Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w  ustawie O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość wstrzymania wypłaty świadczeń.
Wstrzymanie wypłaty świadczeń jest czynnością organu rentowego, powodującą zaniechanie wypłaty pobieranego świadczenia. Wypłata świadczeń może zostać wstrzymana, jeżeli:
1) powstaną okoliczności uzasadniające zawieszenie prawa do świadczeń lub ustanie tego prawa;
2) osoba pobierająca świadczenia mimo pouczenia lub żądania organu rentowego nie przedłoży dowodów stwierdzających dalsze istnienie prawa do świadczeń;
3) osoba uprawniona do świadczeń nie poddała się badaniu lekarskiemu lub psychologicznemu bez uzasadnionych przyczyn, mimo wezwania organu rentowego;

4) okaże się, że prawo do świadczeń nie istniało;
5) świadczenia nie mogą być doręczone z przyczyn niezależnych od organu rentowego.
Wstrzymanie wypłaty świadczenia nie następuje od momentu wystąpienia jednej lub kilku z ww. okoliczności, ale z mocy decyzji wydanej przez organ rentowy, którą należy doręczyć zainteresowanemu z podaniem przyczyny wstrzymania i z pouczeniem o sposobie i terminie odwołania.

Wstrzymanie wypłaty świadczeń następuje, poczynając od miesiąca:
1) przypadającego po miesiącu, w którym ustało prawo do świadczenia ustalone wskutek okresowej niezdolności do pracy;
2) w którym została wydana decyzja o wstrzymaniu wypłaty albo od następnego miesiąca, jeżeli wcześniejsze wstrzymanie wypłaty nie było możliwe;
3) za który przysługiwało świadczenie niedoręczone z przyczyn niezależnych od organu rentowego.

Wypłatę wstrzymanych świadczeń emerytalno-rentowych wznawia się od miesiąca ustania przyczyny powodującej wstrzymanie świadczenia, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano decyzję z urzędu o jej wznowieniu. Ustawodawca przewidział jednak dwa wyjątki od tej zasady, które stanowią, iż wznowienie wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych następuje:
1) od miesiąca, w którym świadczenie wstrzymano, jednak za okres nie dłuższy niż 3 lata poprzedzające bezpośrednio miesiąc, w którym złożono wniosek o wznowienie wypłaty, w przypadku gdy świadczenie nie mogło być doręczone z przyczyn niezależnych od organu rentowego;
2) od miesiąca, w którym świadczenie wstrzymano, jednak za okres nie dłuższy niż 3 lata poprzedzające bezpośrednio miesiąc, w którym złożono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano z urzędu decyzję o jej wznowieniu, w przypadku gdy wstrzymanie wypłaty świadczeń nastąpiło na skutek błędu organu rentowego.
Szczegółowe informacje na temat wstrzymania wypłaty świadczeń można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.zus.pl oraz w terenowych jednostkach organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze