Artykuł sponsorowany

13 stycznia 2020 roku rozpoczął się drugi nabór wniosków o dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych w ramach programu „Mój Prąd”. W jego pierwszej edycji o wsparcie ubiegało się 27 tysięcy wnioskodawców, w rezultacie czego przyznane zostały dotacje o łącznej wartości ponad 132 mln złotych. Jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać wsparcie i w jaki sposób złożyć wniosek o udzielenie środków? Te i inne kwestie postaramy się wyjaśnić w dalszej części artykułu.

Co przewiduje program?

Dotacją objęte są wydatki poniesione na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (tutaj dowiesz się więcej)  o mocy od 2 do 10 kW, w tym paneli, inwerterów i okablowania. W wyniku dokonanych zmian w przepisach od października ubiegłego roku możliwy jest samodzielny montaż instalacji przez osoby, które posiadają stosowne uprawnienia w tym zakresie. Zgodnie z założeniami programu na obszarze całego kraju ma powstać docelowo 200 tysięcy tego rodzaju inwestycji, dzięki którym wytworzona zostanie energia o mocy około 1000 MW. Jak wynika z danych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potencjalna moc dofinansowanych dotychczas instalacji wynosi około 100 MW. Docelowym efektem realizowanych działań ma być zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w skali od 600 do 800 tys. ton. Ponadto uczestnicy programu, dzięki mniejszemu zużyciu energii elektrycznej, zaoszczędzą na rachunkach za prąd.

Kto może zostać beneficjentem programu?

O dofinansowanie kosztów związanych z założeniem fotowoltaiki mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami bądź współwłaścicielami budynku mieszkalnego, którzy jeszcze nie skorzystali ze środków publicznych na taki cel. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie umowy kompleksowej dotyczącej wprowadzenia do sieci energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej. Jednocześnie beneficjent musi wyrazić zgodę na montaż przez operatora energetycznego licznika mierzącego ilość pobranego, jak i wprowadzonego do sieci prądu. Czynność ta powinna zostać dokonana najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ile wynosi kwota dofinansowania?

Pula środków zarezerwowanych na realizację programu to 1 mld zł. Beneficjent może otrzymać dotację w kwocie, która będzie pokrywała 50% kosztów dokonanej inwestycji, przy czym nie może ona przekraczać 5 tys. zł. W praktyce wydatki związane z kupnem i montażem instalacji fotowoltaicznej wynoszą ponad 10 tys. zł, tak więc wnioskodawcy wykorzystują maksymalną kwotę dofinansowania.

Jak i gdzie należy złożyć wniosek?

Regulamin programu dopuszcza składanie wniosków zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznie poprzez portal gov.pl. Sporządzenie wersji elektronicznej wiąże się z koniecznością posiadania profilu zaufanego albo e-dowodu. Wypełniając wniosek odręcznie należy pamiętać, aby używać długopisu o niebieskim lub czarnym kolorze atramentu, a w formularzu stosować drukowane litery. Niedostosowanie się do tych wymogów może skutkować odrzuceniem wniosku. Wersje drukowane można przesyłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do wypełnionego formularza należy ponadto dołączyć wymienione niżej dokumenty:

  • kopię faktury poświadczającej dostawę i montaż fotowoltaiki z adnotacją o następującej treści: „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój prąd”
  • dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o zapłacie
  • zaświadczenie od operatora sieci elektroenergetycznej o dokonanym przyłączeniu instalacji fotowoltaicznej
  • podpisaną klauzulę informacyjną RODO na potrzeby realizacji programu,
  • w przypadku samodzielnego montażu instalacji stosowne oświadczenie informujące o tym fakcie.

Aby można było dokonać rejestracji wniosku należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty, dopiero wówczas zostanie on poddany weryfikacji. Drugi nabór wniosków w ramach programu potrwa do 18 grudnia 2020 roku. Za dzień wpisania wniosku do rejestru przyjmuje się datę wpływu kompletnej dokumentacji do siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.