arr logo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie informuje, że do 29 maja 2015 r. można składać projekty w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2015/2016. Z terenu woj. małopolskiego w 2014 r. zrealizowane zostały 23 projekty na kwotę 1 622 876 zł.

Głównym celem mechanizmu jest poprawa jakości produktów pszczelich oraz polepszenie warunków ich produkcji i zbytu – co w dalszej perspektywie wpływa na stopniową i stałą poprawę warunków w sektorze pszczelarskim. O refundację środków finansowych w ramach mechanizmu mogą ubiegać się podmioty uprawnione, którymi są: związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producenckie pszczelarzy, jednostki badawczo – rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską. Indywidualni pszczelarze mogą skorzystać ze środków finansowych za pośrednictwem związków pszczelarskich. Końcowy odbiorca wsparcia – gospodarstwo pasieczne musi posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny lub musi być wpisane do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii.

Korzystanie z dofinansowania prowadzonych działań możliwe jest na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Europejską trzyletniego programu pszczelarskiego przygotowywanego przez każde państwo członkowskie. W opracowywaniu powyższego programu biorą udział Związki i Stowarzyszenia Pszczelarzy z całego kraju. Dofinansowanie polskiego programu z budżetu UE wyniesie w 2016 r. 2 758 332 mln €. W sezonie 2015/2016 refundacji podlegają koszty poniesione na realizację następujących działań: przeprowadzenie szkoleń, zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup środków warrozobójczych, zakup lawet do przewozu uli, zakup urządzeń laboratoryjnych, wykonanie analiz jakości miodu, zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich, wdrażanie programów badawczych.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w mechanizmie składają na opracowanych przez Agencję formularzach projekty planowanych działań. Projekty mogą zostać złożone osobiście lub za pośrednictwem poczty w Centrali ARR. Realizacja projektów powinna się zakończyć najpóźniej do 14 sierpnia roku następnego po roku, w którym złożono projekt. Przez zakończenie realizacji rozumie się dzień złożenia do ARR wniosku o refundację wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Wszelkie informacje dotyczące programu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” można uzyskać w Biurze Produktów Zwierzęcych Agencji Rynku Rolnego, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, tel. (22) 661-71-99, 661-73-16, Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 104, 31-546 Kraków tel. 12/424-09-62, oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym (22) 661-72-72.

Krzysztof Lewiński Sekcja Informacji i Promocji OT ARR w Krakowie

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze