chrząsowice szkoła

Od 1 września 2017 r. rozpocznie działalność „Klub Dziecięcy w Chrząstowicach”. Organem prowadzącym jednostkę, która będzie sprawowała opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 jest Gmina Wolbrom. Nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza znalazła siedzibę w budynku po wygaszanej właśnie byłej szkole podstawowej w Chrząstowicach, gdzie funkcjonuje już niepubliczne przedszkole „Krasnoludek”, prowadzone przez lokalne stowarzyszenie.

Decyzję o powołaniu do życia pierwszego w gminie Wolbrom publicznego klubu dziecięcego, do którego przyjmowane będą maluchy od ukończenia pierwszego do trzeciego roku życia (nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzy lata) podjęła Rada Miejska w Wolbromiu podczas posiedzenia 29 czerwca. Na tej samej sesji przyjęto statut jednostki i zasady odpłatności za pobyt dziecka w placówce.

Wysokość opłaty za każdą godzinę pobytu dziecka w klubie dziecięcym do 10 godzin będzie wynosiła 1,80 zł, natomiast za każdą następną godzinę – 3,60 zł. W przypadku, gdy do placówki uczęszczałoby równocześnie dwoje lub więcej dzieci tych samych rodziców lub opiekunów prawnych opłata za każde dziecko będzie niższa i wyniesie 75% stawki podstawowej, czyli 1,35 zł. Przyjęta uchwała określa również maksymalną wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka  w formie cateringu w maksymalnej wysokości 10 zł dziennie.

Zapisy do Klubu Dziecięcego prowadzone będą w okresie od 15 marca do 15 kwietnia każdego roku, a w przypadku wolnych miejsc – poza tym terminem.

Na utworzenie 20 miejsc dla dzieci w wieku żłobkowym wraz z ich utrzymaniem w roku 2017 gmina Wolbrom otrzyma dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH plus”. Dotacja  ze środków budżetu państwa na realizację zadania pn. „Klub Dziecięcy w Chrząstowicach” uzyskana przez gminę jest mniejsza niż wnioskowana i wyniesie 263 536,12 zł.

– Utworzenie klubu dziecięcego umożliwi powrót do pracy rodzicom, którzy chcą łączyć wypełnianie obowiązków pracy zawodowej z opieką nad dziećmi – uzasadnia powołanie jednostki do życia burmistrz Wolbromia Adam Zielnik.

Statut przewiduje zapewnienie dzieciom opieki w klubie w warunkach zbliżonych do domowych w wymiarze do 5 godzin dziennie, w tym  zagwarantowanie podopiecznym  właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb maluchów. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do Klubu Dziecięcego będzie większa niż liczba miejsc, pierwszeństwo przyjęcia będą miały maluchy zamieszkałe na terenie gminy Wolbrom, dzieci obojga rodziców pracujących lub uczących się oraz matek lub ojców wychowujących dzieci samotnie.

chrząstowice sp

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments