Olkusz

Przed miesiącem informowaliśmy o dyskusji radnych Rady Powiatu w Olkuszu na temat zbadania przez Komisję Rewizyjną nadzoru, jaki nad Nowym Szpitalem w Olkuszu sprawuje Zarząd Powiatu Olkuskiego. Z takim pomysłem wyszedł wówczas bowiem radny Jan Orkisz, ale jego wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów. Zapytaliśmy zatem Starostę, jakie działania podejmowane były w tej kwestii na przestrzeni ostatnich lat.

Kontrola, o którą wnioskował radny Orkisz, miała dotyczyć przede wszystkim wykonania zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, jakie zostały wydane po zakończeniu audytu w olkuskiej lecznicy. Przypominamy, że NIK objęła szczegółową analizą 19 zakresów usług realizowanych przez Grupę Nowy Szpital na rzecz olkuskiej placówki na mocy umowy z listopada 2013 r. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, zlecenie przez władze szpitala tych zadań podmiotom związanym z Grupą Nowy Szpital nastąpiło z naruszeniem zasady gospodarności. Na dodatek, pomimo żądań NIK, zarząd spółki nie przedstawił kalkulacji kosztów świadczenia usługi przez GNS oraz podmioty z nią współpracujące ani dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie rozeznania rynku w zakresie wyboru podmiotu świadczącego tego rodzaju usługi.

„Zgodnie z zasadą gospodarności Zarząd Spółki zlecając usługi GNS powinien zbadać, czy środki, którymi dysponowała Spółka będą wykorzystane oszczędnie i wydajnie, porównując relacje pomiędzy nakładami i efektami, badając czy zadania te można by zrealizować mniejszym nakładem środków. We wszystkich wykazanych powyżej zakresach Spółka nie przedstawiła dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie rozeznania rynku (pozyskanie ofert podmiotów konkurencyjnych, świadczących podobne usługi) i analizy ekonomiczno-finansowej (kalkulacji kosztów) wskazującej na zasadność ich zawarcia w przyjętych kwotach ryczałtowych. Sam udział Spółki w grupie kapitałowej GNS nie mógł stanowić wyłącznej podstawy do zlecenia usług temu podmiotowi. Każde zlecenie usług powinno być poprzedzone stosowną, udokumentowaną analizą kosztów ich realizacji, z uwzględnieniem innych podmiotów świadczących usługi w danym zakresie” – czytamy w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli.

Powyższe wyniki kontroli zaprezentowane zostały w lipcu 2019 roku. Zapytaliśmy zatem władze powiatu, jakie działania podjęte zostały od tego czasu w celu obniżenia kosztów usług zleconych przez Nowy Szpital spółce Grupie Nowy Szpital Holding S.A. Jak informuje Starostwo Powiatowe w Olkuszu, powiat wytoczył Nowemu Szpitalowi powództwo o uchylenie uchwały upoważniającej do zawarcia umowy franczyzy, które ostatecznie zostało oddalone przez Sąd Apelacyjny w Krakowie 14 października 2020 r. Sąd uznał bowiem, że uchwała nie jest wadliwa pod względem formalno-prawnym, a Nowy Szpital, przerywając negocjacje co do treści umowy franczyzy i poddając ją pod głosowanie wspólników, nie naruszył dobrych obyczajów: „Warto podkreślić, że w przypadkach, gdy uchwały wspólników nie naruszają umowy spółki lub dobrych obyczajów, nie jest prawnie możliwe ich uchylenie” – przekonuje Bogumił Sobczyk.

Starosta Olkuski dodał również, że w 2019 r. Prokuratura Rejonowa w Olkuszu, po otrzymaniu zawiadomienia z krakowskiej delegatury NIK, wszczęła postępowanie w sprawie nadużywania udzielonych uprawnień przez członków zarządu Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o. oraz wyrządzenie tym samym spółce znacznej szkody majątkowej w latach 2013 – 2018: prokurator, po zapoznaniu się z materiałami postępowania oraz po zleceniu w toku śledztwa kompleksowej opinii biegłych z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie, również postanowił umorzyć jednak przedmiotowe postępowanie, stwierdzając, iż czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego.

„Biegli w swej opinii kategorycznie wskazali, iż w działaniach zarządu Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o. nie można dostrzec działań nierzetelnej praktyki menadżerskiej, w tym nieprawidłowej praktyki stosowania narzędzia outsourcingu usług administracyjnych. Nie doszukali się także przekroczenia uprawnień, jak i działania na szkodę mniejszościowego udziałowca. Zdaniem biegłych działania te były uzasadnione i nie naruszały reguł zarządzania spółką. Biegli odnieśli się także pozytywnie do sposobu rozliczania się za usługi między «spółką matką» a spółkami zależnymi, który nie wpływa negatywnie na stan finansowy spółek zależnych” – tłumaczy Starosta Sobczyk.

Co na to natomiast radny Jan Orkisz? „Gdy w dniu 15 czerwca br., podczas sesji absolutoryjnej Rady Powiatu, zadałem pytanie Staroście Bogumiłowi Sobczykowi, jakie podjął działania po ukazaniu się, w dniu 9 lipca 2019 r., wystąpienia pokontrolnego NIK, nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi . Odniosłem wrażenie, że Starosta nie znał treści tego wystąpienia oraz zarzutów kierowanych przez kontrolerów NIK. Dopiero po tej sesji Powiat wystąpił z pytaniem do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu , czy jest prowadzone śledztwo i na jakim jest etapie. Warto również pamiętać, że Powiat Olkuski wytoczył Nowemu Szpitalowi powództwo o uchylenie uchwały upoważniającej do zawarcia umowy franczyzy w marcu 2018 r., czyli podczas poprzedniej kadencji samorządu” – komentuje były Wicestarosta, od ponad dekady zwracający uwagę opinii publicznej na społeczne skutki przekształcenia olkuskiej lecznicy.

A jakie jest zdanie naszych Czytelników na ten temat? Jak zawsze, zapraszamy do dyskusji w sekcji komentarzy!

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze