Artykuł sponsorowany

 1. Poprawa funkcjonowania Urzędu, jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Olkusz

  1. Zmiany na stanowiskach kierowniczych: Burmistrza ds. Komunalnych (Marcina Pietraszewskiego zastąpił Paweł Pacuń) oraz Sekretarza (konkurs na to stanowisko wygrała Katarzyna Bożek).

  2. Oszczędności w wydatkach Urzędu poprzez redukcję zatrudnienia i zmianę struktury organizacyjnej: Wydział Urbanistyki i Architektury został połączony z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków, przyjmując nową nazwę: Wydział Urbanistyki i Ochrony Zabytków. Naczelnikiem tego wydziału została Agnieszka Kaczmarczyk. Połączone zostały również Wydziały: Drogowy oraz Inwestycyjny, tworząc jeden wydział: Drogowo-Inwestycyjny, którego naczelnikiem został Artur Kocjan

  3. Wydłużenie czasu pracy kasy

  4. Poprawa organizacji pracy – w najbliższej przyszłości zostanie wprowadzona elektroniczna ewidencja czasu pracy

  5. Powołanie nowej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

  6. Powołanie Gminnej Rady Sportu

  7. Zwiększenie kontroli działalności spółki OTBS poprzez powołanie nowej rady nadzorczej

  8. Przeprowadzenie audytów wewnętrznych wskazujących słabe strony działania Urzędu

Burmistrz Roman Piaśnik: Stawiam na wysoki poziom świadczonych przez pracowników Urzędu usług na rzecz Mieszkańców. Dążę do tego poprzez m.in. zmiany kadrowe i organizacyjne oraz taką redukcję zatrudnienia, która nie zakłóci sprawnej pracy Urzędu.

 

 1. Aktualizacja i poprawa czytelności regulacji prawnych

  1. Wprowadzenie nowego Statutu Gminy Olkusz – zmiana ma na celu m.in. wdrożenie głosowania imiennego elektronicznego na sesjach Rady Miejskiej, która poprawi przejrzystość funkcjonowania samorządu

  2. Zakończenie I edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza. Wyciągnięte wnioski pozwolą na poprawę zasad na kolejne edycje, w tym tegoroczną

  3. Kontynuacja prac nad obniżeniem stawki opłaty adiacenckiej

Burmistrz Roman Piaśnik: Prowadzone przeze mnie prace nad aktualizacją oraz zmianą regulacji prawnych mają na celu uproszczenie procedur oraz poprawę przejrzystości działania Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Rady Miejskiej. Odpowiadając na aktywność obywatelską wielu Mieszkańców, chciałbym utworzyć instrumenty, w którym mogliby się oni realizować. W tym celu dążę do poprawy procedur związanych z Budżetem Obywatelskim.

 

 1. Nowa strategia gospodarowania mieniem, gospodarki przestrzennej oraz pobudzenie prac na rzecz lokalnej przedsiębiorczości:

  1. Powołanie w najbliższym czasie Rady Przedsiębiorców

  2. Zmiana w 12 obszarach w ramach planu zagospodarowania przestrzennego Olkusza. Projekt ten jest efektem bieżących i zarazem pilnych potrzeb związanych z poprawą stanu zagospodarowania centrum Olkusza.

  3. Podjęcie prac nad przystosowaniem terenów zielonych pomiędzy Os. Młodych a Al. 1000-lecia oraz na południe (wzgórze obok Szpitala)

  4. Przygotowanie atrakcyjnych dla przedsiębiorców terenów inwestycyjnych Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

  5. Sprzedaż atrakcyjnych dla Mieszkańców i Przedsiębiorców terenów należących do Gminy Olkusz, które nie są Gminie niezbędne do realizacji zadań własnych. Przejrzysty dostęp do ogłoszeń gwarantują publikacje w prasie, na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej

  6. Rozpoczęcie konsultacji w sprawie powstania infrastruktury rowerowej w Olkuszu

Burmistrz Roman Piaśnik: Zmiana strategii zarządzania terenami i gospodarką przestrzenną Gminy Olkusz jest odpowiedzią na oczekiwania Mieszkańców oraz Przedsiębiorców w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz potencjału inwestycyjnego. Pracuję także nad poprawą „klimatu inwestycyjnego” Gminy Olkusz, co stawiam jako jeden ze swoich priorytetów.

 

 1. Włączenie Mieszkańców w działalność samorządu

  1. Rozpoczęcie działań na rzecz powołania Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Gminy

Burmistrz Roman Piaśnik: Wspomniany wcześniej Budżet Obywatelski Olkusza jest tylko jedną z form, którą chciałbym udostępnić Mieszkańcom chętnym do aktywnego angażowania się w działalność Gminy Olkusz. Chciałbym również dać im możliwość działania w radach seniorów i młodzieży, które reprezentowałyby potrzeby tych grup.

 

 1. Współpraca z Mieszkańcami na rzecz inicjatyw społecznych

  1. Utworzenie Centrów Seniora, które organizują zajęcia m.in. teatralne, plastyczne i wykłady. Zrzeszają ponad 300 seniorów i 60 młodych ludzi

  2. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej. Ponad 60 dzieci z rodzin przeżywających trudności wychowawcze może korzystać z pomocy w odrabianiu lekcji i uczestniczyć w zajęciach dodatkowych

  3. Przekazanie dotacji na rzecz Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Pomost”

  4. Rozstrzygnięcie konkursu i udzielenie dotacji na prowadzenie Osiedlowego Klubu Przyjaźń na Os. Pakuska, w którym Mieszkańcy mogą uczestniczyć w licznych przedsięwzięciach, np. wyjazdach do opery, teatru, zajęciach plastycznych czy ruchowych

  5. Wsparcie finansowe Polskiego Związku Niewidomych, dzięki któremu wśród młodzieży zostaną przeprowadzone warsztaty na temat niepełnosprawności.

Burmistrz Roman Piaśnik: Jednym z celów, które wyznaczyłem sobie do realizacji jako Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz jest oddanie Mieszkańcom możliwości realizowania własnych pomysłów, które służyłyby nam wszystkim. Jestem przekonany, że powierzenie realizacji zadań gminy Mieszkańcom działającym w różnych stowarzyszeniach spowoduje, że będą one wykonywane lepiej oraz że będą realizowane zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności.

 

 1. Oferta kulturalna i sportowa

  1. Przekazanie dotacji na działalność sportową dla klubów, w których łącznie trenuje ponad 1200 osób

  2. Prowadzenie prac organizacyjnych na realizację cyklicznej imprezy „Dni Olkusza” na najwyższym poziomie

  3. uhonorowanie osiągnięć olkuskich artystów (Olkuska Nagroda Artystyczna), organizacji i społeczników (Cordis Nobilis), zdolnej młodzieży odnoszącej sukcesy w konkursach, zawodach i olimpiadach

Burmistrz Roman Piaśnik: Poprawa działalności społecznej, kulturalnej i sportowej ma na celu jak najszersze włączenie Mieszkańców wszystkich grup wiekowych w aktywne i różnorodne formy spędzania wolnego czasu. Chciałbym, aby w ofercie Gminy Olkusz każdy mógł znaleźć coś dla siebie, przy wykorzystaniu potencjału obiektów i terenów, którymi Gmina dysponuje.

 

 1. Poprawa czystości, porządku i środowiska Gminy Olkusz

  1. Zintensyfikowanie prac zmierzających do poprawy czystości w Gminie Olkusz

  2. Prace nad strefą płatnego parkowania w rynku

  3. Rozpoczęcie prac nad umożliwieniem uzyskania przez Mieszkańców dofinansowania m.in. na wymiany pieców w ramach programu walki z niską emisją.

  4. Wsparcie finansowe dla Mieszkańców na zakup i montaż przydomowych przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości.

Burmistrz Roman Piaśnik: Poprawę czystości Gminy Olkusz stawiam sobie jako jeden z priorytetów. Będę zwracał szczególną uwagę na wywiązywanie się z tego obowiązku wykonawców dbających o czystość. Aby Gmina Olkusz była naprawdę czysta, konieczne jest nasze wspólne działanie i wykazywanie postaw obywatelskich. Gdy Mieszkańcy widzą kogoś porzucającego śmieci, niech interweniują, bowiem wspólnie tworzymy przestrzeń, w której żyjemy. Zachęcam także do korzystania z możliwego dofinansowania z Gminy na rzecz ochrony środowiska.

 

 1. Bezpieczeństwo Mieszkańców

  1. Zmiana regulaminu pracy Straży Miejskiej związana z aktualizacją zakresu obowiązków

Burmistrz Roman Piaśnik: Zdecydowałem się zdjąć ze Straży Miejskiej część obowiązków, np. transportu i ochrony wartości pieniężnych, które przekazałem wyspecjalizowanej agencji ochrony. Pozwoliło to nie tylko na wydłużenie czasu pracy kasy, ale także na oddelegowanie Straży Miejskiej do innych obowiązków. Podejmuję działania, aby jak najbardziej poprawić efektywność pracy Straży Miejskiej, która ma dbać o porządek i bezpieczeństwo.

 

 1. Aktywne sięganie po fundusze Unii Europejskiej

  1. Objęcie patronatem spotkania z przedsiębiorcami. W spotkaniu z przedstawicielami Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Powiatowego Urzędu Pracy wzięło udział prawie 200 osób zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy europejskiej dla swoich działalności

  2. Przystąpienie do analizy możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych dla Gminy na realizację inwestycji

Burmistrz Roman Piaśnik: Dążę do tego, aby Gmina Olkusz była atrakcyjna zarówno dla już istniejących przedsiębiorców, jak i nowych. Świetną inicjatywą było spotkanie przedsiębiorców dotyczące możliwości pozyskiwania środków europejskich. W najbliższych latach Unia Europejska przeznaczy wysokie środki na realizację zadań podnoszących innowacyjność przedsiębiorstw. Tego typu spotkania przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Olkusz, dlatego deklaruję pomoc dla tego typu przedsięwzięć.

Pozyskiwanie środków unijnych dla gminnych inwestycji opieram na faktycznych potrzebach Mieszkańców, z uwzględnieniem możliwości finansowych naszego budżetu.

 

 1. Przemyślane inwestycje

  1. Uchwalenie Budżetu Miasta i Gminy Olkusz na rok 2015 wraz z wypracowanymi z nową Radą Miejską zmianami, które dotyczą m.in.:

• budowy chodników i miejsc postojowych na Os. Sławkowska,

• kontynuacji przebudowy ul. Parcówka,

• modernizacji węzłów sanitarnych w Przedszkolu Nr 8 w Olkuszu,

• przebudowy ul. Nullo na odcinku od stawu do ul. Słowackiego,

• zakończenie projektu przebudowy kładki nad torami przy Skarpie.

• przebudowy ciągu pieszo – jezdnego wraz z miejscami postojowymi w ulicy Skalskiej 7,17,18,19,

• przebudowy ul. Polnej wraz z miejscami parkingowymi

• budowy zatoki postojowej na ul. Korczaka,

• przebudowy parkingu na ul. Konopnickiej w Olkuszu,

• budowy kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3.

• budowy oświetlenia ul. Rataja,

• przebudowy ul. Buchowieckiego,

• przebudowy chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Nałkowskiej.

• termomodernizacji budynku OSP w Zedermanie oraz odwodnienia terenu i samego budynku OSP w Kosmolowie.

 

Burmistrz Roman Piaśnik: W okresie zimowym trwały intensywne prace nad przygotowaniem dokumentacji dla inwestycji, które teraz będziemy kolejno realizować. Oprócz powyższych, nie można zapominać także o zwycięskich zadaniach Budżetu Obywatelskiego Olkusza. Mieszkańcy Gminy Olkusz będą mogli sami obserwować postępy prac.{jcomments off}

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze