Powiat

Ponad 4 tysiące projektów na łączną kwotę prawie 16 mld zł złożyły polskie samorządy w drugim naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego wyniki właśnie się ukazały. Nabór wniosków do tej edycji trwał od 10 do 28 grudnia 2020 r., a do podziału tym razem było 1,65 mld zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wśród beneficjentów II edycji RFIL są samorządy z naszego terenu.

Gmina Bolesław otrzymała środki na realizacje dwóch zamierzeń: kwotę 1 250 tys. zł na  modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu, gdzie planowane jest wykonanie robót budowlanych, mających na celu dostosowanie budynku do obowiązujących warunków p-pożarowych wraz z przebudową inst. elektrycznej i montażem oświetlenia awaryjnego, detekcji dymu, nadzoru wizyjnego, wymianą stolarki okiennej i montażu nowej kotłowni gazowej, nowego pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej oraz drenażu zewnętrznego, docieplenia i zmiany sposobu ogrzewania w/w sali. Na to zadanie Gmina otrzymała pełna wnioskowaną kwotę, czyli wartość kosztorysową zadania.

Gmina Bolesław wnioskowała także i otrzymała w pełnej kwocie środki w wysokości 3,5 mln. zł, które przekaże w formie dotacji celowej dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na doposażenie Nowego Szpitala w Olkuszu sp. z o.o. w sprzęt diagnostyczny – tomograf do rezonansu magnetycznego oraz aparat RTG typu ramię C.

Dodajmy, że Powiat Olkuski, który będzie faktycznym beneficjentem powyższej dotacji, złożył inny wniosek – zgodnie z obietnicą tylko jeden – na dofinansowanie nie mającej szczęścia do dotacji budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Wolbromiu. Niestety wniosek znów nie znalazł uznania i dotacji na to zadanie nie przyznano.

Kolejne środki z RFIL trafią do Gminy Trzyciąż. Dotacja w wys. 680 000 zł zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych K120 487 Zadroże-Podkrzewie oraz drogi K120488 Zadroże – Kolonia Glanowska w miejscowości Zadroże. Zakres zaplanowanych prac obejmuje częściową wymianę podbudowy, wykonanie nakładki asfaltowej, dodatkowe oznakowanie drogi oraz utwardzenie pobocza.

Ponadto Gmina Trzyciąż otrzymała 1 mln zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trzyciąż”. Wniosek, który opiewał na kwotę 3 407 100,00 zł przewiduje podniesienie efektywności energetycznej w 6 budynkach użyteczności publicznej w: Tarnawie, Michałówce, remizie OSP Michałówka, remizie OSP Porąbka, remizie OSP Sucha oraz w budynku wielofunkcyjnym w Zagórowej. Zakres prac obejmuje m. in. prace termomodernizacyjne, wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej, źródła ciepła z węglowego na gazowe, instalacji c.o. wraz z grzejnikami.

1 mln zł z wnioskowanych 2 017 372 zł otrzyma Gmina Bukowno na przebudowę, modernizację i adaptację budynku dawnej szkoły, z przeznaczeniem na działalność filii instytucji kultury tj. MOK, MBP, strefę coworkingową oraz lokale tymczasowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Zaplanowano m.in.: przebudowę pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji i pokrycia dachowego, montaż paneli PV.

Drugi w wniosek Gminy Bukowno oszacowano wstępnie na kwotę 3 491 866,23 zł,  z czego udało się pozyskać 1 mln. zł, który będzie przeznaczony na przebudowę, rozbudowę, modernizację i adaptację budynku po banku spółdzielczym, z przeznaczeniem na działalność Urzędu Miejskiego w Bukownie. Dzięki realizacji tej inwestycji do nowych pomieszczeń ma być przeniesiona części referatów oraz pomieszczenia wynajmowane organizacjom pozarządowym. Prace obejmą m.in.: przebudowę pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji i pokrycia dachowego, montaż paneli PV.

Gmina Klucze z kolei złożyła do RFIL wniosek o dotację w wys. 735 398,85 zł (wart. kosztorysowa inwestycji  2 051 894,02 zł) na pokrycie kosztów wkładu własnego w kwocie 735 398,85 zł, do zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego, jako zintegrowanego produktu turystycznego”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przyznana dotacja na to zadanie wyniesie 500 tys. zł.

Gmina Klucze otrzymała również dotację w wys. 800 tys. zł na pokrycie kosztów wkładu własnego do projektu inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach” dofinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”. Gmina wnioskowała o 1 100 000,00, a wartość kosztorysowa zadania to 1 350 000 zł.

Kolejne dotacje trafią do Gminy Olkusz, która wnioskowała o kwotę 1 987 520 zł ( kosztorys – 3 687 520 zł) na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część przedszkolną w sołectwie Zederman. Dzięki dotacji w wys. 1 300 tys. zł  zostanie dobudowany budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony z osobnym gł. wejściem, o pow. zabudowy 261,62 m2 i pow. użytkowej 448,28m2. Powstaną 3 sale dla 75 dzieci, 3 toalety dla dzieci, toalety dla pracowników, pomieszczenie socjalne, szatnia, droga pożarowa, plac manewrowy, chodnik, miejsca postojowe, schody zew. oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Przewidywana jest także przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wkładu własnego do ww. zadania dof. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – I nabór 2020.

Gmina Olkusz wnioskowała także o 4 059 679 zł (kosztorys – 7 036 057 zł) i otrzymała dotację w wys. 2 mln. zł na budowę budynku zaplecza sportowego z trybunami na „Czarnej Górze” w Olkuszu wraz z zapleczem sędziowskim (3,13×2,57 bez schodów) i drogą wewnętrzną dojazdową, parkingami z oświetleniem. Pozyskane środki z RFIL również zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu własnego zadania dofinansowanego ze środków FRKF w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 oraz RFIL z 27.07.2020 r.

Trzecie zadanie, które zrealizuje dzięki środkom z RFIL zrealizuje Gmina Olkusz, to ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę systemów grzewczych w mieszkaniach komunalnych. Inwestycja dotyczy wymiany przestarzałych pozaklasowych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w gospodarstwach domowych na nowe – gaz/piec elektryczny. Zasób lokali komunalnych w gminie obejmuje budynki w przedziale od 1901-2019 r. z czego 16,3 % posiada ogrzewanie piecowe jako główne źródło ogrzewania i cwu. Zadanie ma być wykonane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie koniecznych robót budowlano-instalacyjnych, mających na celu dostosowanie wszystkich mieszkań komunalnych do wymogów Uchwały Antysmogowej dla Małopolski wspomoże dotacja w wysokości 500 tys. zł.

Ostania dotacja trafi do Gminy Wolbrom, która złożyła wniosek o pomoc finansową w wys. 8 mln. zł (kosztorys zadania opiewa na 10 094 851,34 zł), a otrzymała 2 mln. zł na zadanie pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom”. W ramach zadania planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia, Zacisze w Wolbromiu oraz na kol. Stara Wieś, Nowa Łąka i Radocha w Zabagniu. Łączna długość planowanej do budowy kanalizacji wynosi 7,883 km.

W sumie małopolskie samorządy złożyły wnioski o dofinansowanie w wys. 537 616 158,72 zł 176 zadań o wartości kosztorysowej 695 027 664,22  zł, a udzielono dotacji na łączną kwotę 220 071 871,88 zł.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o