Można już nadsyłać prace literackie na konkurs „Zamek Krucza Skała”, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”, olkuski oddział PTTK oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu pod patronatem Starostwa Powiatowego w Olkuszu.Na konkurs można nadsyłać wymyślone legendy, opowiadania, eseje, reportaże, rozprawki czy nowele. Forma prac jest dowolna, jednak treściowo każda praca musi być związana z zamkiem Rabsztyn. Konkurs został zorganizowany zarówno z myślą o uczniach, jak i osobach dorosłych. Termin nadsyłania prac mija 31 października 2009 roku. Prace, nieprzekraczające 10 stron maszynopisu, można nadsyłać na adres: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział Olkusz, Rynek 20, 32-300 Olkusz, z dopiskiem na kopercie Konkurs literacki „Zamek Krucza Skała”.

Konkursowe prace można też nadsyłać w formie elektronicznej na adres: rabsztyn@interia.eu. Finał konkursu, połączony z wręczeniem nagród, odbędzie się w piątek 20 listopada 2009 roku w sali kominkowej olkuskiego oddziału PTTK. Najlepsze prace zostaną opublikowane w formie książkowej. Zapraszamy. 


Regulamin Konkursu literackiego
„Zamek Krucza Skała”

Organizatorzy
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze – oddział Olkusz. Patronat – Starostwo Powiatowe w Olkuszu. Patronat medialny: Dziennik Polski, Przegląd Olkuski.

Cel i przedmiot konkursu:
Celem Konkursu jest ciekawe, niebanalne opisanie wydarzenia związanego z historią lub dniem dzisiejszym zamku Rabsztyn. Forma prac jest dowolna. Mogą to być wymyślone legendy, opowiadania, eseje, reportaże, rozprawki czy nowele. Jednak każda praca musi być w jakiś sposób związana z zamkiem Rabsztyn. Liczymy, że bogata historia zamku może być inspiracją ciekawych prac. Celem Konkursu jest bowiem rozbudzenie zainteresowań historią regionalną oraz zachęcenie mieszkańców do twórczości literackiej, a także promocja i popularyzacja średniowiecznego zamku Rabsztyn i jego historii.

Zasady konkursu:
1. Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich szkół powiatu olkuskiego a także osób dorosłych. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: a) uczniów szkół podstawowych, b) uczniów gimnazjów, c) uczniów szkół średnich i osób dorosłych.
2. Każdy z autorów może nadesłać jeden tekst nieprzekraczający dziesięciu stron maszynopisu (18 tysięcy znaków). W kopercie należy umieścić samodzielnie przygotowaną kartę zgłoszenia, która ma zawierać dane identyfikujące autora: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon oraz e-mail (nieobowiązkowo).
3. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
4. Termin nadsyłania prac mija 31 października 2009 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki pocztą kurierską). Prace  nadesłane po terminie lub niespełniające wymagań formalnych nie będą brane pod uwagę w Konkursie. Prace należy składać osobiście lub nadsyłać na adres: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – oddział Olkusz, Rynek 20, 32-300 Olkusz, z dopiskiem na kopercie Konkurs literacki „Zamek Krucza Skała”. Uwaga. Prace można też nadsyłać w formie elektronicznej na adres: rabsztyn@interia.eu  
5. Przesłane prace nie będą zwracane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zagubienie zgłoszenia podczas transportu.
6. Prace zwycięzców zostaną opublikowane przez Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w formie książkowej po zakończeniu konkursu.
7. Finał Konkursu, połączony z wręczeniem nagród, odbędzie się w piątek 20 listopada 2009 roku w sali kominkowej olkuskiego oddziału PTTK, Rynek 20.
8. Ocena prac i decyzje Jury są ostateczne. Decyzja o wzięciu udziału w Konkursie jest równoznaczna z akceptacją regulaminu konkursu.

Uwagi dodatkowe
1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1  ustawy O ochronie danych osobowych (Dz U nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje uczestników, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz informacji o kolejnych akcjach i konkursach organizowanych przez Organizatora Konkursu. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora oraz zgodą na nieodpłatne, wielokrotne publikowanie tekstów, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także ich rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie na stronach internetowych. Prezentowane i publikowane teksty będą oznaczane imieniem i nazwiskiem autora. Nadesłanie prac na konkurs oznacza wyrażenie zgody na opublikowanie imienia i nazwiska autora, miejscowości zamieszkania w wydawnictwach związanych z Konkursem.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od organizatora.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zamek Rabsztyn
Historia zamku sięga XIII wieku, kiedy prawdopodobnie możny ród Toporczyków zbudował na skale pierwsze umocnienia. Pod koniec XIV wieku powstała tu strażnica królewska, która miała bronić granic Małopolski. Pod koniec XIV wieku Władysław Jagiełło przekazał zamek Spytkowi z Melsztyna. Później starostą rabsztyńskim został Andrzej Tęczyński, który w 1443 roku rozpoczął odbudowę i wzmocnienie zamku. Na początku XVII wieku Rabsztyn objął marszałek wielki koronny Zygmunt Myszkowski, który wzniósł zamek dolny, będący nieobronną siedzibą magnacką. Ruiny tego renesansowego pałacu można oglądać do dzisiaj. Podczas potopu zamek został spalony przez Szwedów. Od połowy XIX wieku miejscowa ludność rozbierała zamkowe mury, a wkrótce poszukiwacze skarbów wysadzili w powietrze wysoką cylindryczną wieżę zbudowaną z wapienia i cegły.

Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”
Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” powstało w 2000 roku, jego pomysłodawcą, założycielem i pierwszym prezesem był Marian Maryszewski. Stowarzyszenie skupia ponad 40 osób różnych zawodów, które połączyła idea uratowania ruin zamku. Od początku swej działalności Stowarzyszenie prowadzi prace przy ruinach zamku, było inicjatorem prac ratunkowych prowadzonych przez gminę Olkusz. Stowarzyszenie jest pomysłodawcą i współorganizatorem „Turniejów Rycerskich” na zamku Rabsztyn. Blisko współpracuje z Bractwem Rycerskim „Kruk” starostwa rabsztyńskiego. Stowarzyszenie wydaje też foldery i widokówki popularyzujące zamek. Więcej informacji na temat Stowarzyszenia można znaleźć na stronie internetowej www. rabsztyn.ilkus.pl

Bractwo Rycerskie „Kruk” Starostwa Rabsztyńskiego
Bractwo powstało w 2003 roku. Impulsem do jego powstania był zorganizowany w tym samym roku I Turniej Rycerski na zamku Rabsztyn. Bractwo aktywnie włączyło się w organizację kolejnych turniejów, a od 2006 roku jest ich koordynatorem. Poza tym członkowie bractwa biorą udział w innych turniejach oraz imprezach charytatywnych. Celem Bractwa jest promocja zamku, opieka nad zabytkiem i zdobywanie środków na jego remont. Bractwo Rycerskie „Kruk” Starostwa Rabsztyńskiego wywodzi swą nazwę od skały Rabsztyn, na której został wybudowany zamek.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Biblioteka powstała w 1917 roku, obecnie jest nowoczesną, w pełni skomputeryzowaną i zautomatyzowaną placówką, udostępniającą księgozbiór w systemie komputerowym Sowa-2 z katalogami zbiorów dostępnymi on-line na stronie internetowej www.biblioteka.olkusz.pl.
W ramach PiMBP funkcjonuje centrala i 10 filii rozmieszczonych na terenie miasta i gminy Olkusz. Biblioteka posiada bogaty księgozbiór, w tym również zbiory multimedialne, 6 pracowni komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu: Mediateka, Filia nr 3, Filia w Braciejówce, Filia w Gorenicach, Filia w Zedermanie, Centrum Kształcenia w Żuradzie. Łącznie Biblioteka posiada 35 stanowisk komputerowych przeznaczonych dla czytelników i regionalne bazy danych. Biblioteka rozpoczęła również digitalizację zbiorów, wzbogacając Małopolską Bibliotekę Cyfrową. Posiada także szeroką ofertę edukacyjną i kulturalną.

Źródło: Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
bggf
bggf
14 lat temu

😀