Powiat

Do 15 grudnia można składać wnioski o dotacje z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2021”. O dofinansowanie na na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane mogą się ubiegać właściciele obiektów wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie naszego województwa.

Zadania na realizację których może być udzielona dotacja dotyczą zabytków nieruchomych będących: układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi; dziełami architektury i budownictwa; dziełami budownictwa obronnego; obiektami dawnego przemysłu; zabytkowymi cmentarzami; miejscami upamiętniającymi wybitne osoby i wydarzenia historyczne. Dofinansowanie można także uzyskać na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, a także na badania konserwatorskie lub architektoniczne substancji zabytkowej.

– Ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza konserwacja i remonty obiektów zabytkowych, są jednym z priorytetowych działań Samorządu Województwa Małopolskiego. Wynika to przede wszystkim z poczucia odpowiedzialności i troski o ich zachowanie i przekazanie następnym pokoleniom spuścizny, jaką pozostawili po sobie nasi przodkowie – mówi marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków i niezbędnych dokumentów, a także formularze do pobrania dostępne są tutaj: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1847910,konkurs-ochrona-zabytkow-malopolski-2021.html

Złożone wnioski po kątem formalnym oceni departament właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego, a pod kątem merytorycznym komisja powołana w tym celu przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Decyzje o udzieleniu bądź nie dotacji podejmie Sejmik Województwa Małopolskiego w formie uchwały.

Wnioski można składać do 15 grudnia 2020 roku, przy czym liczy się data wpływu do urzędu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu określono na luty/marzec 2021 roku.

fot.pixabay.com

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o