Agencja Rynku Rolnego przyznaje środki finansowe na działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolnych wysokiej jakości, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Obecnie zarówno wśród konsumentów, jak i producentów obserwuje się niski poziom wiedzy na temat istnienia wspólnotowych i krajowych systemów wytwarzania produktów wysokiej jakości. W rezultacie utrzymuje się niski popyt, jak i podaż tych produktów. „Działania promocyjne i informacyjne” skierowane są do konsumentów w celu zapoznania ich z tymi produktami oraz zwrócenia uwagi na ich specyficzne cechy. Dotarcie do konsumenta i poinformowanie go powinno z jednej strony zapewnić zbyt, a z drugiej pośrednio zachęcić producentów do rozpoczęcia produkcji żywności wysokiej jakości.

Beneficjentem działania jest zrzeszenie producentów, mające dowolną formę prawną (grupy, spółdzielnie, inne formy zrzeszenia), które łączy podmioty gospodarcze aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności. W odniesieniu do spółdzielni dotyczy to członków spółdzielni lub spółdzielni jako całości. Członkowie grupy ubiegający się o pomoc muszą prowadzić produkcję na terytorium RP w ramach wspieranych systemów jakości żywności:

•    System Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych
•    System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności
•    Produkty rolnictwa ekologicznego
•    Produkty integrowanej produkcji
•    System „Jakość i Tradycja”.

Dofinansowanie można uzyskać na promocję, reklamę, udział w targach, kiermaszach itp. Pomoc udzielana jest w formie refundacji wynoszącej 70 % kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację działań informacyjnych lub promocyjnych. Do wydatków kwalifikowanych można zaliczyć m.in. koszty:

•    reklamy w telewizji, radiu, prasie lub innych mediach,
•    przygotowania stoisk i materiałów reklamowych,
•    udziału w pokazach, wystawach i targach,
•    organizacji szkoleń i konferencji,
•    prowadzenia serwisu internetowego,
•    najmu powierzchni reklamowej,
•    publikacji broszur, ulotek oraz plakatów,
•    materiałów reklamowych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w centrali ARR w Warszawie do momentu wyczerpania środków finansowych. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wg projektu  „Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013” udostępniony jest na stronie internetowej www.arr.gov.pl – w dziale „Promocja żywności”, w centrali ARR oraz w OT ARR.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Promocji Żywności pod nr. telefonu: (022) 661 71 11, w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym (022) 661 72 72 oraz w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Krakowie.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze