W związku z podaniem przez Urząd Miejski w Bukownie nieprawdziwych informacji w sponsorowanym ogłoszeniu pt. „Bukowna zmagania z planem zagospodarowania” dotyczącym zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne należy sprostować, co następuje:

1. Nie jest prawdą, że w petycji zwrócono się do burmistrza o wycofanie wniosków niezwiązanych z wydobyciem piasku. W rzeczywistości petycja, wzywająca burmistrza do zapewnienia ochrony przed wycinką lasu pod eksploatację piasku, obejmowała wyłącznie te wnioski, które były związane z wydobyciem piasku.

2. Nie jest prawdą, że inicjatorzy petycji poprzez wysyłanie pism do Ministra Środowiska i Marszałka Województwa Małopolskiego powodują kolejne przedłużenia” postępowania przed tymi organami. Dokumentacja, która pozostaje w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Bukownie wskazuje, że wydłużanie postępowań następowało wskutek odmiennych okoliczności, takich jak oczekiwanie na odpowiedź Burmistrza Miasta Bukowno czy procedowanie wniosków innych podmiotów.

3. Nie jest prawdą, że aktualnie gmina oczekuje tylko na niezbędne do dalszego procedowania opinie Ministra Środowiska i Marszałka Województwa Małopolskiego. Marszałek Województwa Małopolskiego ani Minister Środowiska nie będą wydawać kolejnych opinii w przedmiocie złożonych wniosków. Obecnie gmina oczekuje na wyrażenie zgody przez ww. organy.

4. Nie jest prawdą, że wydawane przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Ministra Środowiska opinie negatywne automatycznie zakończą dalsze procedowanie złożonych wniosków. Stwierdzenie to całkowicie pomija fakt, że opinie nie wiążą organu rozstrzygającego sprawę.

Sebastian Piasta
Radny Rady Miejskiej w BukowniePOWYŻEJ PUBLIKUJEMY TREŚĆ SPROSTOWANIA NADESŁANĄ DO NASZEJ REDAKCJI PRZEZ PANA SEBASTIANA PIASTĘ