woda
Woda

Koniec roku dla mieszkańców czterech gmin: Olkusza, Klucz, Bukowna i Bolesławia oznacza zazwyczaj podwyżki cen wody i ścieków. Do naszej redakcji dzwonią Czytelnicy, dopytując m. in. o gminne dopłaty do taryf czy prognozy taryf na kolejne lata. Pytania zadane przez Was przesłaliśmy do zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu. Poniżej prezentujemy odpowiedzi dokładnie w takiej formie, w jakiej je otrzymaliśmy, bez komentarza z naszej strony.

1.Wzrost stawek za wodę i ścieki jest w dużej mierze spowodowany koniecznością spłaty zobowiązań zaciągniętych na realizację projektu. Ile wynoszą te zobowiązania? Ile pozostało jeszcze do spłaty? Do kiedy zobowiązania te muszą zostać spłacone?

Na realizację Projektu Spółka zaciągnęła kredyt w wysokości 7.707 tys. zł. Na dzień 30.11.2015 r. pozostało do spłaty 5.123 tys. zł.  Spłata zobowiązania odbywa się w okresach miesięcznych. Termin spłaty upływa 01.09.2025 r.
Kolejnym źródłem finansowania przedsięwzięcia z Funduszu Spójności są obligacje Spółki. Wartość emisji obligacji wynosi 32.787 tys. zł. Na obecną chwilę do spłaty pozostaje cała kwota. Spłata zobowiązania następować będzie dwa razy w ciągu roku po 2.340 tys. zł. Termin spłaty zobowiązania upływa 31.05.2023 roku.
Ponadto przedsiębiorstwo musi na bieżąco spłacać odsetki od kredytu i obligacji, których wartość zależna jest od stopy WIBOR. Przewidziana wartość odsetek na 2016 rok wynosi 1.170 tys. zł.
Następnym źródłem finansowania Projektu jest pożyczka z NFOŚiGW na płatność końcową w kwocie 5.980 tys. zł. Pożyczka zostanie zrealizowana w miesiącu  grudniu br., a jej spłata przewidziana jest do miesiąca grudnia 2016 r. Odsetki od pożyczki w 2016 r. szacuje się na poziomie 120 tys. zł.

2.Czy realizacja kanalizacyjnego przedsięwzięcia, poza wypełnieniem unijnych dyrektyw, nie powinna powodować mniejszych kosztów za wodę i ścieki, jakie ponoszą mieszkańcy? Proszę wyjaśnić mieszkańcom związek pomiędzy ceną 1 m3 wody oraz ścieków i sposobem rozliczania inwestycji?

Taryfa za wodę i ścieki kalkulowana jest przez Spółkę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Należy pamiętać, że przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek kalkulowania taryf w sposób zapewniający ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen, co zapewnia ustalanie poziomu cen, uwzględniającego uzyskanie tylko niezbędnych przychodów, które pokryją koszty funkcjonowania i utrzymania systemu wodociągowo–kanalizacyjnego.
Ponieważ taryfy są wynikiem zależności pomiędzy kosztami i przychodami ze sprzedaży to istotne znaczenie z punktu widzenia kalkulacji ceny jednostkowej wody i ścieków ma prognoza wielkości sprzedaży. PWiK podejmując wyzwanie, jakim jest realizacja Projektu zobowiązał się do uzyskania efektu ekologicznego m. in. w zakresie podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej 8876 osób a mieszkańcy wypełniając obowiązek podłączenia swoich posesji do sieci kanalizacyjnej spowodują także obniżenie poziomu cen (przy uzasadnionym, optymalnym poziomie kosztów wzrost popytu powoduje obniżenie cen).
Jeżeli chodzi o związek pomiędzy ceną m3 a sposobem rozliczania inwestycji to bez względu na montaż finansowy Projektu podstawowe czynniki kosztotwórcze taryfy, czyli amortyzacja i podatek od nieruchomości, które wynikają z wartości początkowej inwestycji pozostają niezmienne a ustawodawca nakazuje ująć je w kosztach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Należy także pamiętać, iż realizowane przez Spółkę przedsięwzięcie zabezpiecza odbiorców usług przed nadmiernym wzrostem cen – założenia Projektu zobowiązują władze PWiK do zachowania progu akceptowalności społecznej taryf na poziomie 3 % dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych.

3.Czy dopłaty gmin to ich obowiązek czy dobra wola?

W projekcie pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I” próg akceptowalności społecznej taryf został określony na poziomie 3% dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych (od redakcji: dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego – suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy, podatki (np. od dochodów z własności) oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jest to ta część dochodu gospodarstwa domowego, którą może ono przeznaczyć na wydatki lub przyrost oszczędności). Wskaźnik ten jest jednym ze wskaźników mających wpływ na wyliczenie luki finansowej i poziomu dotacji, którą Spółka może otrzymać. Przekroczenie wskaźnika ponad 3% skutkować może ponownym przeliczeniem luki finansowej i dotacji co przełożyć się może na obniżenie powyższych wskaźników a tym samym zwrot kilku lub kilkunastu milionów złotych dotacji.
Dla zachowania bezpieczeństwa realizacji Projektu Wspólnicy Spółki podjęli zobowiązanie wsparcia tego Projektu między innymi w Porozumieniu do Umowy Emisyjnej.
Jednym z dokumentów nierozerwalnie związanych z Umową emisji obligacji jest Porozumienie trójstronne zawarte pomiędzy Bankiem PEKAO S.A., Wspólnikami Spółki i Spółką. W dokumencie tym Wspólnicy zobowiązują się, że w każdej sytuacji, w której wskaźnik przeterminowanych należności  Spółki wzrośnie powyżej 4% lub gdy udział kosztów usług wod.-kan. ponoszonych przez Odbiorców – gospodarstwa domowe w dochodzie do dyspozycji przekroczy poziom 3% do podjęcia uchwał wymaganych do dokonania przez nich dopłaty do taryfy.

4.W tym roku sugerowana przez PWiK dopłata gminy Olkusz miała wynieść prawie 6 mln zł. Burmistrz zgodził się dopłacić 3 mln. Kto pokryje różnicę? Czy niższa o 3 mln zł dopłata w bieżącym roku oznacza przesunięcie problemu na przyszły rok i konieczność dopłaty 9 zamiast 6  mln?

Wniosek taryfowy i sporządzone wyliczenia finansowe w momencie złożenia wniosku taryfowego opiewały na kwotę 5.804 tys. zł dopłaty dla gminy Olkusz. Weryfikacja wniosku oraz wstępne uzgodnienia z Bankiem PEKAO S.A. pozwoliły na przesunięcie wykupu wszystkich transz o jeden rok. Jednocześnie termin wykupu 14 transzy został wydłużony do maja 2023 roku. Powyższe działania umożliwiły obniżenie poziomu dopłaty do około 3.000 tys. zł. Różnica między tymi kwotami nie przełoży się na zwiększenie poziomu niezbędnych przychodów stanowiących podstawę do wyliczenia cen i stawek opłat w przyszłym roku.

5.Jak według prognoz będą kształtować się stawki za wodę i ścieki w kolejnych latach? Kiedy będziemy płacić niższe rachunki, na poziomie większości miast i gmin w Polsce?

Wyliczenie poziomu cen i stawek opłat za wodę i ścieki w latach następnych jest procesem złożonym i wiele jego składników jest niezależnych od Spółki. Mówimy tu o wielkości  obligatoryjnych opłat ustalonych przez samorządy terytorialne lub administrację państwową (podatek od nieruchomości, opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska, podatek od środków transportowych, PFRON, podatek akcyzowy, poziom najniższego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).

Poniżej przedstawiamy poziom wybranych pozycji kosztów w taryfie na 2016 r.w porównaniu do taryfy na 2015 r.     

  2015 r. 2016 r. wzrost
– podatek od nieruchomości    3.915 tys. zł  5.191 tys. zł   1.276 tys. zł
– amortyzacja 6.428 tys. zł 8.883 tys. zł 2.455 tys. zł
– opłaty za korzystanie ze środowiska    38 tys. zł 162 tys. zł    124 tys. zł

Poziom inflacji (przewiduje się wzrost w stosunku do 2015 roku) oraz indywidualne umowy zawierane z dostawcami materiałów i usług mogą również rodzić wzrost cen. W taryfie musi się również znaleźć obsługa zobowiązań finansowych od zaciągniętych obcych źródeł pozyskania pieniądza na realizację Projektu. Wielkość dostawy wody i odbioru ścieków jest również znaczącą pozycją mającą wpływ na poziom cen i stawek opłat.
Biorąc pod uwagę wszystkie te elementy obecna projekcja finansowa wskazuje na wzrost uśrednionej stawki wskaźnikowej za wodę i ścieki w 2017 roku odpowiednio 8,12 zł/m3 i 11,13 zł/m3. Cena wskaźnikowa jest wyliczona jako iloraz sumy niezbędnych przychodów z ceny zmiennej i opłaty abonamentowej oraz wielkości  sprzedaży.
Na 2016 rok cena wskaźnikowa wynosi:

– woda 6,72 zł/m3
– ścieki 9,61 zł/m3

6.Czy Zarząd PWiK podejmuje działania zmierzające do obniżenia kosztów funkcjonowania Przedsiębiorstwa? Jeśli tak, to jakie?

Działania zmierzające do obniżenia kosztów funkcjonowania Spółki:

– projekt nowej struktury organizacyjnej wraz z etatyzacją,
– zagospodarowanie zbędnego majątku komunalnego po wprowadzeniu nowego systemu zaopatrzenia w wodę,  
– bieżąca kontrola wydatków w zakresie działalności eksploatacyjnej i dodatkowej.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
28 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Jacek68
Jacek68
6 lat temu

A czy zauważyłeś, że firmy wielokrotnie więcej zużywają wody a co za tym idzie i ścieków niż zwykły mieszkaniec. A czy zauważyłeś, że firma zatrudnia twoje dzieci i dzięki temu żyją na średnim poziomie. A czy zauważyłeś, że firma płci różnego rodzaju podatki, które przyczyniają się do rozwoju naszej gminy itd, itd. I nie męcz się Jacek68 na tym forum bo nie znasz się na tych sprawach. A radni są wybrani przez ludzi i widocznie im oni odpowiadają a ty się chyba nie zostałeś wybrany i stałeś się zgorzkniały i sfrustrowany. Szkoda mi cię.[/quote]
I po co tyle złośliwości? Skąd wiesz, czy nie znam się na tych sprawach? Mam pretensję do radnych, którzy przychodzą na posiedzenia rady tylko po to, aby dostać dietę. Jeżeli jesteś radnym, to może spotkamy się i porozmawiamy na poziomie (o ile potrafisz) o ekonomii i sprawach naszego miasta?
Firma koszty wody księguje po stronie kosztów przez co oszczędza na podatkach, a OF nie ma takiej możliwości.
Te same firmy zatrudniają Olkuszan i płacą im takie stawki, że nie stać ich na opłaty czynszu. Jeżeli w ten sposób chcesz budować potęgę olkuskich przedsiębiorców, to musisz jeszcze wiele się nauczyć. Zamiast „szczekać” na forum weź proszę poświęć ten czas na naukę podstaw ekonomii. Jak nie wiesz od czego zacząć, poproś, to polecę Ci kolka pozycji.

leov
leov
6 lat temu

Jestem mieszkańcem Olkusza od około 35 lat. Woda zawsze była tu najdroższa w okolicy.Widać mamy jakiegoś pecha?.

Wielki Kloc
Wielki Kloc
6 lat temu

[quote name=”Tyż prowda”][quote name=”wilkiw owczej skórze”][/quote]
chcielibyście jak najszybciej przejąć to korytko ale nie dacie rady. przejmiecie jak my sami odejdziemy ale dopiero za jakieś 20 lat a wy w tym czasie będzie zblazowani niepowodzeniami.[/quote]
Haha padłem! 🙂
Ostatnia kadencja pokolenia które rozkradlo na początku lat 90 – tych Polskę. Zostawiliscie nam młodym, miliardy długow, rozkradziony polski przemysl i dziury w drogach. Olkusz zapadl sie za waszych rzadow i ludzie to widza. Wciaz macie grono starych towarzyszy ktorzy chodza na glosowanie jak na pochod 1majowy. Możesz ziać jadem ale to już łabędzi śpiew Bronka, Tuska, Kaczyńskiego i im podobnych[/quote]

Dostanie bardzo szybko zadyszki młode cwaniaczki. A, jad to bije z waszego chciejstwa a nie z kompetencji.

Tyż prowda
Tyż prowda
6 lat temu

[quote name=”wilkiw owczej skórze”][/quote]
chcielibyście jak najszybciej przejąć to korytko ale nie dacie rady. przejmiecie jak my sami odejdziemy ale dopiero za jakieś 20 lat a wy w tym czasie będzie zblazowani niepowodzeniami.[/quote]
Haha padłem! 🙂
Ostatnia kadencja pokolenia które rozkradlo na początku lat 90 – tych Polskę. Zostawiliscie nam młodym, miliardy długow, rozkradziony polski przemysl i dziury w drogach. Olkusz zapadl sie za waszych rzadow i ludzie to widza. Wciaz macie grono starych towarzyszy ktorzy chodza na glosowanie jak na pochod 1majowy. Możesz ziać jadem ale to już łabędzi śpiew Bronka, Tuska, Kaczyńskiego i im podobnych

wilkiw owczej skórze
wilkiw owczej skórze
6 lat temu

[quote name=”Olkuszanin2016″]Żal mi was leśne dziadki. Wasza kolej już minęła, pojawia się widmo odsunięcia od korytka w którym się taplacie od PRL-u.
Uwaga, smutne hejterstwo za 3,2,1… :lol:[/quote]
chcielibyście jak najszybciej przejąć to korytko ale nie dacie rady. przejmiecie jak my sami odejdziemy ale dopiero za jakieś 20 lat a wy w tym czasie będzie zblazowani niepowodzeniami.

Olkuszanin2016
Olkuszanin2016
6 lat temu

Żal mi was leśne dziadki. Wasza kolej już minęła, pojawia się widmo odsunięcia od korytka w którym się taplacie od PRL-u.
Uwaga, smutne hejterstwo za 3,2,1… 😆

wupewik
wupewik
6 lat temu

[quote name=”Byqewiu21398874″][quote name=”Można inaczej”][/quote]
Zostawcie chłopca w spokoju. A swoją drogą to zacznij pan robić coś pożytecznego.[/quote]

Wodociągi może zatrudnią do kopania rowów pod kanalizację.

Byqewiu21398874
Byqewiu21398874
6 lat temu

[quote name=”Można inaczej”][quote name=”k….mać”]Młodzi radni to osoby bez żadnego doświadczenia zawodowego i życiowego. A najgorsze jest to, że najmłodszy jest tak dobrze „wykształcony”, że nie może znaleźć zatrudnienia dla mężczyzny tylko klepie jakąś śmieciówę u swojego kolegi w związku.[/quote]
Jednego dnia łamiesz się oplatkiem a drugiego robisz coś innego. A ja mimo wszystko życzę tobie i twojej rodzinie wesołych i spokojnych świat[/quote]
Zostawcie chłopca w spokoju. A swoją drogą to zacznij pan robić coś pożytecznego.

Jacenty Wzięty
Jacenty Wzięty
6 lat temu

[quote name=”JACEK68″]Wg mnie to artkuł nadaje się dla dzieci z przedszkola, a nie dla klientów przedsiębiorstwa. Jest w nim wiele luk, które to powinny zostać dostrzeżone przez Burmistrza i Radnych. Kredyt, na który się powołują nie może tyle kosztować! Bo nawet w Prowidencie można mieć tańszy! Kredyt inwestycyjny służy do tego, aby inwestor rozłożył sobie koszty inwestycji na wiele lat i mógł przez ten czas prosperować na dotychczasowych warunkach, Nie może on być kulą u nogi. Czy ktoś zauważył, że firmy płacą takie same stawki za ścieki, a tylko o 3 grosze niższe od osób fizycznych! Czy ktoś z Radnych zapoznał się z materiałami przed głosowaniem? Wątpię.
No ale mamy demokrację. Jak sobie wybraliśmy takich Radnych to teraz musimy ponosić tego konsekwencję. Nic za darmo.[/quote]

A czy zauważyłeś, że firmy wielokrotnie więcej zużywają wody a co za tym idzie i ścieków niż zwykły mieszkaniec. A czy zauważyłeś, że firma zatrudnia twoje dzieci i dzięki temu żyją na średnim poziomie. A czy zauważyłeś, że firma płci różnego rodzaju podatki, które przyczyniają się do rozwoju naszej gminy itd, itd. I nie męcz się Jacek68 na tym forum bo nie znasz się na tych sprawach. A radni są wybrani przez ludzi i widocznie im oni odpowiadają a ty się chyba nie zostałeś wybrany i stałeś się zgorzkniały i sfrustrowany. Szkoda mi cię.

JACEK68
JACEK68
6 lat temu

Wg mnie to artkuł nadaje się dla dzieci z przedszkola, a nie dla klientów przedsiębiorstwa. Jest w nim wiele luk, które to powinny zostać dostrzeżone przez Burmistrza i Radnych. Kredyt, na który się powołują nie może tyle kosztować! Bo nawet w Prowidencie można mieć tańszy! Kredyt inwestycyjny służy do tego, aby inwestor rozłożył sobie koszty inwestycji na wiele lat i mógł przez ten czas prosperować na dotychczasowych warunkach, Nie może on być kulą u nogi. Czy ktoś zauważył, że firmy płacą takie same stawki za ścieki, a tylko o 3 grosze niższe od osób fizycznych! Czy ktoś z Radnych zapoznał się z materiałami przed głosowaniem? Wątpię.
No ale mamy demokrację. Jak sobie wybraliśmy takich Radnych to teraz musimy ponosić tego konsekwencję. Nic za darmo.

Zimnydół
Zimnydół
6 lat temu

Zajrzyjcie na dobrych polityków,gmina Olkusz to na pierwszych 3 miejscach „najlepsi z najlepszych”. Dzieci i tata bez życiorysu. To tylko świadczy o tym, że dowolnie można pompować wskaźniki, które nie odzwierciedlają prawdy. A, gdzie panowie Dudkiewicz, Kucharzyk, Kwaśniewski, Ćwięczek, Piaśnik.

Piekarz
Piekarz
6 lat temu

A po świętach zapraszam po świeże pieczywko, bułki będą po 5 zł sztuka, bo inwestycje miałem 😛 😛 😀

Hej z daleka
Hej z daleka
6 lat temu

[quote name=”frankiewicz”]
A co do prezesowania, to może sprawdźcie w jakim stanie zostały przejęte wodociągi Olkuskie przez obecny zarząd, a co jest zakupie i zrobione (kilkanaście wyspecjalizowanych samochód, kamery, wiertnica za ponad 2 milony itd…itd…, największa inwestycja w historii powiatu.[/quote]
Panie Jerzy prosimy o spokój. PWiK to nie powiat, nikt pana nie może wyrzucić. Po co się tak goraczkowac?

emeryt ZGH
emeryt ZGH
6 lat temu

[quote name=”frankiewicz”]”źródlany” jesteś za cienki bolek żeby to zrozumieć, więc po cóż się wysilać i tłumaczyć 😛 😛 szkoda energii na takich „intelektualistów” jak TY 🙂 ale nie martw się….spoko…rozumiem Cie 🙂 za trudne rzeczy :)[/quote]
”frankiewicz” Ty jesteś z tych co mają smołę w rękach oraz brak Ci kilku klepek.Rozumiem Cię,ale lepiej zalicz Oddział Psychiatryczny.

Można inaczej
Można inaczej
6 lat temu

[quote name=”k….mać”]Młodzi radni to osoby bez żadnego doświadczenia zawodowego i życiowego. A najgorsze jest to, że najmłodszy jest tak dobrze „wykształcony”, że nie może znaleźć zatrudnienia dla mężczyzny tylko klepie jakąś śmieciówę u swojego kolegi w związku.[/quote]
Jednego dnia łamiesz się oplatkiem a drugiego robisz coś innego. A ja mimo wszystko życzę tobie i twojej rodzinie wesołych i spokojnych świat

emeryt ZGH
emeryt ZGH
6 lat temu

[quote name=”milion w rozumie….”]Młodzi populiści są bardzo niebezpieczni dla miasta. Daj im władzę, to zaraz zaczną kombinować bo to jeszcze mało na koncie, brak doświadczenia w zarządzaniu i kontaktach z ludźmi, normalnie chcieliby wszystkimi wokół orać a oni nogi na biurku. Nie ten czas, może jak dobrze pójdzie za 15-20 lat.[/quote]
NAJLEPSI SĄ DOŚWIADCZENI I ZASŁUŻENI TOWARZYSZ POMIĘDZY 60 LAT-70 LAT.

milion w rozumie....
milion w rozumie....
6 lat temu

Młodzi populiści są bardzo niebezpieczni dla miasta. Daj im władzę, to zaraz zaczną kombinować bo to jeszcze mało na koncie, brak doświadczenia w zarządzaniu i kontaktach z ludźmi, normalnie chcieliby wszystkimi wokół orać a oni nogi na biurku. Nie ten czas, może jak dobrze pójdzie za 15-20 lat.

Koran
Koran
6 lat temu

Ja w niego wierze ! Tylko zastanawiam się dlaczego jeszcze siedzi w Olkuszu! Ja rozumiem, że mieszkanie ………… pomoc z pracą ale niech spróbuje znaleźć robotę w Wawie np! Chłopak się tu marnuje !

Misiek
Misiek
6 lat temu

Witam!!!
Przez cztery miesiące, ze względu na wyjazd, nie pobierałem wody ani, co logiczne, nie odprowadzałem ścieków. I teraz pytanie: ile powinienem zapłacić za to? Wodąciągi naliczyły mi kwotę 2 x 31,00. Pytanie za co?
Czy nie warto byłoby skończyć z tymi idiotycznymi opłatami stałymi, abonamentowymi, konserwacyjnymi? Przecież to jest złodziejstwo w biały dzień. Przecież cena wody jest skalkulowana z tymi obciążeniami. Chyba, że kalkulował to ten sam jak w przykładzie poniżej

Przy okazji: kwota jaką zażyczyły sobie wodociągi za wykonanie kanalizacji to 4700 PLN. 😆 😆 😆 Za 5 mb wykopu + rura + studzienka rewizyjna. Wykonałem ją przy pomocy innej firmy. Przyjechali z koparką, położyli rury i zasypali. Wyniosło mnie to prawie 1000 PLN. To i tak dużo, jak za 3 godziny pracy. Wiadomo, materiały są drogie. Ale jakie było inne wyjście?
Czy , ktoś w tych Wodociągach się na łby z koniem pozamieniał? Skąd takie wyliczenia?
Zatrudnili szympansy do liczenia?

BTW.
Wesołych spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

k....mać
k....mać
6 lat temu

Młodzi radni to osoby bez żadnego doświadczenia zawodowego i życiowego. A najgorsze jest to, że najmłodszy jest tak dobrze „wykształcony”, że nie może znaleźć zatrudnienia dla mężczyzny tylko klepie jakąś śmieciówę u swojego kolegi w związku.

na chłopski rozum
na chłopski rozum
6 lat temu

Czy dobrze czytam? w 2017 roku woda podrożeje ok. 1,5 zł za metr a ścieki też ok. 1.5 zł za metr? Czyli razem będzie drożej ok. 3 zł za metr? A już jest prawie 3 razy droższa niż w Miechowie….ja pitole….to rozbój w biały dzień 😆

na chłopski rozum
na chłopski rozum
6 lat temu

Jak se kredytów nabrali to niech se sami spłacają 😆
Dlaczego woda z Olkusza jest prawie 3 razy droższa niż ta z Miechowa?
Ma jakiś lepszy skład? To woda mineralna z dodatkiem witamin? 😆 😀 😀 😀 😀 😀
Przecież to taka sama woda 😆
Ja płacę za wodę….dlaczego mam spłacać ich kredyty ???
Gdy ja w banku wezmę kredyt to nie idę do wujka żeby mi spłacał 😀

Jan Bartel
Jan Bartel
6 lat temu

Wszystko zależ od ZARZĄDU ja są uczciwi,to są też uczciwe ceny produktów,a jak są(nienasyceni,zachłanni) wiadomo, to tak bywa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

frankiewicz
frankiewicz
6 lat temu

„źródlany” jesteś za cienki bolek żeby to zrozumieć, więc po cóż się wysilać i tłumaczyć 😛 😛 szkoda energii na takich „intelektualistów” jak TY 🙂 ale nie martw się….spoko…rozumiem Cie 🙂 za trudne rzeczy 🙂

frankiewicz
frankiewicz
6 lat temu

to w takim razie ile byście chcieli żeby pracowało ludzi w wodociągach ? połowę mniej ?
W przyszłym roku ma być podobno zwolnionych 20 osób (razem z idącymi na emeryturę), w kolejnych latach następne osoby. Nie da się nagle zwolnić 50 osób. Te osoby mają rodziny. Żeby kogoś zwolnić trzeba się 10 razy zastanowić. Radni Mrówka i jego koledzy tylko by wszystkich zwalniali i cieli koszty, ciekawe jakby na nich trafiło, albo na ich żony/dziewczyny/rodzinę – czy by tak ochoczo namawiali do zwolnienia wszystkich. Jest wiele innych sposobów na wykorzystanie potencjału człowieka niż zwolnienie.

zródlany
zródlany
6 lat temu

[quote name=”frankiewicz”]Sam jesteś durniej i tumanem. Znasz się w ogóle na kosztach pracownika ? Nie tylko wodociągi płacą za wodę, ogrzewanie, komputery, prąd i całą resztę, co to za debilny argument…..
A co do prezesowania, to może sprawdźcie w jakim stanie zostały przejęte wodociągi Olkuskie przez obecny zarząd, a co jest zakupie i zrobione (kilkanaście wyspecjalizowanych samochód, kamery, wiertnica za ponad 2 milony itd…itd…, największa inwestycja w historii powiatu)
”frankiewicz”,to TY jesteś DUREŃ i nie czaruj nas twoimi głupimi wywodami.Wodę i ścieki w pow.olkuskim są naj-najdroższe 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛
Kolejnym ważnym aspektem jest to, że skoro prowadzona od kilku lat jest tak duża inwestycja to chyba jest logiczne że trzeba było zatrudnić do tego kilkanaście/kilkadziesiąt osób. Jedni są pracownikami fizycznymi inni muszą mieć odpowiednie uprawnienia, itd….Sam dział który zajmuje się prowadzeniem projektu to kilkanaście osób. Część tych osób będzie zwalniana.
Ale wszystkich nie mogą zwolnić bo rozliczenie projektu trwa chyba do 2023 roku. Jak Wam to nie pasuje to zmieńcie prawo unijne. Pewnie intelekt radnego Mrówki znowu się ujawnił pod nickiem Młody.[/quote]
”frankiewicz”,toty jesteś bardzo duży (moderacja) 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛

frankiewicz
frankiewicz
6 lat temu

Sam jesteś (moderacja). Znasz się w ogóle na kosztach pracownika ? Nie tylko wodociągi płacą za wodę, ogrzewanie, komputery, prąd i całą resztę, co to za debilny argument…..
A co do prezesowania, to może sprawdźcie w jakim stanie zostały przejęte wodociągi Olkuskie przez obecny zarząd, a co jest zakupie i zrobione (kilkanaście wyspecjalizowanych samochód, kamery, wiertnica za ponad 2 milony itd…itd…, największa inwestycja w historii powiatu)

Kolejnym ważnym aspektem jest to, że skoro prowadzona od kilku lat jest tak duża inwestycja to chyba jest logiczne że trzeba było zatrudnić do tego kilkanaście/kilkadziesiąt osób. Jedni są pracownikami fizycznymi inni muszą mieć odpowiednie uprawnienia, itd….Sam dział który zajmuje się prowadzeniem projektu to kilkanaście osób. Część tych osób będzie zwalniana.
Ale wszystkich nie mogą zwolnić bo rozliczenie projektu trwa chyba do 2023 roku. Jak Wam to nie pasuje to zmieńcie prawo unijne. Pewnie intelekt radnego Mrówki znowu się ujawnił pod nickiem Młody.

Młody
Młody
6 lat temu

Proszę o przedstawienie wszystkich aktualnych kosztów PWiK w ujęciu rocznym w porównaniu do roku porzedzającego prezesowanie obecnego naszego zdziercy i dopiero ocenimy jego dokonania …

bo np. koszty zatrudnienia tj, wynagrodzenia, podatki od wynagrodzeń, utrzymanie i wyposażenie każdego stanowiska pracy (biura, komputery, ogrzewanie zimą , napoje latem itp ) to pewnie będzie około 6 tysięcy zł miesięcznie a więc:

6000 zł. x 240 zatrudnionych x 12 miesięcy = 17 280 000 zł.

a oni podają jakieś kilka wybranych, mniej istotnych kosztowo (w przypadku podatku od nieruchomości, zrzucające w podtekście winę za cenę wody na radnych i burmistrza), dla robienia z nas durni …