umig-logo

Artykuł sponsorowany
Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu
przedstawia pierwszą część wyciągu ze sprawozdania audytowego: Ocena funkcjonowania prowadzenia spraw kadrowo – płacowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu

 

 

Ustalenia stanu faktycznego

I. Ustalenie stanu osobowego za lata 2006-2014
Przeprowadzając audyt ustalono, że stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu na dzień 30.11.2014 r. wynosił – 186 osób ( w tym 2 osoby zatrudnione na zastępstwo), a w przeliczeniu na etaty: 182,25.
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym wprowadzonym Zarządzeniem nr 0050.2490.2014r. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 12.02.2014 r. w skład Urzędu wchodzą następujące wydziały, w których zatrudniono:

1) Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych – 4 osoby
2) Wydział Organizacyjny – 17 osób
3) Wydział Administracyjny i Zamówień Publicznych – 16 osób (w tym pracownicy obsługi – 10 osób),
4) Wydział Urbanistyki i Architektury – 7 osób,
5) Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem – 15 osób,
6) Wydział Inwestycyjny – 5 osób,
7) Wydział Drogowy – 10 osób,
8) Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 7 osób,
9) Wydział Ochrony Środowiska i Terenów Rolnych – 9 osób,
10) Wydział Spraw Społecznych – 9 osób,
11) Wydział Spraw Obywatelskich – 10 osób,
12) Wydział Podatków i Opłat – 16 osób,
13) Wydział Finansów i Budżetu – 3 osoby,
14) Wydział Rachunkowości – 9 osób.

W skład Urzędu na prawach wydziału wchodzą również:
1) Biuro Prawne – 5 osób,
2) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli – 2 osoby,
3) Straż Miejska – 9 osób,
4) Urząd Stanu Cywilnego – 5 osób,
5) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków – 3 osoby,
6) Biuro Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom – 2 osoby,
7) Biuro ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej – 5 osób,
8) Biuro ds. Osobowych i Płac – 5 osób,
9) Biuro ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi – 6 osób

oraz samodzielne stanowiska:
1) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (będący równocześnie Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
2) Administrator Bezpieczeństwa Informacji ((będący równocześnie Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego)
3) Wieloosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
4) Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością (osoba będąca równocześnie pracownikiem Biura Funduszy)

Ustalono, że na dzień 31.12.2006 roku zatrudnionych było w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu 166 osób (co stanowi 162,5 etatów),
a na dzień 30.11.2014 r. – 186 osób (182,25 etatów).
W ciągu 8 lat nastąpił wzrost zatrudnienia o 12 %, tj. stan osobowy zwiększył się o 20 osób w porównaniu do 31 grudnia 2006 r.

W latach 2007 – 2014 fluktuacja kadr przedstawiała się następująco:
Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2007 r. wynosił 166 osób. W ciągu roku zatrudniono 14 osób, a zwolniono 9.
Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2008 r. wynosił 171 osób. W ciągu roku zatrudniono 25 osób, a zwolniono 18.
Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2009 r. wynosił 178 osób. W ciągu roku zatrudniono 15 osób, a zwolniono 8.
Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2010 r. wynosił 185 osób. W ciągu roku zatrudniono 14 osób, a zwolniono 10.
Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2011 r. wynosił 189 osób. W ciągu roku zatrudniono 18 osób, a zwolniono 15.
Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2012 r. wynosił 192 osób. W ciągu roku zatrudniono 11 osób, a zwolniono 13.
Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2013 r. wynosił 190 osób. W ciągu roku zatrudniono 6 osób, a zwolniono 7.
Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2014 r. wynosił 189 osób. W ciągu roku zatrudniono 11 osób, a zwolniono 14.
Stan zatrudnienia na dzień 30.11.2014 r. wynosił 186 osób.

W przeciągu ośmiu lat, tj. od 01.01.2007 r. do 30.11.2014 r. zatrudniono ogółem 114 osób, w tym: na umowę o pracę 65 osób, na umowę o zastępstwo 44 osoby, a na prace interwencyjne 5 osób.

W tym samym okresie zwolniono ogółem 93 osoby, w tym: z umów o pracę 49 osób, z umów o zastępstwo 40 osób a z prac interwencyjnych 4 osoby. W okresie objętym audytem uległ likwidacji Wydział Promocji, w którym zatrudnionych było 5 osób. Zadania tego Wydziału zostały przejęte przez Miejski Ośrodek Kultury oraz Wydział Organizacyjny Urzędu. Trzy osoby zatrudnione w tym Wydziale zostały przeniesione do Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, a dwie osoby pozostały w Urzędzie.

Przeprowadzający audyt nie analizowali, ile zadań przybyło Gminie w latach objętych audytem oraz w których komórkach organizacyjnych nastąpił wzrost zatrudnienia. Taka analiza może zostać przeprowadzona w okresie późniejszym, wówczas można będzie dokonać oceny, czy zwiększenie zatrudnienia wynikało z nałożenia na Gminę dodatkowych zadań.

II. SYSTEM WYNAGRADZANIA
w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu wprowadzony jest Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu nr 0050.975A.2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Regulamin określa:

  • wymagania kwalifikacyjne pracowników,
  • szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,
  • warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród,
  • warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego.

1. Wydatki na wynagrodzenia pracowników w 2014r.
Wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu ( w tym nagrody uznaniowe, nagrody specjalne) wg planu na 2014 r. przedstawiają się następująco: 12.255.704,00 zł. Kwota ta stanowi ok. 19% planu wszystkich wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Olkusz (bez jednostek organizacyjnych Gminy Olkusz). Plan wydatków budżetowych Urzędu na 2014 r. wynosił – 66.050.876,00 zł.
Średnie wynagrodzenie brutto pracownika Urzędu wyniosło w 2014 r. – 3.610,00 zł (bez ścisłego Kierownictwa Urzędu, tj. bez pięciu osób – Burmistrza, dwóch zastępców Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza). Dla porównania informujemy, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce w III kwartale 2014 r. wyniosło 3.781,14 zł ( na podstawie serwisu ZUS z dnia 13.01.2015 r.)

2. Nagrody uznaniowe kwartalne.
Zasady przyznawania nagród uznaniowych reguluje System motywacyjny pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu stanowiący załącznik Nr 5 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników UMiG w Olkuszu.
Pracownicy Urzędu otrzymali nagrody uznaniowe na podstawie oceny kwartalnej pracownika dokonanej odpowiednio przez: Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Naczelnika Wydziału.

Wysokość nagród wyniosła średnio:
– dla pracowników – 800 zł (za cały 2014 rok – 2400 zł)
– dla Naczelników Wydziałów –1225 zł (za cały 2014 rok – 3675 zł)
– dla Sekretarza – 2833 zł (za cały 2014 rok – 8500 zł)
Nagrody uznaniowe były wypłacone za I, III i IV kwartał 2014 roku.

3. Nagrody specjalne przyznane pracownikom w 2014 r.
Zasady przyznawania nagród specjalnych reguluje System motywacyjny pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu stanowiący załącznik Nr 5 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników UMiG w Olkuszu.
W wyniku przeprowadzonej analizy nagród stwierdzono, iż nagrody specjalne otrzymało 48 osób w łącznej wysokości 41.000,00 zł.
Nagrodę w wysokości 300,00 zł otrzymało 17 osób (za przeprowadzenie auditów ISO), a 31 osób otrzymało nagrodę powyżej 300 zł, tj. średnio 1158 zł. Wszystkie przyznane nagrody specjalne posiadają uzasadnienie – zgodnie z wymogami Regulaminu jw.
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Dariusz Rzepka przyznał w 2014 r. nagrody również pracownikom nie objętym systemem motywacyjnym Regulaminu Wynagradzania pracowników UMiG w Olkuszu. Nagrody te zostały przyznane na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Poniżej pracownicy nie objęci systemem motywacyjnym, tj. ścisłe Kierownictwo Urzędu, wraz z kwotami przyznanych w 2014 roku nagród:
– Z-ca Burmistrza – Włodzimierz Łysoń – 6.000,00 zł,
– Z-ca Burmistrza – Marcin Pietraszewski – 8.000,00 zł,
– Skarbnik – Katarzyna Konieczny – 6.000,00 zł
oraz
– osoba na stanowisku urzędniczym kierowniczym – 7.100,00 zł.

4. Dodatki specjalne
Dodatki specjalne przyznawane są pracownikom z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. Dodatek ten ma charakter uznaniowy.
Dodatki specjalne przyznano w 2014 r. dla 23 pracowników (w tym dla Skarbnika i dwóch zastępców Burmistrza). Uzasadnienie przyznania dodatku specjalnego dla części pracowników pokrywa się z zakresem czynności opisanym w karcie opisu stanowiska. Miesięczna kwota dodatku specjalnego w 2014 r. dla 23 pracowników wyniosła 16.634,42 zł, w tym dla Skarbnika i dwóch zastępców Burmistrza – 6.586,00 zł, dla pozostałych pracowników wypłacono miesięcznie dodatek specjalny w wysokości 10.048,42 zł. (dla 20 pracowników). Średnio dodatek specjalny dla jednego pracownika wynosił miesięcznie 502,42 zł .

Za tydzień druga część wyciągu ze sprawozdania audytowego jw.

Roman Piaśnik
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

71
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
71 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
0 Autorzy komentarzy
guezdo IzyElka.question??? Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
ja
ja

[quote name=”oceniac”]Chyba nie wszyscy emeryci dostali wypowiedzenie? Kto jeszcze z emerytow zasiada w umig.[/quote]
Mam na myśli konkretną emerytkę zatrudnioną na umowę zlecenie i nie chodzi o urzędniczkę ale osobę zatrudnioną w urzędzie. Może jednak na tym stanowisku mogłaby pracować młoda, nie posiadająca źródła dochodu osoba.

guez
guez

Szkoda naszych pieniędzy na takie artykuły. Kiedy Piaśnik zacznie realizować program wyborczy pod którym się podpisał?

do Izy
do Izy

[quote name=”Elka”][quote name=”.question”][quote name=”al”]

Walka z układami
http:///artykul_798_czy_drogowcow_zaskoczy_zima.html%5B/quote%5D

Widzę, że nie macie żadnych argumentów, żeby zdyskredytować Piasnika. Przecież to śmieszne co wypisujecie. Sami sobie zaprzeczacie, ponieważ napisałeś, że umowę podpisał Rzepka. Co miał z tym wspólnego Piasnik?. To on najbardziej krytykował Rzepkę za układy. Najprawdopodobniej Kosmo-Trans złożył najkorzystniejszą ofertę, a jak Cię to nurtuje, to zapytaj drogą oficjalną Rzecznika Urzędu ..[/quote]

Piszesz takie rzeczy za darmo czy masz płacone? Bo jak za darmo to więcej nie dawaj się wykorzystywać, później zostaniesz tak jak niektórzy z ręką w nocniku…

Elka
Elka

[quote name=”.question”][quote name=”al”][quote name=”gdzie się podział?”]Nie wiecie przypadkiem czy Wojciech Piaśnik (Kosmo-Trans) z Kosmolowa, który jeszcze za burmistrza Rzepki, dn. 20.10.2014 tuż przed wyborami zawarł z UMiG Olkusz umowę na oczyszczanie dróg w gminie Olkusz (za 699 582,90 zł), nie jest czasem rodziną z burmistrzem Romanem Piaśnikiem, również pochodzącym z Kosmolowa?[/quote] Walka z układamihttp:///artykul_798_czy_drogowcow_zaskoczy_zima.html%5B/quote%5DWidzę, że nie macie żadnych argumentów, żeby zdyskredytować Piasnika. Przecież to śmieszne co wypisujecie. Sami sobie zaprzeczacie, ponieważ napisałeś, że umowę podpisał Rzepka. Co miał z tym wspólnego Piasnik?. To on najbardziej krytykował Rzepkę za układy. Najprawdopodobniej Kosmo-Trans złożył najkorzystniejszą ofertę, a jak Cię to nurtuje, to… Czytaj więcej »

.question
.question

[quote name=”al”][quote name=”gdzie się podział?”]
Nie wiecie przypadkiem czy Wojciech Piaśnik (Kosmo-Trans) z Kosmolowa, który jeszcze za burmistrza Rzepki, dn. 20.10.2014 tuż przed wyborami zawarł z UMiG Olkusz umowę na oczyszczanie dróg w gminie Olkusz (za 699 582,90 zł), nie jest czasem rodziną z burmistrzem Romanem Piaśnikiem, również pochodzącym z Kosmolowa?[/quote]

Walka z układami
http:///artykul_798_czy_drogowcow_zaskoczy_zima.html%5B/quote%5D

Trochę mnie dziwi, że ten artykuł ukazał się dopiero po wyborach. Dlaczego nie napisaliście go wcześniej? Mógłby zmienić wynik wyborów.

.
.

[quote name=”Tomek B”][quote name=”???”]To w końcu zdecyduj się kim jesteś; Przemek czy Tomek? a może Roman? :lol:[/quote]
Może Łukasz?, bo nie sądzę, żeby Roman P. z takim jak Ty polemizował. Co Ty człowieku w życiu osiągnąłeś.
Weź się w końcu za robotę, jesteś przecież głową rodziny.[/quote]

Jak chcesz zostać wice to ustaw się grzecznie w kolejce, tego typu wpisy nie zwiększają twoich szans. 😆

Tomek B
Tomek B

[quote name=”???”]To w końcu zdecyduj się kim jesteś; Przemek czy Tomek? a może Roman? :lol:[/quote]
Może Łukasz?, bo nie sądzę, żeby Roman P. z takim jak Ty polemizował. Co Ty człowieku w życiu osiągnąłeś.
Weź się w końcu za robotę, jesteś przecież głową rodziny.

???
???

To w końcu zdecyduj się kim jesteś; Przemek czy Tomek? a może Roman? 😆

Tomek B
Tomek B

Czy Ten wielce pokrzywdzony to niejaki Rusinek. Z tego co słyszałem to On jest z każdym skonfliktowany, od prawa do lewa.

uwierz
uwierz

[quote name=”Przemek G.”][quote name=”wiem”] jest bardzo prawdopodobne, że niedługo dowiecie się kto przez ostatnie 3 lata wymyślał i pisał prawie wszystkie teksty panu Piaśnikowi (program, artykuły, interpelacje itp)…. Ta osoba robiła to w dobrej wierze, jednak po wyborach bardzo się na Piaśniku zawiodła…[/quote]Jesteś całkowicie niewiarygodny. Jak wiesz to napisz kto i konkretnie co pisała. Zawiodła się, bo może osoba ta chciała stanowisko wiceburmistrza? Zauważ, że na takie stanowisko trzeba mieć niezbędną wiedzę i chociaż minimum doświadczenia, nie wystarczy sklecić kilka zdań![/quote]Ta osoba zawiodła się, bo ona dotrzymała słowa, a Piaśnik dotąd nie dotrzymał i nie miało to nic wspólnego z… Czytaj więcej »

Przemek G.
Przemek G.

[quote name=”wiem”][quote name=”majk”]Można zadać pytanie, kto napisał ten artykuł? bo przy całym szacunku dla naszego włodarza, nie biję od niego duża elokwencja czy erudycja! Jaka firma pr-owska to stworzyła? Podobnie z resztą jak całą kampanię Piaśnika?[/quote] Nie wiem kto napisał ten „wyciąg”, mogę się domyślać, że jakiś urzędnik. Jednakże jest bardzo prawdopodobne, że niedługo dowiecie się kto przez ostatnie 3 lata wymyślał i pisał prawie wszystkie teksty panu Piaśnikowi (program, artykuły, interpelacje itp)…. Ta osoba robiła to w dobrej wierze, jednak po wyborach bardzo się na Piaśniku zawiodła…[/quote]Jesteś całkowicie niewiarygodny. Jak wiesz to napisz kto i konkretnie co pisała. Zawiodła… Czytaj więcej »

ws. Romana Piaśnika
ws. Romana Piaśnika

Niedługo minie drugi miesiąc od zaprzysiężenia burmistrza Romana Piaśnika, a o wprowadzeniu najważniejszych obiecanych przez niego zmian jakoś nie bardzo słychać. Czy burmistrz nadal walczy z olkuskimi układami, jak to rzekomo robił przed wyborami? Czy wymienił już rzepkowych wiceburmistrzów, sekretarza i skarbnika? Kiedy Roman Piaśnik zacznie realizować program wyborczy pod którym się podpisał? Czy ma w ogóle zamiar go wprowadzać?

tradx
tradx

[quote name=”wiem”][quote name=”majk”]Można zadać pytanie, kto napisał ten artykuł? bo przy całym szacunku dla naszego włodarza, nie biję od niego duża elokwencja czy erudycja! Jaka firma pr-owska to stworzyła? Podobnie z resztą jak całą kampanię Piaśnika?[/quote] Nie wiem kto napisał ten „wyciąg”, mogę się domyślać, że jakiś urzędnik. Jednakże jest bardzo prawdopodobne, że niedługo dowiecie się kto przez ostatnie 3 lata wymyślał i pisał prawie wszystkie teksty panu Piaśnikowi (program, artykuły, interpelacje itp)…. Ta osoba robiła to w dobrej wierze, jednak po wyborach bardzo się na Piaśniku zawiodła…[/quote] Nie jest to dla mnie zaskoczeniem, niektórzy wiedzieli od samego początku, że… Czytaj więcej »

mieszkaniecm
mieszkaniecm

[quote name=”Pani M.”][quote name=”al”][quote name=”gdzie się podział?”]
Nie wiecie przypadkiem czy Wojciech Piaśnik (Kosmo-Trans) z Kosmolowa, który jeszcze za burmistrza Rzepki, dn. 20.10.2014 tuż przed wyborami zawarł z UMiG Olkusz umowę na oczyszczanie dróg w gminie Olkusz (za 699 582,90 zł), nie jest czasem rodziną z burmistrzem Romanem Piaśnikiem, również pochodzącym z Kosmolowa?[/quote]
Walka z układami
http:///artykul_798_czy_drogowcow_zaskoczy_zima.html%5B/quote%5D

Panie Piaśnik, dlaczego nic mi Pan o tym nie powiedział? Nie tak się umawialiśmy. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak wyjść z komitetu, któremu Pan „patronuje”.[/quote]

Bardzo mądrze Pani zrobi, uważam że dalsze pomaganie temu człowiekowi byłoby marnowaniem czasu.

domyslny
domyslny

[quote name=”majk”]Tak, to bratanek burmistrza. Umowa zawarta była jeszcze przed wyborami, więc wszystko odbyło się zgodnie z prawem, bez konfliktu interesów.

[quote name=”pytanie”]Czy Wojciech Piaśnik (firma Kosmo-Trans z Kosmolowa), który dn. 20.10.2014 (przed wyborami) zawarł z UMiG Olkusz umowę na oczyszczanie dróg w gminie Olkusz (za 699 582,90 zł), jest rodziną z burmistrzem Romanem Piaśnikiem także pochodzącym z Kosmolowa?[/quote][/quote]
jak mógł nie wygrać jak wujek radnym był.

bezrobotna
bezrobotna

Artykuł fajny nie powiem, choć nie wiem co ma na celu.ciekawi mnie tylko dlaczego wszystko kreci się wkoło urzędników tych w centrum… Dlaczego nikt nie opisze i ujawni pensji instytucji takich jak np. ZUS, Urząd Skarbowy, Starostwo, Urząd Pracy, Policje, Sanepid itp??? Ja jestem bardzo ciekawa ile w tych instytucjach sie zarabia :).chciała bym wiedziec gdzie moge składac podanie:D

Niezorientowana
Niezorientowana

To w każdym wydziale jest dyrektor (albo naczelnik), zastępca dyrektora, zastępca zastępcy i jeszcze jakiś kolejny po „Bogu”. Czy stać nas na to? A dla każdego co kwartał premia, nagrody, uznaniowe i cholera wie, co jeszcze. Bogata Gmina!!!

wiem
wiem

[quote name=”majk”]
Można zadać pytanie, kto napisał ten artykuł? bo przy całym szacunku dla naszego włodarza, nie biję od niego duża elokwencja czy erudycja! Jaka firma pr-owska to stworzyła? Podobnie z resztą jak całą kampanię Piaśnika?[/quote]

Nie wiem kto napisał ten „wyciąg”, mogę się domyślać, że jakiś urzędnik. Jednakże jest bardzo prawdopodobne, że niedługo dowiecie się kto przez ostatnie 3 lata wymyślał i pisał prawie wszystkie teksty panu Piaśnikowi (program, artykuły, interpelacje itp)…. Ta osoba robiła to w dobrej wierze, jednak po wyborach bardzo się na Piaśniku zawiodła…

baltona
baltona

A osoba na stanowisku urzędniczym kierowniczym z taką premią to kto!

majk
majk

Intencja tego artykułu jest jedna: skłócenie środowiska urzędniczego, napuszczenie jednych na drugich, niech się kąsają. Zaczną się donosy, „życzliwi” będą kolaborować z panem burmistrzem, by utrzymać swoje stanowisko i ratować swój byt.

Można zadać pytanie, kto napisał ten artykuł? bo przy całym szacunku dla naszego włodarza, nie biję od niego duża elokwencja czy erudycja! Jaka firma pr-owska to stworzyła? Podobnie z resztą jak całą kampanię Piaśnika?

majk
majk

Tak, to bratanek burmistrza. Umowa zawarta była jeszcze przed wyborami, więc wszystko odbyło się zgodnie z prawem, bez konfliktu interesów.

[quote name=”pytanie”]Czy Wojciech Piaśnik (firma Kosmo-Trans z Kosmolowa), który dn. 20.10.2014 (przed wyborami) zawarł z UMiG Olkusz umowę na oczyszczanie dróg w gminie Olkusz (za 699 582,90 zł), jest rodziną z burmistrzem Romanem Piaśnikiem także pochodzącym z Kosmolowa?[/quote]

pani
pani

A czy nagrody specjalne ktore poszczegolne osoby otrzymywaly w 2014 to te same osoby ktore dostawaly w poprzednich latach. To należało by opisać bo to napewno krag tych samych Rzepkowych osób.

pani
pani

A za jaka dodatkową prace burmistrzowie i skarbniczka dostali nagrode?.

dziadek
dziadek

A co tyle osób robi w wydziale podatków bądź geodezji. Chyba troche ich tam za dużo. Jeden wydział podatki rachunkowosc i finanse i juz oszczednosc na naczelnikach.

dziadek
dziadek

Po co iso w urzedzie? I kto w ramach iso dostawał bądź dostaje jeszcze dodatek lub premie. Nalezalo by sprawdzic ile urzad w ramach iso ponosi kosztow.

obserwator bis
obserwator bis

Nagrodę w wysokości 300,00 zł otrzymało 17 osób (za przeprowadzenie auditów ISO)

Z tego co wiem wykonywano to w ramach czasu pracy. mają za dużo czasu? a może stanowiska są zbędne. Tu szukajcie (detektywi) a może jeszcze w innych miejscach.

obserwator bis
obserwator bis

proszę podać ile przypadało na naczelnika a ile dostał dodatkowo ? ten co tak zawyżył średnią

obserwator bis
obserwator bis

Przez niektórych recenzentów widać zwykłą zawiść, pieniactwo pochodzące z totalnej niewiedzy. jest takie stare polskie przysłowie :krowa co duży ryczy mało mleka daje”. ponieważ co nieco orientuję się jak wygląda praca w urzędzie to pozwolę sobie na subiektywny komentarz ilu pracowników wystarczy w poszczególnych wydziałach i tak: Wydz. zarz. kryzysowego 3,orgaznizacyjny – góra 14, zamówień publicznych 13 (w tym 8 obsługi) , ochrona środowiska 7, sprawy społeczne góra 7, sprawy obywatelskie 8, rachunkowości -kasa 1, biuro prawne 3 lub firma zewn., audyt wewn. 1, urząd stanu cywilnego 4, konserwator zabytków 2, pełnomocnik d/s uzaleznien 1,biuro koordynacji funduszy europejskiej może 3… Czytaj więcej »

reorganizacja od zar
reorganizacja od zar

[quote name=”Niezorientowana”]W artykule nie ma nigdzie wzmianki, że w Urzędzie jest jeszcze wydział edukacji, a w nim około 16 osób z dyrektorem Feliksikiem na czele. Oni też zarabiają, ale o tym paniach cisza. Czyżby zawyżali wynagrodzenie ?[/quote]

Przynajmniej 4 osoby powinny być zwolnione i to te ostatnio przyjęte. Za nieobecnych prace powinni wykonywać pozostali pracownicy. W tym wydziale nie powinno być dyrektora ani wicedyrektora, co najwyżej kierownik. Panie burmistrzu tam są oszczędności.

pytanie
pytanie

Czy Wojciech Piaśnik (firma Kosmo-Trans z Kosmolowa), który dn. 20.10.2014 (przed wyborami) zawarł z UMiG Olkusz umowę na oczyszczanie dróg w gminie Olkusz (za 699 582,90 zł), jest rodziną z burmistrzem Romanem Piaśnikiem także pochodzącym z Kosmolowa?

Olkuszek
Olkuszek

A czy ktoś wie, kiedy będzie opublikowany ten bilans otwarcia obiecywany zaraz po wyborach przez Pana Piaśnika?

Babcia
Babcia

Dla mnie jako osoby zajmującej się kapitałem ludzkim, prezentowana ocena nie jest wiarygodna. Ponadto sporządzona przez jednego z pracowników co już na wstępie sugeruje, że nie do końca jest obiektywna i rzetelna. Poza tym, dlaczego ocena nie zawiera również zestawienia poszczególnych jednostek: MOK, Biblioteka, SZE, MOSiR itd. Dlaczego oddzielnie nie zostali wyciągnięci w zestawieniu zwykli, szeregowi pracownicy? Wrzucenie ich do jednego worka z kierownictwem (naczelnicy, samodzielne stanowiska) spowodowało zatajenie dużych różnic w wynagrodzeniu tych drugich. Tylko czy nie krzywdzi zwykłych urzędasów, którzy obrywają za całokształt? Ciekawe, który zwykły urzędas ma wynagrodzenie zasadnicze w okolicach średniej jaka wyszła tj. 3.610 zł?

nn
nn

premie i nagrody powinny byc zarezerwowane dla pracowników produkcyjnych bo to oni powiększają PKB, a nie urzędniko, którzy niejednokrotnie przeszkadzają w działalności przedsiębiorców.

komentarz
komentarz

Nie mam najmniejszego zaufania do Romana Piaśnika.

Niezorientowana
Niezorientowana

W artykule nie ma nigdzie wzmianki, że w Urzędzie jest jeszcze wydział edukacji, a w nim około 16 osób z dyrektorem Feliksikiem na czele. Oni też zarabiają, ale o tym paniach cisza. Czyżby zawyżali wynagrodzenie ?

oceniaccie
oceniaccie

Ciekawe czy osoba to piszaca i robiaca ocene dostala dodatkowe pieniadze. Bo ta ocena to wyrzucanie pieniedzy i dodatkowo ten druk w prasie ciekawe z czyich pieniedzy.

.
.

[quote name=”Żwb”]Co niniejszy artykuł w ramach aktualności wnosi dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz?[/quote]

NIC. To jest ciąg dalszy populizmu.

Żwb
Żwb

Co niniejszy artykuł w ramach aktualności wnosi dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz?

hohoho
hohoho

[quote name=”August II”]A ile urząd płaci za takie artykuły ?
Chciałbym wiedzieć jak wygląda wynagrodzenie obecnego Burmistrza w stosunku do jego poprzedników.[/quote]
już mówię- 2000 zł za stronę w wydaniu papierowym. Na tym rynku PO jest monopolistą

franekx
franekx

Z tego co ostatnio w trawie piszczy to będą rozmowy na temat likwidacji straż miejskiej. Zamiast kilkunastu strazników to lepiej dofinansować policję aby częściej patrolowała starszą część Olkusza i na pewno będzie bezpieczniej z dodatkowymi etatami policyjnymi.

obser
obser

Gdzie się podział Romana Piaśnik sprzed wyborów? Od czasu gdy został burmistrzem Piaśnik wydaje się być zupełnie innym człowiekiem.

Elo
Elo

[quote name=”oceniac”]Chyba nie wszyscy emeryci dostali wypowiedzenie? Kto jeszcze z emerytow zasiada w umig.[/quote]
Emerytem jest nasz pan burmiszcz, na przykład. 😆

stryjek wujenki
stryjek wujenki

a gdzie raport o koligacjach rodzinnych, sąsiedzkich, biznesowych i erotycznych ?

Pani M.
Pani M.

[quote name=”al”][quote name=”gdzie się podział?”]
Nie wiecie przypadkiem czy Wojciech Piaśnik (Kosmo-Trans) z Kosmolowa, który jeszcze za burmistrza Rzepki, dn. 20.10.2014 tuż przed wyborami zawarł z UMiG Olkusz umowę na oczyszczanie dróg w gminie Olkusz (za 699 582,90 zł), nie jest czasem rodziną z burmistrzem Romanem Piaśnikiem, również pochodzącym z Kosmolowa?[/quote]
Walka z układami
http:///artykul_798_czy_drogowcow_zaskoczy_zima.html%5B/quote%5D

Panie Piaśnik, dlaczego nic mi Pan o tym nie powiedział? Nie tak się umawialiśmy. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak wyjść z komitetu, któremu Pan „patronuje”.

Monika
Monika

[quote name=”Młody”]”Wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu na 2014 r. przedstawiają się następująco: 12.255.704,00 zł.”

„Stan zatrudnienia na dzień 30.11.2014 r. wynosił 186 osób.”

Podzieliłem te dwie wielkości a potem jeszcze przez 12 miesięcy i wyszło mi że średnia miesięczna płaca w urzędzie w 2014 rok wyniosła: 5.490, 91 zł. (słownie: pięc tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) …[/quote]
Szeregowy pracownik tyle nie zarabia. Tyle to może zarabiać naczelnik wydziału na przykłąd a nie byle referent.

Pan Gąbka
Pan Gąbka

Kto mieczem wojuje od miecza ginie! Tyle w temacie…

iTi
iTi

Ja bym zrobił System motywacyjny pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu ,taki jak u 99% prywaciarzy obowiązuje,jak ci się nie podoba to fora ze dwora.

iwan
iwan

9 etatów można usunąć mowa tu o straży miejskiej sporo pieniędzy idzie im na wypłaty,premie,uposażenie,paliwo i na utrzymanie samochodu.

Młody
Młody

„Wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu na 2014 r. przedstawiają się następująco: 12.255.704,00 zł.”

„Stan zatrudnienia na dzień 30.11.2014 r. wynosił 186 osób.”

Podzieliłem te dwie wielkości a potem jeszcze przez 12 miesięcy i wyszło mi że średnia miesięczna płaca w urzędzie w 2014 rok wyniosła: 5.490, 91 zł. (słownie: pięc tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) …

bolek
bolek

[quote name=”August II”]A ile urząd płaci za takie artykuły ?
Chciałbym wiedzieć jak wygląda wynagrodzenie obecnego Burmistrza w stosunku do jego poprzedników.[/quote]
Bardzo proszę:
http://przeglad.olkuski.pl/index.php/artykuly/aktualnosci/11389-wynagrodzenie-z-wyzszej-polki