Klucze

W tegorocznym budżecie gminy Klucze na wydatki inwestycyjne zaplanowano ponad 24 mln złotych. Jakich przedsięwzięć możemy się spodziewać w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

Wysokość gminnych dochodów określono na poziomie nieco ponad 77,5 mln złotych (rok temu było to ponad 84,5 mln złotych). Wydatki inwestycyjne w ubiegłorocznym budżecie wyniosły ponad 33,5 mln złotych.

– Przewidziana kwota dochodów, jak i wydatków jest o kilka milionów niższa w porównaniu z rokiem ubiegłym, czego przyczyną jest obecna sytuacja gospodarcza w kraju, na którą samorząd nie ma wpływu, ale musi zmierzyć się z jej konsekwencjami, wypełniając przy tym powierzone zadania, bez względu na zmniejszone środki. Budżet gminy przypomina budżet rodzinny, na który składają się dochody i wydatki. Jeśli te drugie przewyższają pierwsze, to oznacza, że trzeba przedsięwziąć środki zaradcze, przyjrzeć się finansom, poszukać oszczędności, ograniczyć plany inwestycyjne, a jednocześnie doprowadzić do końca projekty już rozpoczęte. Wymaga niemałej wirtuozerii, by w tych trudnych czasach nie zwalniać tempa, rozwijać się i zaspakajać potrzeby mieszkańców – czytamy na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kluczach.

Drogi, sala, kanalizacja…

Na modernizację gminnych dróg przeznaczono łącznie 2 249 056,63 złotych. Niektóre z drogowych remontów zostaną wykonane w ramach funduszy sołeckich, o czym piszemy w dalszej części artykułu.

W tym roku kontynuowane będą przede wszystkim spore inwestycje, dofinansowane z unijnych bądź krajowych funduszy. Chodzi m.in. o projekty: „Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury Papiernik” (4 947 233,93 złotych), „Dostosowanie budynku „Starej Gminy” do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach” (2 234 617,58 złotych), „Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach” (2 475 422,37 złotych) czy „Cyfrowa Gmina” (97 717,12 złotych).

Wśród tegorocznych inwestycji znajdzie się również budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach Bolesławskiej, Górnej, Podgórnej, Środkowej oraz Pustynnej w Kluczach (1 904 003,00 złote).

Kolejne przedsięwzięcia to: budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym (7 896 971,42 złotych), modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w Bydlinie w celu rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (480 000,00 złotych) oraz zakup 9-osobowego mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Senior + „Pustynna Oaza” w Chechle (270 000,00 złotych).

W budżecie ujęto także opracowanie dokumentacji technicznej budowy zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego z funkcją rekreacyjną w Kolbarku – Kobylicy na Białej Przemszy.

Tymczasem w sołectwach…

Sporo inwestycji zostanie zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich. Łącznie na te przedsięwzięcia przeznaczono 628 156,50 złotych.

W Bogucinie Dużym zaplanowano zagospodarowanie działki przy remizie i świetlicy, a także organizację festynów. Z kolei w Bydlinie modernizacji ulegnie plac zabaw przy tamtejszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Tegoroczne inwestycje dotyczą również zakupu działki między Bydlinem a Kolbarkiem w celu utworzenia ścieżki rowerowej oraz modernizacji działek na „Wodnicy” (wykonanie odwodnienia i budowa chodnika).

W Chechle zostaną utwardzone pobocza wzdłuż ul. Leśnej i ul. Pustynnej. Środki z funduszu sołeckiego zostaną ponadto przeznaczone na rozbiórkę budynku mieszkalnego za remizą, zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich i gabloty na puchary dla ULKS Centuria oraz organizację Dnia Sportu Dzieci i Młodzieży.

Remont Domu Ludowego wraz z budową ogrodzenia oraz organizacją festynów – to tegoroczne przedsięwzięcia w Cieślinie. W Golczowicach zostanie zagospodarowana działka przy moście; w sołectwie tym tradycyjnie przewidziano również organizację rocznicy Powstania Styczniowego. W Hucisku zaplanowano natomiast opracowanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej i zagospodarowanie działki przy świetlicy, a także doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym.

W funduszu sołeckim Jaroszowca mieści się modernizacja ul. Leśnej, remont nawierzchni placu zabaw oraz organizacja festynów. W Kluczach zostaną zakupione: ratownicze narzędzie hydrauliczne do miejscowej OSP, materiały budowlane do Domku Wędkarza oraz kosiarka do budynku sportowca. W sołectwie zaplanowano poza tym doposażenie placu zabaw przy przedszkolu, zagospodarowanie terenu przy ul. Bolesławskiej oraz organizację festynu.

Inwestycje w Kolbarku dotyczą przede wszystkim modernizacji ul. Grabowej, zakupu garażu dla OSP, doposażenia budynku wielofunkcyjnego oraz zorganizowania festynu. W Krzywopłotach termomodernizacji ulegnie budynek wielofunkcyjny, który również zostanie doposażony. Środki z funduszu sołeckiego zostaną ponadto przeznaczone na odnowienie i naprawę tablic historycznych, modernizację ogrodzenia placu zabaw oraz organizację festynów.

Kwaśniów Dolny – tutaj zakupione zostaną umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej oraz stroje dla Koła Gospodyń Wiejskich. Poza tym zaplanowano zagospodarowanie terenu przy remizie i doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Tegoroczne inwestycje w Kwaśniowie Górnym to: doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym, świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw, remont domku rekreacyjnego przy Stokach, wykonanie monitoringu budynku świetlicy, a także organizacja festynów.

W tym roku w Rodakach powstanie boisko do piłki plażowej. Plac zabaw przy tamtejszej szkole zostanie wyposażony w elementy małej architektury, a szkoła podstawowa zyska nowe wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej. Zaplanowano również wymianę zbiornika na nieczystości w remizie OSP oraz podział geodezyjny związany z wydzieleniem terenu ul. Leśnej i Bagiennej.

W Ryczówku zostanie zmodernizowany odcinek ul. Krzewowej. W planach jest również termomodernizacja budynku świetlicy oraz zakup wyposażenia do łazienek remizy OSP. Modernizacja świetlicy oraz organizacja festynów – to natomiast tegoroczne przedsięwzięcia w Zalesiu Golczowskim.

fot. pixabay.com

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze