kasa2

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu  informuje: Zasady ogólne – wg skali podatkowej to jedna z form rozliczenia podatku dochodowego.

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Zasady ogólne

Podatnicy, którzy nie korzystają ze zryczałtowanych form lub którym one nie przysługują, są zobowiązani stosować rozliczenie na zasadach ogólnych (obowiązują dwie stawki – 18% i 32%) lub podatek liniowy (stawka 19%.). Podatnik ma obowiązek prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe (ten obowiązek wystąpi – jeśli przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok podatkowy wyniosły więcej niż 1,2 mln euro wówczas firma musi założyć księgi rachunkowe). Dodatkowo należy prowadzić ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.

1/ W przypadku zasad ogólnych rozliczenie wg skali podatkowej przychody można pomniejszać o koszty ich uzyskania oraz rozliczać straty z poprzednich lat (opis w pkt 3). Dochodem z działalności gospodarczej, stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki jest różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania. Zaliczki na podatek dochodowy PIT należy regulować co miesiąc lub co kwartał, wpłacać na konto urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku do 30 kwietnia – złożyć zeznanie roczne (formularze PIT-36, PIT-36L). Zaliczki na podatek dochodowy opłacane są co miesiąc, do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego wpłaca się w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego (podatnik jej nie wpłaca, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku -art. 44 ust. 6 w/w ustawy).

2/ W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym (stawka 19% podstawy obliczenia podatku). Wybór tej formy dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności, do których mają zastosowanie przepisy w/w ustawy. Dochodów z pozarolniczej działalności opodatkowanych PPL nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Podstawą opodatkowania jest dochód. Podatek liniowy nie jest pomniejszany o tzw. kwotę wolną. Zaliczki na podatek dochodowy PPL opłacane są od momentu osiągnięcia pierwszego dochodu, niezależnie od jego wysokości. Zaliczki na podatek dochodowy PPL mogą być opłacane miesięcznie lub kwartalnie, w terminach – jak przy skali podatkowej. Ograniczony jest zakres odliczeń od dochodu i od podatku oraz brak jest możliwości wspólnego rozliczenia. Dochód można pomniejszyć o straty z poprzednich lat, zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

3/ Straty z lat ubiegłych – strata poniesiona w roku podatkowym może obniżyć dochód podatnika uzyskany z tego źródła w najbliższych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Wysokość obniżenia dochodu nie może przekroczyć 50% straty (art. 9 ust . 3 updof). Podatnicy nie mają możliwości odliczenia strat poniesionych (art. 9 ust. 3a updof):
· ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego,
· z odpłatnego zbycia rzeczy (w tym nieruchomości) i praw majątkowych,
· z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli przez okres pięciu następnych lat podatkowych dochód nie będzie ustalany na podstawie ksiąg podatkowych.
Strata z danego źródła przychodu może być pokryta jedynie z dochodów z tego samego źródła.

Podstawowym warunkiem dla zaistnienia możliwości rozliczenia straty podatkowej przez podatnika jest wystąpienie dochodu do opodatkowania. Brak dochodu do opodatkowania w określonym roku podatkowym oznacza brak możliwości rozliczenia straty podatkowej w tej jednostce czasowej. W danym okresie rozliczeniowym może być rozliczona część straty z kilku poprzednich lat. Wysokość odliczenia (max 50% kwoty poniesionej straty) należy ustalić odrębnie dla każdej ze strat podatkowych poniesionych w latach ubiegłych. Odliczeń straty można dokonywać już w trakcie roku podatkowego przy ustalaniu zaliczek na podatek. Jeżeli podatnik nie osiągnął dochodu za rok podatkowy (mimo odliczania straty w trakcie roku), w związku z czym nie będzie mógł skorzystać z odliczenia, nie traci prawa do odliczenia straty, którą „zaliczkowo” odliczył. Strata, która ostatecznie nie została uwzględniona w zeznaniu rocznym może być odliczona w kolejnych latach podatkowych. Kwotę odliczonej straty wykazuje się odpowiednio w zeznaniu: PIT-36, PIT 36L, PIT-28, PIT-38.

Urząd Skarbowy w Olkuszu

 

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o