pwik pasek loga

Ogłoszenie płatne
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4 ogłasza:

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki:

nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha oraz 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 o pow. 0,0557 ha,
nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha,
nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha,
nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha
o łącznej pow. 2,8647 ha,
położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej 2C.

1.Oznaczenie i opis nieruchomości:
Nieruchomość (teren dawnej Stacji Uzdatniana Wody) stanowią niżej wymienione działki:
a).nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd Rejonowy
w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080914/8,
b).nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 o łącznej pow. 0,0557 ha, dla działek jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00024477/2,
c).nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd Rejonowy
w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080916/2,
d).nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd Rejonowy
w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080915/5,
e).nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd Rejonowy
w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080917/9 .

Działki posiadają bardzo dobrą lokalizację, usytuowane są w zachodniej części Olkusza, na obszarze pomiędzy drogą krajową DK94 relacji Katowice-Kraków od północy, a ulicą Wspólną prowadzącą od DK94 od wschodu.

Działki bezpośrednio sąsiadują z terenami Strefy Aktywności Gospodarczej Olkusza, Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław” i w pobliżu Strefy Aktywności Gospodarczej m. Bukowno .

Działki zabudowane są budynkami, budowlami oraz infrastrukturą techniczną związaną  z funkcjonowaniem na ich terenie byłej Stacji Uzdatniania Wody.

Dojazd do wszystkich działek zapewniony jest po wewnętrznych drogach dojazdowych znajdujących się na wyodrębnionych działkach, prowadzących od ulicy Wspólnej.

Wszystkie działki posiadają przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozpoczęto procedurę przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej.

– Na działce nr ew. gr. 861 znajdują się obiekty: cztery budynki akcelatorów, budynek koagulacji, budynek na wapno z silosami 2 x 50 t.
Działki o nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 położone są wzdłuż drogi
krajowej DK94,
– Na działce nr ew. gr. 862 znajdują się obiekty: połączone budynki przepompowni i filtrów,
– Na działce nr ew. gr. 865 znajdują się: odmulnik 4 komorowy, przepompownia osadu,
– Na działce nr ew. gr. 866 znajdują się obiekty: budynek chlorowni , budynek magazynowy, trzy zbiorniki wody czystej żelbetonowe o pojemności: 2×2 000 m3, 1x 1 000 m3 obsypane ziemią.

2. Obowiązek Sprzedającego ustanowienia służebności:
Sprzedający ustanowi nieodpłatną służebność gruntową przejścia, przejazdu i doprowadzenia wszelkich mediów po działce nr 870 i 871 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 861,862, 865, 866.
Drogi są własnością Sprzedającego, istnieje możliwość ich sprzedaży.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
– nieruchomość nr ew. gr. 861w opisana jest jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej oraz tereny usług komercyjnych,
– nieruchomość nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 ulica główna dwujezdniowa,
– nieruchomość nr ew. gr. 862, 865, 866 opisana jest jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 3 291 000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.
Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń poza działkami o nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 obciążone są hipoteką, która do dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży będzie zwolniona.

6. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Przetarg SUW” należy składać w sekretariacie PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu, pok. nr 104 do dnia 05.06.2018 r. do godz.10.00

Pisemna oferta powinna zawierać:
a).imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę (jeśli oferentem jest osobą prawną lub innym podmiotem) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru (KRS, CEIDIG);
b).datę sporządzenia oferty;
c).oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz przedmiotem transakcji i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
d).oferowaną cenę w PLN i sposób jej zapłaty – przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa;
e).kopię dowodu wniesienia wadium i wskazanie konta bankowego, na które będzie można zwrócić wadium.

7. Oferent wnosi wadium w wysokości 164 550,00 zł przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa w terminie nie później niż do dnia 04.06.2018 r.
Nr konta bankowego: Polska Kasa Opieki S.A. O/Olkusz
Nr 19 1240 4748 1111 0000 4868 8523.
Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Przedsiębiorstwa. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

8. Warunki przetargu:
– ocenie będą podlegały oferty zabezpieczone wadium,
– w ofercie należy podać tylko jedną cenę,
– nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wszystkie działki wchodzące w skład nieruchomości stanowią jeden przedmiot sprzedaży.

9. Osoby pozostające w związku małżeńskim (nie posiadające umowy o rozdzielności majątkowej) obydwie przystępują do przetargu.

10. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymagane jest przedłożenie stosownego zezwolenia.

11. Termin otwarcia ofert (część jawna) w dniu 05.06.2018 r. o godz. 10.00 w Sali Narad Przedsiębiorstwa.

12. Zarząd Przedsiębiorstwa zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

13. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

14. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub odmawia zawarcia umowy na warunkach wynikających z przetargu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

16. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

17. Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży udziela:
Jerzy Skubis j.skubis@pwik.olkusz.pl, tel.: 326431415 w.123
Barbara Danecka b.danecka@pwik.olkusz.pl tel.: 326431415 w.140 {jcomments off}

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze