herb olkusza

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Szanowni Państwo, obejmując funkcję Burmistrza wiedziałem, że budżet Gminy Olkusz jest w słabej kondycji: obciążony kredytami oraz związanymi z nimi zobowiązaniami. Dlatego konsekwentnie dążę do wprowadzania oszczędności.

Dzięki temu stan finansów gminy poprawia się, bez szkody dla jakości podejmowanych zadań inwestycyjnych. Pod koniec października Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu przedłożyło mi do zatwierdzenia taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w której oczekiwana dopłata ze strony Gminy Olkusz jest zaskakująco wysoka.

 

Na mocy porozumienia międzygminnego pomiędzy PWiK sp. z o.o., a gminami: Olkusz, Bolesław, Klucze i miastem Bukowno, członkowie porozumienia deklarują dopłaty do wydatków przeznaczanych przez mieszkańców na wodę oraz ścieki po to, aby mieszkańcy nie byli obciążani nadmiernymi kosztami. W 2015 r. dopłata ze strony Gminy Olkusz wynosiła ok. 1,7 mln zł.

Na przełomie października i listopada PWiK sp. z o.o. przedkłada do zatwierdzenia taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, która miałaby obowiązywać w następnym roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Burmistrz nie może dokonywać znaczących zmian w taryfie, a jedynie weryfikować sposób jej wyliczenia, co może przynieść niewielkie zmiany na korzyść mieszkańców.

Aby w 2016 roku zagwarantować mieszkańcom stawki opłat za wodę i odbiór ścieków na obowiązującym w tym roku poziomie, Gmina Olkusz, zgodnie z dokumentacją przedstawioną przez PWiK sp. z o.o., musiałaby dopłacić ok. 5,8 mln zł (choć jeszcze przed rokiem mówiono o kwocie znacznie niższej)! Oznacza to w praktyce konieczność przeniesienia znacznej części środków, planowanych w 2016 r. na inwestycje, celem zniwelowania drastycznego wzrostu opłat za wodę i ścieki. Byłby to wydatek nie do udźwignięcia przez wiele gospodarstw domowych, z czego doskonale zdaję sobie sprawę.

Wzrost opłat wynika w głównej mierze z faktu realizacji przez PWiK sp. z o.o. inwestycji pod nazwą „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy”, o łącznej wartości ponad 200 mln zł. Brak zgody na pokrycie (w formie dotacji z budżetu gminy lub poprzez podwyżkę opłat dla mieszkańców) zobowiązań wynikających z realizacji tego projektu może doprowadzić do konieczności zwrotu części dofinansowania.

Nie kwestionuję w tym miejscu potrzeby realizacji projektu. Samorządy całej Polski musiały odpowiedzieć na wysokie wymagania środowiskowe Unii Europejskiej. Zaniechanie realizacji projektu porządkowania gospodarki ściekowej prawdopodobnie skutkowałoby naliczeniem Gminie Olkusz dużych kar. Realizacja projektu pozwoliła tych kar uniknąć i poprawić jakość infrastruktury drogowej. Olkusz uzyska także dostęp do niezależnego od likwidowanej kopalni, źródła wody pitnej.

Przed nami bardzo trudna decyzja: zaproponowana przez PWiK sp. z o.o. i zweryfikowana przeze mnie taryfa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w praktyce nie może zostać odrzucona, bowiem nawet głosowanie „przeciw” przez Radę Miejską w konsekwencji będzie oznaczało automatyczne przyjęcie taryfy zaproponowanej we wniosku, a zatem jeszcze wyższej niż po weryfikacji, której dokonam wspólnie z pracownikami Urzędu.

Jeżeli nie zgodzimy się na dopłacanie do cen wody i ścieków, prawdopodobnie będziemy musieli zwrócić dofinansowanie (a zatem woda i ścieki i tak podrożeją). Zgoda na dopłaty spowoduje natomiast konieczność dużego ograniczenia środków przeznaczonych na inwestycje. Jest jeszcze trzecia możliwość – niewielkie podniesienie, pobieranych od mieszkańców, opłat za wodę i ścieki.

W chwili obecnej analizuję powyższe możliwości. Zwróciłem się do Prezesa PWiK sp. z o.o. z wnioskiem o powtórną analizę przedłożonej taryfy oraz uwzględnienie wszelkich możliwych do osiągnięcia przez PWiK sp. z o.o. oszczędności.

Decyzja sprzed lat o realizacji projektu wodno-kanalizacyjnego była konieczna i słuszna. Należy jednak zadać pytanie: czy nie przeszacowano zakresu projektu? Konsekwencje finansowe są bowiem bardzo duże. Będę Państwa informował o sprawie na bieżąco.{jcomments off}

Roman Piaśnik
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze