Olkusz

Ekologicznie, ekonomicznie, wizerunkowo „na plus” – wylicza zalety instalacji fotowoltaicznych miejski radny Łukasz Piątek, pytając – także w imieniu przedsiębiorców – władze miasta o planistyczne zmiany dotyczące możliwości ich lokalizacji na terenie gminy Olkusz. Wiceburmistrz Łukasz Rychlewski odpowiada, że zapisy w dokumentach planistycznych powinny stanowić kompromis pomiędzy potrzebami przedsiębiorców i mieszkańców, głosy przedsiębiorców są mu doskonale znane, a stosowne działania w kierunku zmiany dokumentów planistycznych zostały podjęte.

Zazielenianie produkcji”

Skąd wziął się temat rozpoczęcia prac nad zmianą zapisów w dokumentach planistycznych? Miejski radny Łukasz Piątek twierdzi, że dociera do niego coraz więcej głosów przedsiębiorców, dotyczących przeszkód uniemożliwiających rozwój prowadzonych przez nich działalności. Wspomniane przeszkody to zapisy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – w głównej mierze chodzi o możliwość lokalizacji na terenach przemysłowych instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW.

– Inwestycje tego typu przynoszą korzyści ekonomiczne w postaci obniżenia kosztów, są ekologiczne poprzez zmniejszenie emisji CO2, jak również wizerunkowe – zauważalna tendencja do „zazieleniania produkcji”. W dobie pandemii COVID-19 i utrudnień z tym związanych, działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej przyczynia się w oczywisty sposób do poprawy kondycji przedsiębiorstw oraz ochrony miejsc pracy na terenie Olkusza. Procedując ułatwienia dla naszych przedsiębiorców należy pamiętać że Gmina jest bogata bogactwem swoich mieszkańców – uważa Łukasz Piątek. Radny zachęca jednocześnie do konsultacji w sprawie planów inwestycyjnych ze środowiskiem gospodarczym, np. z oddziałem Izby Przemysłowo – Handlowej oraz Cechem Rzemiosł Różnych w Olkuszu.

Co mówią przepisy?

Jak sytuację postrzegają władze gminy? Szczegółowo wyjaśnił to wiceburmistrz Łukasz Rychlewski, który z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz odpowiedział na interpelację radnego Piątka. Z odpowiedzi dowiadujemy się, że po ostatnich rozmowach z przedsiębiorcami władze gminy zleciły merytorycznemu wydziałowi urzędu analizę dokumentów planistycznych pod kątem umożliwienia dopuszczenia lokalizacji tego rodzaju inwestycji.

Zgodnie z przytoczonymi w odpowiedzi na interpelację przepisami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obszary na których mogą być sytuowane urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz ich strefy ochronne muszą być rozmieszczone najpierw w studium. Stosowane zapisy muszą się oczywiście znaleźć także w miejscowym planie, gdzie określa się granice terenów pod budowę wyżej opisanych urządzeń, a także „granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko”. Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację, wstępna analiza wykazała, że dopuszczenie fotowoltaicznych inwestycji o dużych mocach na terenach przemysłowych i produkcyjnych nie budzi zastrzeżeń. Inaczej sprawa ma się w przypadku terenów usługowych czy rolnych – tutaj koniecznym jest wzięcie pod uwagę przede wszystkim walorów krajobrazowych, ukształtowania terenu, dostępności niezbędnej infrastruktury, korytarzy ekologicznych (z uwagi na fakt ogradzania inwestycji).

Instalacje do 100 kW w większości planów

Wiceburmistrz Rychlewski zaznacza, że wychodząc naprzeciw potrzebom zmieniającego się rynku i programom dotacyjnym, większość uchwalonych w ostatnich latach planów miejscowych posiada dopuszczenie instalacji fotowoltaicznych o mocy do 100 kW. – W odpowiedzi na złożony wniosek dotyczący lokalizacji farmy fotowoltaicznej w południowej części Zimnodołu, ustalono w obowiązującym Studium obszar o powierzchni ponad 60 ha z przeznaczeniem na ww. inwestycję. Ustalenia te zostały przeniesione do procedowanego obecnie projektu planu miejscowego. Podkreślić należy, że do chwili obecnej do tutejszego Urzędu, poza wnioskiem dotyczącym Zimnodołu, nie zostały złożone wnioski do Studium o dopuszczenie farm fotowoltaicznych o mocach powyżej 100 kW. Wnioski takie nie były również składane do procedowanych w ostatnich latach (2018-2020) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które swoim zasięgiem obejmowały tereny produkcyjne, m. in. MPZP Olewin – Zagaje, MPZP po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu, czy zmiany MPZP zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza. Podkreślić należy, że we wszystkich obowiązujących planach miejscowych, zgodnie z art. 15 ust. 4 ww. ustawy, w każdym terenie przewidzianym do lokalizacji budynków istnieje możliwość lokalizacji mikroinstalacji, tj. instalacji o mocy do 50 kW, tym samym mieszkańcy naszego Miasta i Gminy mają możliwość lokalizowania paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Plany to kompromis

Wiceszef gminy podkreśla również, że ustalenia dokumentów planistycznych stanowią kompromis pomiędzy potrzebami przedsiębiorców i mieszkańców. Jako przykład podaje niedawno uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu, „(…) gdzie proponowane ustalenia były wielokrotnie modyfikowane, zanim uzyskały ostateczny kształt, stanowiący kompromis pomiędzy oczekiwaniami przedsiębiorców, a uzasadnionym interesem społecznym”.

Jak zwykle o tej porze roku, trwają prace nad przyszłorocznym budżetem. Wiceburmistrz Rychlewski zaproponował, aby w budżetowym projekcie ujęte zostały opracowania mające na celu zmianę studium i miejscowych planów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców.

– Podjęcie stosownych uchwał ws. przystąpienia do sporządzenia zmian ww. dokumentów uzależnione będzie od ostatecznego kształtu budżetu – dodaje Łukasz Rychlewski.

Co sądzicie o instalacjach fotowoltaicznych na terenie miasta i gminy Olkusz? Jak zwykle ciekawi jesteśmy Waszych opinii!

fot. pixabay.com

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze