Punkt w Gminie Olkusz – prowadzony na podstawie porozumienia zawartego z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach, udzielającym porad prawnych jest radca prawny.

Punkt zlokalizowany jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, al. 1000-lecia 15c, pok. nr 7. Harmonogram: poniedziałki, środy i piątki – od 8.00 do 12.00, wtorki i czwartki od 11.00 do 15.00.

Punkt w Gminie Wolbrom – prowadzony na podstawie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach, udzielającym porad jest adwokat. Punkt zlokalizowany jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu, ul. Skalska 20.
Harmonogram: poniedziałki, środy i piątki –od 8.00 do 12.00 oraz we wtorki i czwartki od godz. 11.00 do 15.00.

Punkt w Gminie Klucze – prowadzony przez organizację pozarządową – Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ul. Kasprowicza 8a/2, udzielającym porad jest radca prawny. Punkt zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, pok. nr 119.
Harmonogram: poniedziałki, wtorki, czwartki od godziny 11.00 do 15.00 oraz w środy od 8.00 do 12.00 i piątki od 07.30 do 11.30.

Punkt w Gminie Trzyciąż – prowadzony przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” z siedzibą w Olkuszu ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12, udzielającym porad jest radca prawny i osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Punkt zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, lok. nr 31.
Harmonogram: poniedziałki i czwartki od godziny 14.00 do 18.00, wtorki, środy i piątki od 8.00 do 12.00.

Punkt w Gminie Bolesław – prowadzony przez organizację pozarządową – Związek Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie ul. Chmielna 6/6, udzielającym porad jest radca prawny. Punkt zlokalizowany jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu, ul. Główna 46, pok. nr 1 (parter).
Harmonogram: poniedziałki, środy od 11.00 do 15.00, we wtorki, czwartki i piątki od 8.00 do 12.00.

punkty pomocy prawnej

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, której:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
8) która jest w ciąży.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
– pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
– pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
– pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
– pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
– pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
– pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.
– pkt 8 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

SP w Olkuszu

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze