pwik loga

OGŁOSZENIE PŁATNE
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4
ogłasza: II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. gr. 4964/6 o pow.0,1023 ha, położoną w Olkuszu przy ul. Wspólnej zabudowaną budynkiem Pompowni Wody Surowej wraz z wyposażeniem, stanowiącą odrębną nieruchomość.

1. Oznaczenie i opis nieruchomości:
Działka nr ew. gr 4964/6 położona w Olkuszu przy ul. Wspólnej, stanowiąca własność Skarbu Państwa będąca w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu do dnia 05.12.2089 roku, o powierzchni 0,1023 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o nr KR1O/00059351/7.

Na działce posadowiony jest Budynek Pompowni Wody Surowej, stanowiący odrębną własność, składający się z trzech przylegających do siebie segmentów (wraz z wyposażeniem):
– budynku pompowni zabudowanym na żelbetonowym fundamencie zbiornika o pojemności 450m3
zagłębionego do poziomu -5,25m,
– budynku stacji elektroenergetycznej,
– budynku ujęcia wody.
Budynek pompowni jest wyposażony w układ rurociągów i układ pompowy składający się z 8 szt. pomp pionowych typu 30 D17 z silnikami 90kW.
Budynek stacji elektroenergetycznej (II kondygnacyjny) składa się z:
– pomieszczeń socjalnych, pomieszczenia dyspozytorni, pomieszczenia rozdzielni NN z rozdzielnią NN wolnostojącą 16 polową,
– pomieszczenia rozdzielni ŚN 6 kV z dwoma przyściennymi rozdzielniami 4 i 2 polowymi, oraz pośredniego układu pomiaru energii elektrycznej,
– dwóch komór transformatorowych z transformatorami 6kV, 630 kVA,
– pomieszczenia warsztatowego,
– korytarza i klatki schodowej.
Budynek ujęcia wody zabudowany kanałem wlotowym z zastawkami. Budynek przylega od strony zachodniej do kanału odprowadzającego wodę z odwodnienia kopalni.

Obiekt wyposażony jest w instalację c.o. (źródło ciepła stanowiła uszkodzona obecnie pompa ciepła) – istnieje możliwość podłączenia ciepła z komory ciepłowniczej Boltech Sp. z o.o.

Pomieszczenia socjalne wyposażone w instalację wody zimnej oraz kanalizację sanitarną.
Budynek przyłączony jest do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Obiekt zasilany jest z sieci elektroenergetycznej ZGH „Bolesław” S.A. napięciem 6kV
z pośrednim układem pomiaru energii. Z obiektu jest realizowane napięciem 400 V zasilanie
w energię elektryczną Przepompowni Ścieków na ul. Wspólnej oraz napięciem 6 kV Stacji Uzdatniania Wody przy ul Wspólnej 2C (zasilanie maksymalnie do czerwca 2018r.).
Obiekt jest wyposażony w instalację sygnalizacji włamania i pożaru.
Obiekt jest ogrodzony, ogrodzenie od strony zachodniej obejmuje także część kanału odwadniającego. Istniejące ogrodzenie nie pokrywa się z granicą ewidencyjną działki.
Na terenie działki znajduje się czynna komora ciepłownicza oraz przebiegające rurociągi ciepłownicze stanowiące własność Boltech Sp. z o.o. .
Od strony zachodniej na działce częściowo przebiega i jest posadowiona estakada z podwieszonymi rurociągami technologicznymi oraz kablami elektroenergetycznymi stanowiąca własność
ZGH „ Bolesław” S.A.

2. Prawo związane z prawem wieczystego użytkowania nieruchomości:
a) z własnością i użytkowaniem wieczystym działki związana jest odpłatna służebność przejazdu i przechodu przez część działki 4964/18 pasem szerokości 7 metrów przylegającym do północnej części działek nr 4964/7 i 4964/14
b) przy sprzedaży należy ustanowić nieodpłatne służebności przesyłu:
– na rzecz ZGH” Bolesław” związane z przebiegiem zasilających kabli elektroenergetycznych oraz posadowieniem i przebiegiem estakady z rurociągami technologicznymi i kablami elektroenergetycznymi,
– na rzecz Boltech Sp. z o.o. związane z posadowieniem komory ciepłowniczej oraz przebiegającymi rurociągami ciepłowniczymi,
– na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu związane z przebiegiem kabla elektroenergetycznego zasilającego SUW (czasowa do 30.08.2018 rok).

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego opisana jest jako tereny obszarów przemysłowych (D 1PP).

4. Opłata roczna naliczona z tytułu użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wynosi
obecnie 988,23 zł.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 518.000,00 zł netto.
Transakcja sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT).
Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

6. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

7. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Przetarg PWS” należy składać w sekretariacie PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu, pok. nr 104 do dnia 17.11.2017 r. do godz.12.00

Pisemna oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres oferenta
albo
nazwę lub firmę oraz siedzibę (jeśli oferentem jest osobą prawną lub innym podmiotem) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru (KRS, CEIDIG);
b) datę sporządzenia oferty;
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz przedmiotem transakcji i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty – przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa;
e) kopię dowodu wniesienia wadium i wskazanie konta bankowego, na które w przypadku nie wygrania przetargu będzie można zwrócić wadium.

8. Oferent wnosi wadium w wysokości 25 900,00 zł przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa w terminie nie później niż do dnia 16.11.2017 r.
Nr konta bankowego: Polska Kasa Opieki S.A. O/Olkusz
Nr 19 1240 4748 1111 0000 4868 8523.
Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Przedsiębiorstwa. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

9. Osoby pozostające w związku małżeńskim (nie posiadające umowy o rozdzielności majątkowej) obydwie przystępują do przetargu.

10. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061) wymagane jest przedłożenie stosownego zezwolenia.

11. Termin otwarcia ofert (część jawna) w dniu 17.11.2017 r. o godz. 12.15 w Sali Narad Przedsiębiorstwa.

12. Zarząd Przedsiębiorstwa zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

13. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

14. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub odmawia zawarcia umowy na warunkach wynikających z przetargu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

16. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

17. Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży udziela:
Jerzy Skubis j.skubis@pwik.olkusz.pl, tel.: 326431415 w.123
Barbara Danecka b.danecka@pwik.olkusz.pl tel.: 326431415 w.140{jcomments off}

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze