabezpieczyć 3000 miejsc pracy w Olkuszu, ale jeśli udałoby się ściągnąć inwestorów, którzy daliby pracę 200, 300 czy 500 osobom, to też byłby duży sukces. Dziękuję za uwagę.


Czesław Żak

W pierwszym momencie wydawałoby się, że pytanie skierowane zostało pod niewłaściwy adres, bo przecież zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu bezpośrednia odpowiedzialność za ww. zagadnienia spoczywa na powiatach, które dysponują powiatowymi urzędami pracy. Urzędy te współpracują z miejscowymi przedsiębiorstwami, pozyskują oferty pracy i zabiegają o środki  (w tym z funduszy strukturalnych UE) na szkolenia, przekwalifikowania czy też doradztwo dla aktywizacji bezrobotnych. Jeśli jednak sięgniemy do głównych przyczyn stania się bezrobotnym, to jest: rezygnacji z pracy ludzi młodych na czas wychowywania dzieci, zwolnienia z zamykanych, upadających bądź zmniejszających produkcję lub świadczone usługi firm, czy wreszcie braku miejsc pracy dla absolwentów szkół, widzimy, że i władze gminy mają tu dużą rolę do spełnienia.

Obecnie w Olkuszu główne przyczyny utrzymywania się i wzrostu bezrobocia to: trudna sytuacja gospodarcza firm, kryzys ogólnoświatowy, który ma wpływ na złą sytuację na rynku pracy i zakończenie staży dla bezrobotnych. Zasadniczymi kwestiami w dziedzinie zatrudnienia są: zdolność do uzyskania pracy, przedsiębiorczość, zdolność adaptacyjna ze strony pracodawców i pracowników oraz równość szans. Jak na to wskazują prace tegorocznych Noblistów, jednym z najistotniejszych w tej dziedzinie zagadnień jest efektywność znajdowania pracy / dobre pośrednictwo pracy/, gdyż czasem nawet pobudzenie wzrostu gospodarczego może nie doprowadzić do spadku bezrobocia; ale to zadanie głównie dla powiatowych urzędów pracy.

Natomiast przyszły burmistrz Olkusza, biorąc powyższe pod uwagę, musi podjąć działania, o których wielokrotnie już pisałem i które zawarte są w moim programie, zmierzające do stworzenia większej ilości miejsc pracy, a to:
– skuteczne starania w zakresie wykorzystania istniejących /nielicznych/ terenów dla pozyskania inwestorów i rozwoju tam nowoczesnych przedsiębiorstw,
– pozyskiwanie i scalanie oraz uzbrajanie nowych obszarów pod działalność gospodarczą i budownictwo, które może dawać nowe miejsca pracy,
– skuteczne tworzenie i aktualizowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Bardzo istotne jest zapewnienie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez:
– promowanie i popieranie działalności na własny rachunek,
– upowszechnianie informacji wśród przedsiębiorców, również w zakresie możliwości uzyskania środków pomocowych /w publikowanym Gminnym Przewodniku Przedsiębiorcy oraz w oparciu o Punkt Konsultacyjno-Doradczy/,
– ułatwienia w zakładaniu firm /w tym wdrożenie rejestracji poprzez internet/,
– systemowe obniżenie podatku od nieruchomości dla nowo rozpoczynających działalność gospodarczą.

Wszystko to prowadzi do większego zatrudnienia również ludzi młodych i tych w wieku przedemerytalnym. Konieczne są tu jednak dodatkowe działania, ułatwiające młodzieży przejście od nauki na rynek pracy. Możliwości burmistrza są tu ograniczone, ale na pewno należy od najmłodszych lat wdrażać nauczanie informatyczne w oparciu o nowoczesny sprzęt a także wspólnie z innymi instytucjami inicjować i promować staże dla absolwentów.
Żeby przyciągnąć firmy trzeba się pokazać, dlatego konieczna jest profesjonalna promocja Ziemi Olkuskiej z wykorzystaniem jej walorów turystycznych, historycznych i kulturowych.

Kolejnym zagadnieniem, jakie stoi przed burmistrzem, to zapewnienie szerszego dostępu do przedszkoli i utworzenie żłobka, co umożliwi podejmowanie pracy przez młodych rodziców. Są to działania długofalowe. Musi on też podejmować działania bieżące, takie jak: organizowanie robót publicznych, społeczno-użytecznych /na podstawie porozumienia ze starostą/, czy też pośrednictwo w udzielaniu bezpośredniej pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom dotkniętym bezrobociem. Trzeba tę pomoc powiązać ze świadczeniem pracy na rzecz gminy. W działalności na rzecz aktywnego zwalczania bezrobocia musi skorzystać z unijnych funduszy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, gdzie dofinansowanie może wynieść nawet 100% kosztów takich przedsięwzięć.
Dla mnie najważniejszy jest człowiek, toteż, jeśli wyborcy mi zaufają, zagadnienia tu poruszone będą dla mnie priorytetowe.


Paweł Piasny

Szanowni Państwo!
W ostatnich kilku latach w Olkuszu ogłoszono i rozstrzygnięto kilka przetargów, każdy o znacznej wartości. W tych przetargach startowały między innymi firmy z naszego miasta, które zatrudniają mieszkańców naszej gminy. Niestety, niemal we wszystkich przypadkach inwestycje były i są realizowane przez podmioty zewnętrzne. Tym sposobem z naszej gminy uciekają nie tylko pieniądze, ale i rosną wskaźniki bezrobocia.  Zaraz ktoś napisze, że ustawa o zamówieniach publicznych preferuje najniższą cenę. Tak, to prawda, ale zanim dojdzie do końcowej oceny oferty, jest po drodze wiele czynników mogących pomóc lokalnym przedsiębiorcom. I jest to działanie legalne! Ja tę wiedzę mam, czy tę wiedzę ma Burmistrz i osoby odpowiedzialne za organizację przetargów?
Patrząc na rozstrzygnięcia przetargowe, chyba jej nie posiadają lub, co gorsze, nie mają motywacji, by pomagać lokalnym przedsiębiorcom. Skutkiem braku tej wiedzy jest wspomniany powyżej wzrost bezrobocia oraz spadek wpływu do kasy miejskiej z tytułu udziału w podatku PIT. Ale to już temat na inny wątek dyskusji.

Co, jako przyszły burmistrz, mógłby Pan zrobić dla tych osób, żeby nie widniały w tych statystykach?
Burmistrz bezpośrednio może wpłynąć nieznacznie na zmniejszenie bezrobocia na terenie naszej gminy. Tych możliwości nie jest zbyt wiele. Jedną z nich jest zlecenie prac interwencyjnych, np. przy dbaniu o czystość miasta czy przy akcji zima. Jest to jednak niewielki wskaźnik zatrudnienia w skali zarejestrowanych bezrobotnych.
O wiele większy wpływ na redukcję bezrobocia Burmistrz ma poprzez działania pośrednie.
Do nich zaliczyć można wymienione przeze mnie na wstępie działania na rzecz lokalnych przedsiębiorców. Lokalny patriotyzm – to hasło, które w naszym mieście nie ma zbyt wielkiego znaczenia. To natychmiast trzeba zmienić!

Kolejnym działaniem jest szybkie i kompetentne podejmowanie decyzji w relacjach z przedsiębiorcami, którego, niestety, także bardzo brakuje w ostatnich latach. Brak decyzyjności, opieszałość w ich podejmowaniu, brak kompetencji, spowodowały, że wielu rodzimych przedsiębiorców wybrało na lokalizację swojej firmy gminy ościenne – pora skończyć z takim podejściem! Przecież przedsiębiorca lokujący swoją inwestycję w naszej gminie przynosi pieniądze do lokalnego budżetu w wielu postaciach (od podatków bezpośrednich, do udziału w podatkach pośrednich jego i jego pracowników). 

Innym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie bezrobocia w naszej gminie jest przekształcanie gruntów na cele przemysłowe, dzięki temu można wyjść z ofertą do inwestorów, którzy stworzą miejsca pracy w naszej gminie. Przykładem niech będzie tu Bukowno, gdzie będzie tworzona kolejna strefa przemysłowa o powierzchni 30 hektarów. Dzięki temu przekształceniu w perspektywie kilku lat w Bukownie może całkowicie zniknąć problem bezrobocia, a wpływy do ich budżetu wzrosną o kilka milionów złotych rocznie. Zazdroszczę im, ale jest to zazdrość pozytywna. 

My także możemy zmienić Olkusz na lepsze, ale to od Państwa zależy, kogo obdarzycie swoim zaufaniem w dniu wyborów samorządowych – administratorów czy menadżerów i wizjonerów.


Jacek Osuch

Bezrobocie to obecnie największy problem, z jakim boryka się nasz samorząd. Tylko na terenie gminy Olkusz zarejestrowanych jest około trzy tysiące osób bez pracy (dane na koniec października 2010r.). Taki wynik plasuje nas – jak już zauważono w pytaniu – powyżej średniej wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Te smutne statystyki muszą być przyczynkiem do rozpoczęcia poważnej i merytorycznej debaty, kontynuowanej także po zakończeniu kampanii wyborczej. Piękne hasła głoszone przez kandydatów muszą być po 21 listopada zweryfikowane z rzeczywistością. Obywateli w kampanii po prostu nie wolno okłamywać! Sam w wśród rodziny i znajomych znam osoby, które mają problem ze znalezieniem pracy. Wiem, jak ciężko jest młodym ludziom znaleźć zatrudnienie. Doskonale zdaję sobie także sprawę, w jakiej trudnej sytuacji są osoby mające po 40, 50 lat, które zostały zwolnione w wyniku tzw. „przekształceń” czy „restrukturyzacji”. Burmistrz musi pamiętać także o tych osobach. 

Dlatego kwestią priorytetową nowego burmistrza i nowej Rady musi być rozpoczęcie działań zmierzających do przygotowania kompleksowego programu walki z bezrobociem. Programu, który byłby realizowany przez samorząd w partnerstwie z podmiotami prywatnymi. Nie ma co ukrywać, że dotychczasowe działania władz naszej gminy były w tym przypadku niewystarczające! Tymczasem to burmistrz – jako dobry gospodarz – musi przygotować ofertę dla potencjalnych inwestorów, zaproponować wspólnie z podmiotami prywatnymi uzbrojone tereny. Koniecznie trzeba wprowadzić zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego, aby dać szansę na lokalizację nowych inwestycji. Rządzący miastem zawsze podnoszą argument: sama gmina Olkusz nie ma na tyle dużych i atrakcyjnych powierzchniowo terenów, aby móc je zaoferować prywatnym inwestorom. I rzeczywiście jest w tym część prawdy. Pytam jednak: jak się to ma do działań podjętych przez obecnego burmistrza i zmierzających do przekwalifikowania ok. 5 ha zwartego terenu po dawnej spółdzielni „Laski” między Olkuszem i Witeradowem? W tej dobrej lokalizacji mogłaby powstać nieuciążliwa dla mieszkańców firma czy fabryka zatrudniająca 50 czy 100 osób. Tymczasem burmistrz uparcie lansuje inną propozycję, pomimo głośnego sprzeciwu radnych PiS.
Za duży błąd uważam także brak prowadzenia spójnej polityki władz miasta w zakresie scalania gruntów. Inne samorządy prowadzą taką politykę przestrzenną od kilkunastu lat. Wystarczy spojrzeć na przykład zza miedzy czyli: Wolbrom i Bukowno. W tym roku w Wolbromiu powstała podstrefa Krakowskiej Strefy Ekonomicznej, a niedawno samorząd Bukowna otrzymał ponad 15-milionowe dofinansowanie z funduszy europejskich m.in. na uzbrojenie terenów pod nowe inwestycje. A co mamy w Olkuszu? Ale nie wystarczy narzekać. Trzeba działać! 

Dobry gospodarz – burmistrz – musi patrzeć w przyszłość. Musi patrzeć na rozwój miasta nie z perspektywy roku, dwóch czy nawet czterech lat, ale myśleć o rozwoju całej gminy kompleksowo i długofalowo. Raz podjęta źle decyzja o sprzedaży gruntu będzie skutkować na lata. Dlatego chciałbym, aby gmina pomyślała o lokalizacji nowych terenów inwestycyjnych m.in. w okolicy ul. Zagaje i Olewina, tym bardziej, że wg. projektu ma tamtędy przebiegać obwodnica Olkusza.   
Docierają do mnie także sygnały od olkuskich przedsiębiorców, że obecna władza samorządowa nie jest wystarczająco otwarta na propozycje i problemy. Musimy więc zwrócić większą uwagę na naszych rodzimych przedsiębiorców, aby mogli się oni w Olkuszu rozwijać, lokalizować nowe miejsca pracy.
Dlatego deklaruję, że kwestia wsparcia istniejących przedsiębiorców i jednocześnie poszukiwanie terenów, pod nowe inwestycje, dające miejsca pracy, będą moim priorytetem.


Dariusz Rzepka

Liczba osób pozostających bez pracy w Olkuszu jest ściśle związana z ogólnokrajową sytuacją gospodarczą. Od 2005 roku z dużym zadowoleniem obserwowałem bardzo wyraźny spadek w Olkuszu liczby osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia w powiecie olkuskim zmniejszyła się w ciągu trzech lat o prawie połowę z 19,5% z początku 2005 roku do 10,3% w październiku 2008r. Niestety zła koniunktura gospodarcza spowodowała, że przez cały 2009 rok liczba osób bezrobotnych zwiększała się osiągając w lutym 2010 roku 15,1%. W tym roku na szczęście ponownie zmniejsza się do 12,8% we wrześniu 2010 roku.

Proszę wybaczyć za tak duże nagromadzenie liczb, ale w ten sposób chciałem pokazać, jak silnie nasza lokalna sytuacja gospodarcza związana jest z ogólnokrajową koniunkturą gospodarczą i w jak niewielkim zakresie zależy ona od władz samorządowych. Oczywiście, chciałoby się skierować apel do naszych władz centralnych, aby rozwój gospodarki, rozwój przedsiębiorczości był głównym przedmiotem troski i debaty publicznej. Chciałoby się przekonać naszych polityków, by spierali się o to, jak ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej, jak znieść bariery krępujące działalność gospodarczą.

Bo to właśnie przedsiębiorcy tworzą nasze miejsca pracy. Rozwój przedsiębiorczości jest najskuteczniejszym mechanizmem tworzącym miejsca pracy, a co za tym idzie, powodującym zmniejszenie liczby osób bezrobotnych. Tak było także w Olkuszu. Po 1989 roku duże państwowe zakłady pracy zmniejszały zatrudnienie, a nowe miejsca pracy tworzyli przede wszystkim lokalni przedsiębiorcy. Ta duża grupa naszych przedsiębiorców jest jednym z naszych największych atutów. Z przyjemnością oglądam rankingi gmin województwa małopolskiego, z których wynika, że pod względem ilości podmiotów gospodarczych na tysiąc mieszkańców Gmina Olkusz jest na bardzo wysokim 8 miejscu w Małopolsce. Jest więc w Olkuszu duża grupa osób, która potrafiła wziąć odpowiedzialność i trud prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Za ten trud i wysiłek chciałbym wszystkim olkuskim przedsiębiorcom bardzo gorąco podziękować.

Często w wypowiedziach moich szanownych konkurentów słyszę marzenia o sprowadzeniu do Olkusza mitycznych „inwestorów”, którzy zbudują fabryki, w których znajdą zatrudnienie setki mieszkańców Olkusza. Tymczasem mamy w Olkuszu tysiące przedsiębiorców – osoby, które mocno związane są z naszym miastem i które swoją działalność gospodarczą będą prowadzić zawsze w Olkuszu, tutaj dając zatrudnienie i utrzymanie wielu rodzinom.    

Chciałbym, by jednym z priorytetów następnej kadencji Burmistrza było wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Chciałbym byśmy razem z olkuskimi  przedsiębiorcami zastanowili się jak samorząd mógłby pomóc w ich rozwoju, jak moglibyśmy jeszcze skuteczniej pomóc w uzyskiwaniu wsparcia ze środków europejskich, jak zachęcić przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy, jak pomóc w integracji i współpracy pomiędzy naszymi przedsiębiorcami. Dlatego z wielką radością wspieram inicjatywę powołania w Olkuszu Rady Przedsiębiorców, która reprezentowałaby lokalne firm oraz była miejscem stałej współpracy samorządu gminnego i olkuskich przedsiębiorców. Chciałbym, by Rada miała możliwość opiniowania ważnych dla rozwoju gospodarczego Miasta i Gminy Olkusz decyzji samorządu, by korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych przedsiębiorców Burmistrz mógł podejmować najbardziej optymalne rozwiązania dotyczące, m.in. planów zagospodarowania przestrzennego czy gospodarki nieruchomościami.

I myślę, że wspólnie z naszymi przedsiębiorcami, jesteśmy w stanie najskuteczniej rozwiązywać także problem niewystarczającej liczby nowych miejsc pracy na terenie naszego miasta i gminy.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze