herb olkusza

Ogłoszenie UMiG Olkusz
KASA
PARTER – pokój 116

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
PARTER – pokój 101
– zgłoszenie zgromadzeń publicznych,
– zawiadomienia o imprezach masowych, artystycznych lub rozrywkowych,
– wydawanie Olkuskiej Karty Seniora i Kopert Życia,
– zgłaszanie kandydatur do Olkuskiej Nagrody Artystycznej i Nagrody „Cordis Nobilis”,
– obsługa wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– obsługa wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
– obsługa wniosków o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką i zezwoleń na przewóz osób w transporcie drogowym,
– obsługa wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny,
– obsługa wniosków o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, żłobków i klubów dziecięcych,
– obsługa wniosków wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkół i placówek niepublicznych,
– dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
– budżet obywatelski.

WYDZIAŁ URBANISTYKI I OCHRONY ZABYTKÓW
PARTER – pokój 102
– opiniowanie i uzgadnianie wszelkich prac przy obiektach oraz obszarach ujętych w gminnej ewidencji zabytków lub objętych ochroną konserwatorską na podstawie planów miejscowych,
– przedstawienie zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonywania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzane w tym zabytku w stosunku do obiektów i obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków lub objętych ochrona konserwatorską na podstawie planów miejscowych,
– przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy
Olkusz (po ogłoszeniu konkursu),
– opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości,
– nadzór nad sporządzaniem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz ich zmian;
– przygotowywanie i wydawanie decyzji o lokalizacji celu publicznego i warunków zabudowy,
– wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
– sporządzanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
– bieżąca obsługa osób w zakresie udzielania informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
– opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości.

URZĄD STANU CYWILNEGO
PARTER – pokoje 129, 134
– zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego),
– zaświadczenie o stanie cywilnym,
– zgłoszenie urodzenia dziecka,
– rejestracja zgonu,
– wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego,
– dokonanie zmiany imienia i nazwiska,
– sporządzenie aktu małżeńskiego zawartego przed duchownym,
– przyjęcie przez Kierownika USC oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu alograficznego.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH
PARTER – pokój 125
– sprawy związane z zagrożeniami lokalnymi o charakterze masowym,
PARTER – pokój 126
– nakładanie świadczeń na rzecz obrony.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
PARTER – pokój 115
– księgowość i windykacja należności publicznoprawnych,
– podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny,
– podatek od środków transportowych, opłata skarbowa,
– mandaty Straży Miejskiej,
– obsługa inkasentów podatków i opłaty skarbowej.
I PIĘTRO – pokój 242
– wymiar Podatków od nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych
dla nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Olkusz,
– wymiar Podatków Rolnego i Leśnego Osób Prawnych,
– zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
– zaświadczenia w sprawach podatkowych,
I PIĘTRO – pokój 243
– nadzór nad prawidłową i terminową realizacją zadań Wydziału Podatków i Opłat.
I PIĘTRO – pokój 245
– wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych dla nieruchomości z terenu Miasta Olkusz,
– wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych. Wymiar podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych. Zaświadczenia w sprawach podatkowych,
– ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i pomoc publiczna dla przedsiębiorców.

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM
PARTER – pokój 122
– obsługa finansowa – księgowanie opłat związanych z oddaniem nieruchomości stanowiących własność gminy w najem, dzierżawę, użyczenie, wieczyste użytkowanie a także ich sprzedażą, przekształceniem, naliczeniem opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i innych opłat związanych z realizacją zadań Wydziału z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej.
I PIĘTRO – pokój 208
– sprawy z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olkusz. Najem, zamiana komunalnych lokali mieszkalnych oraz socjalnych.
I PIĘTRO – pokój 210
– najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy, udostępnianie nieruchomości pod realizację inwestycji.
I PIĘTRO – pokój 211
– wydawanie aktów własności ziemi, regulacja stanów prawnych nieruchomości.
I PIĘTRO – pokój 212
– Podziały/scalania, rozgraniczenia, nadawanie numeracji porządkowej
nieruchomościom.
II PIĘTRO – pokój 317
– nabycie, sprzedaż, oddawanie w wieczyste użytkowanie, przekształcanie
nieruchomości, prawo pierwokupu nieruchomości, zwroty wywłaszczonych nieruchomości. Opłata adiacencka, renta planistyczna, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, wyłączenia gruntu z produkcji leśnej, zlecanie realizacji opracowań geodezyjnych i prawnych dotyczących nieruchomości stanowiących własność gminy, reprezentowanie Burmistrza przy realizacji prac geodezyjnych oraz w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomości w terenie.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
I PIĘTRO – pokój 205
– formularz zgłoszenia pobytu stałego/czasowego,
– formularz wymeldowania z pobyt stałego/czasowego,
– formularz zgłoszenia wyjazdu/powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
– wniosek o wymeldowaniu decyzją administracyjną z pobytu stałego/czasowego,
– wniosek o wydawanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców lub rejestru
zamieszkania cudzoziemców,
– wniosek o udostępnienie danych rejestrów mieszkańców oraz rejestrów PESEL,
– wniosek o nadawanie numeru PESEL dla obywateli Polski i cudzoziemców,
– wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców w części A/B,
– wniosek o udostępnienie rejestru wyborców,
– wniosek o wniesienie reklamacji dotyczącej nieprawidłowości w stałym
rejestrze wyborców,
– wniosek o skreślenie ze stałego rejestru wyborców z części B.
W okresie wyborczym są realizowane poniższe wnioski:
– wniosek o dopisanie do spisu wyborców,
– wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania,
– wniosek o udostępnienie spisów wyborców,
– wniosek o wniesienie reklamacji dotyczącej nieprawidłowości w spisie wyborców.
I PIĘTRO – pokój 206
– wniosek o wydanie dowodu osobistego,
– formularz zgłoszenie utraty lub zniszczenia dowodu osobistego,
– wniosek o nadawanie numeru PESEL przy przyjmowaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
I PIĘTRO – pokój 207
– wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych,
– wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
– wydawanie dowodów osobistych,
– wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych/Koperty dowodowej,
– wniosek o przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz dla samotnych żołnierzy,
– wniosek o ustalenie żołnierzowi rezerwy lub osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych,
– wniosek o uznanie osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej/żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodzin,
– wniosek o uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego.

BIURO RADY
I PIĘTRO – pokój 239
Informacje na temat:
– radnych Rady Miejskiej w Olkuszu,
– posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu, sesji Rady Miejskiej w Olkuszu,
– podjętych uchwałach oraz złożonych interpelacjach przez Radę Miejską
w Olkuszu.
I PIĘTRO – pokój 238
– dyżury Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Olkuszu.
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PARTER – pokój 111
– organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania placów targowych, parkingów i miejsc ograniczonego postoju oraz prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem stref płatnego postoju (parkingów),
– prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt domowych rażąco zaniedbywanych i okrutnie traktowanych oraz spraw zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym,
– organizowanie akcji deratyzacyjnych.
II PIĘTRO – pokój 318
– zamówienia publiczne, administrowanie ogólnodostępnymi placami zabaw
i siłowniami zewnętrznymi.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
PARTER – pokój 119
– deklaracje „śmieciowe”,
– informacja o płatnościach za odpady komunalne.
PARTER – pokój 120
– utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Olkusz, odśnieżanie,
– wywóz odpadów komunalnych, harmonogramy wywozu odpadów.
II PIĘTRO – pokój 323
– informacje dot. procedury związanej z wycinką drzew,
– utrzymywanie terenów zieleni miejskiej,
– plany łowieckie,
– spory wodne,
– realizacja i rozliczanie wniosków o dotację na wymianę pieców.
II PIĘTRO – pokój 326
– decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
– zezwolenia na odbieranie i transport nieczystości ciekłych,
– wpisy do działalności regulowanej i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
– informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia,
– edukacja ekologiczna,
– zgłoszenia eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
– wnioski o odbiór odpadów azbestowych.

WYDZIAŁ DROGOWO – INWESTYCYJNY
II PIĘTRO – pokoje 306, 307, 308, 309
– realizacja zadań z zakresu remontów i bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego,
– prowadzenie remontów, bieżącego utrzymania i ewidencji kanalizacji deszczowej oraz związanych z nią obiektów budowlanych,
– pełnienie funkcji zarządcy dróg gminnych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych,
– wnioskowanie w sprawach organizacji ruchu drogowego, wprowadzenie ustalonej organizacji ruchu oraz prowadzenie robót związanych z oznakowaniem dróg gminnych.

BIURO DS. KOORDYNACJI FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ
II PIĘTRO – pokój 334
– programowanie, koordynacja i pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, rewitalizacja, dokumenty strategiczne.

BIURO PROMOCJI I INFORMACJI PUBLICZNEJ
II PIĘTRO – pokoje 310, 312
– Rzecznik Prasowy,
– promocja miasta,
– patronaty burmistrza Miasta i Gminy Olkusz,
– dostęp do informacji publicznej.

STRAŻ MIEJSKA
WEJŚCIE OD STRONY BAZYLIKI

UMiG Olkusz

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
trackback
Top 5 Urząd Miasta Olkusz Dowody Osobiste The 100 Latest Answer
1 rok temu

[…] Read More […]

trackback
Urząd Miasta Olkusz Dowody Osobiste | Miasta - "Olkusz" 263 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.
1 rok temu

[…] + 여기에 자세히 보기 […]

lulek
lulek
4 lat temu

Tak się zaczyna artykuł:

[quote]KASA
PARTER – pokój 116 [/quote]
😮
I wiadomo , co jest najważniejsze 😉