rewitalizacja1

Podczas wrześniowych sesji rad gmin Trzyciąż i Wolbrom zostały przyjęte uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Na tej podstawie powstaną gminne programy rewitalizacji, ważne strategicznie dokumenty, w których określa się istniejące lokalnie problemy w zakresie zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych oraz środowiskowych i wytycza sposoby ograniczania ich negatywnych skutków. Dokumenty są potrzebne m. in. do aplikowania o środki unijne.

Zanim obydwie rady przyjęły uchwały ustalające obszary wymagające rewitalizacji, w gminach Trzyciąż i Wolbrom przeprowadzono na ten temat konsultacje społeczne. Dzięki udziałowi w projektach fachowców z różnych dziedzin, przedstawicieli wielu instytucji oraz osób zaangażowanych społecznie zdiagnozowano i wskazano potrzeby oraz miejsca, gdzie skierowane będą w przyszłości działania, mające na celu wyrównania warunków życia mieszkańców poszczególnych miejscowości. W trakcie prac wskazano obszary występowania negatywnych zjawisk społecznych, rozpoznano występowanie zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa, problemy lokalnej gospodarki i rynku pracy, dostępność do oświaty, wychowania, kultury, sportu i rekreacji. Wyznaczono także miejsca, gdzie zostały stwierdzone niedostatki w zakresie infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska.

Uwzględniając różne postulaty i wnioski zaproponowane przez władze samorządowe oraz zgłoszone przez mieszkańców w obydwu gminach uzgodniono, gdzie występują  tzw. obszary zdegradowane, wymagające rewitalizacji, czyli rejony, w których koncentracja problemów jest największa. To właśnie w tych miejscach realizowane będą projekty.

W gminie  Trzyciąż za obszary potrzebujące większej uwagi i nakładów inwestycyjnych uznano centrum  Imbramowic oraz centrum Ściborzyc. Obszar wyznaczony do rewitalizacji obejmuje łącznie powierzchnię 81,22 ha (tj. 0,84% powierzchni gminy) i jest zamieszkały przez 343 osoby (czyli 4,84% populacji gminy Trzyciąż). Na tej samej sesji ustalono również zasady powoływania członków tzw. Komitetu Rewitalizacji Gminy Trzyciąż, który będzie wspierał wójta w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania „Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzyciąż na lata 2016-2023”. W jego skład wejdzie od 8 do 30 wybranych w ustalony uchwałą sposób mieszkańców gminy. Kadencja pracującego społecznie komitetu upłynie z momentem zakończenia prac związanych z gminnym programem rewitalizacji.

Przygotowujący program rewitalizacji w gminie Wolbrom ustalili, że na konieczność poprawy warunków oczekują szczególnie rejony zajmujące ok 8 % powierzchni gminy i zamieszkałe przez ok. 6% jej mieszkańców. Za jednostkę najbardziej zdegradowaną w kontekście społecznym uznano miasto Wolbrom. W kontekście funkcjonalno-przestrzennym, technicznym i gospodarczym – miasto Wolbrom i Podlesice II. W Wolbromiu w szczególności są to dwa obszary: centrum tzw. starego miasta oraz tereny po drugiej stronie torów, w tzw. nowym mieście: wokół basenu przy ul. Kamiennogórskiej, teren przy Domu Kultury, szkole średniej i internacie przy ul. Skalskiej, otoczenie Zespołu Szkół przy ul. Pod Lasem oraz teren wokół dawnego hotelu robotniczego przy ul. Łukasińskiego. Za teren zdegradowany uznano też sołectwo Podlesice II, ale w tej miejscowości nie wskazano obszaru rewitalizacji, głównie ze względu na charakter i układ miejscowości oraz brak infrastruktury wpisującej się w założenia rewitalizacji.

Wyznaczenie obszarów do rewitalizacji w obu gminach pokrywa się z planami inwestycyjnymi ich włodarzy. Przyjęte stosownymi uchwałami dokumenty będą w przyszłości wykorzystane do przygotowania gminnych programów rewitalizacji, a te z kolei sa wymagane przy ubieganiu się o unijne środki na planowane inwestycje i inne projekty mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze