2w1-001

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

W ostatnim okresie w lokalnej prasie publikowane były artykuły, których autorzy przedstawiają konkretne wizje rozwoju Gminy Olkusz. Uważam, że każdy pomysł, którego celem jest poprawa jakości życia Mieszkańców powinien być rozważony, jednak nie mogę biernie obserwować formułowania wielu nieprawdziwych tez. Nie jest bowiem możliwe, aby część z osób tak aktywnie zaangażowanych w życie Gminy nie znała podstawowych przepisów prawa czy danych z budżetu. Z tego powodu uważam za konieczne sprostowanie doniesień skrajnie nierzetelnych. Wszystkie przedstawiane przeze mnie informacje są powszechnie dostępne – każde z Państwa może je potwierdzić.

Woda
Prawo w sposób szczególny chroni dostawców wody i odbiorców ścieków komunalnych dając im uprawnienie do złożenia wniosku taryfowego w oparciu o rzeczywiste koszty firmy. Burmistrz ma jedynie możliwość weryfikacji prawidłowości zawartych w opracowaniu wyliczeń i zaproponowania nieznacznie niższych stawek. Rada Miejska może podjąć lub odrzucić uchwałę zawierającą propozycje burmistrza. Głosowanie przeciwko taryfie oznacza brak zgody. W konsekwencji, gdyby Rada Miejska większością głosów odrzuciła uchwałę, oznaczałoby to automatycznie przyjęcie stawek wyższych niż obecnie! Jeżeli ktoś sugeruje, że głosując przeciw przyjęciu uchwały w aktualnym brzmieniu wychodził w obronie Państwa interesów, niestety ukrywa fakt, że jest odwrotnie.

 

Zdaję sobie sprawę z faktu, iż podniesienie stawek opłat za wodę oraz ścieki jest uciążliwe dla Mieszkańców. Jest ono jednak uzasadnione, bowiem w najbliższym czasie nastąpi zatopienie kopalni Olkusz-Pomorzany, która jest źródłem wody dla czterech gmin. W wyniku zatopienia utracone zostanie źródło bieżącej dostawy wody do naszych domów. Już od dawna pracujemy nad rozwiązaniem, które ma temu zapobiec – związane jest jednak z szeregiem kosztownych inwestycji, z którymi musimy się finansowo zmierzyć. Ponadto, spółka wodociągowa realizuje obecnie największy w historii olkuskiego samorządu projekt, który obejmuje budowę nowych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gruntowną modernizację oczyszczalni ścieków, która w obecnym stanie za kilka lat przestałaby spełniać – wymagane prawem – minimalne normy środowiskowe. Łączny koszt tych prac wynosi ok. 200 mln zł. Mimo zagwarantowania dwóch trzecich środków z funduszy Unii Europejskiej, aby zapewnić Mieszkańcom nieprzerwany dostęp do wody, podwyżka taryf, była niestety konieczna. Bez niej, samorządy nie udźwignęłyby inwestycji, co wiązałoby się w przyszłości z dużymi problemami: brakiem wody w gospodarstwach domowych oraz karami za nieprzestrzeganie norm środowiskowych.

Pomoc społeczna a opieka nad zwierzętami
W doniesieniach prasowych pojawiły się dwie kwoty, których zestawienie wielu z Państwa z pewnością zaniepokoiło: 287 tys. zł na opiekę nad zwierzętami oraz 27 tys. zł na pomoc dla potrzebujących rodzin. Ta pierwsza jest prawdziwa – wynika ona bowiem z narzuconego gminom ustawowego obowiązku, od którego nie można się uchylać. Nieprawdą jest jednak stwierdzenie, że tegoroczny budżet przewiduje tylko 27 tys. zł na pomoc społeczną. Jest to tylko jeden z wielu punktów w budżecie, w którym łącznie na ten cel przewidziano ok. 17 mln zł! Dysponowanie tych pieniędzy nie zależy od indywidualnych ustaleń burmistrza, a wynika z konkretnych przepisów prawa, które jasno określają komu oraz na jakiej podstawie świadczenia się należą. Jeżeli okoliczne gminy zabezpieczyły na pomoc społeczną większe lub mniejsze kwoty, oznacza to, że liczba osób kwalifikujących się do otrzymywania świadczeń jest inna niż w Gminie Olkusz. Raz jeszcze podkreślam, wynika to z konkretnych przepisów prawa, w obrębie których funkcjonują samorządy.

Miejsca pracy

Zdaję sobie sprawę z problemu bezrobocia, z którym boryka się wiele rodzin, jednak obarczanie Gminy wyłączną odpowiedzialnością jest nadużyciem, ponieważ to zadaniem własnym Powiatu jest przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy (m.in. poprzez Powiatowy Urząd Pracy). Mimo, że Gmina nie posiada bezpośrednich narzędzi, dzięki aktywnym działaniom, pragniemy utworzyć jak najbardziej atrakcyjną przestrzeń dla działalności przedsiębiorców. Jednym ze sposobów jest przygotowanie (przy dużym udziale środków z MRPO) Strefy Aktywności Gospodarczej, nad którą prace trwają od kilku lat, a której pierwsze efekty już w najbliższym czasie mamy nadzieję obserwować. Docelowo Strefa Aktywności Gospodarczej ma objąć swoim obszarem powierzchnię ok. 40 ha, gwarantując potencjalnym oraz już działającym na terenie Olkusza inwestorom jak najlepsze warunki prowadzenia działalności. Przykłady sąsiednich gmin pokazują, iż właśnie tego typu inwestycje dają wymierny efekt powodując wzrost zatrudnienia. Już teraz obserwujemy wzmożone zainteresowanie terenami przewidzianymi pod Strefę.

Inwestycje
W lokalnej prasie pojawiają się także zarzuty dotyczące realizowanych inwestycji. Przykładowo, odnoszą się one do projektu Parku Rekreacyjno-Krajobrazowego, tak chętnie określanego przez zainteresowanych „skateparkiem”. Stoimy w obliczu odpływu młodych ludzi do miast – często w poszukiwaniu pracy, ale także z innego powodu: Studenci z naszej Gminy, wyjeżdżając do Krakowa, Warszawy itp., poznają wiele nowych form spędzania wolnego czasu. Nie chcą ograniczać swojej codziennej aktywności wyłącznie do 8 godzin pracy, ale szukają także miejsc do realizowania swoich pasji i zainteresowań. Chciałbym, aby nasza Gmina rozwijała się na wielu płaszczyznach – oferując nowe miejsca pracy (m.in. poprzez Strefę Aktywności Gospodarczej), jak i podnosząc swoją atrakcyjność turystyczną, związaną z czasem wolnym, bowiem wielu młodych decyduje się na osadzenie w metropoliach ze względu na ich atrakcyjność w innych obszarach (kultura, sport).

Oceniając, pamiętajmy również, że jest to inwestycja w większości dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, których nie mogliśmy wydać na inny cel. A projekt jest naprawdę ambitny, gdyż bardzo możliwe jest, że w niedługim czasie w olkuskim Parku odbędą się eliminacje Mistrzostw Świata w trialu rowerowym.

Pragnę Państwa zapewnić, iż każda opinia dotycząca naszej lokalnej społeczności jest istotna. Ciągle pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, które mają na celu poprawę jakości życia Mieszkańców. W tym miejscu musimy jednak pamiętać, aby w naszych planach uwględniać przepisy obowiązującego prawa. W przeciwnym wypadku będą one niemożliwe do zrealizowania. Jestem otwarty na debatę – pragnąłbym jednak, aby była ona prowadzona w sposób merytoryczny.

Dariusz Rzepka
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

{jcomments off}

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze