niepełnosprawność

Kilka miesięcy temu w Małopolsce wystartował program Tele – Anioł dla osób wymagających stałej opieki. Nadal trwa rekrutacja, a realizatorzy projektu poszukują również wolontariuszy i opiekunów.

Osoby zakwalifikowane do programu dostaną specjalne opaski z kartą sim, umożliwiające szybki kontakt z centrum teleopieki i otrzymanie fachowej pomoc. Wystarczy tylko nacisnąć przycisk SOS. Osoby niesamodzielne mogą również uzyskać wsparcie w swoich domach w formie zabiegów higienicznych, pomocy w codziennych obowiązkach czy załatwieniu urzędowych formalności.
Realizatorami programu są: Województwo Małopolskie oraz Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszenie „Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego”.

Jak zostać opiekunem?
Do pomocy uczestnikom programu Tele – Anioł poszukiwane są przede wszystkim osoby mające kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niesamodzielnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny czy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej. – Do współpracy przy projekcie Tele-Anioł Małopolska zachęca także osoby, które nie posiadają wykształcenia medycznego, ale chcą poświęcić swój czas i nieść pomoc seniorom, osobom niesamodzielnych i niepełnosprawnym w codziennych czynnościach. W zamian będą mogli bezpłatnie wziąć udział w 80-godzinnym szkoleniu z usług opiekuńczych i 8-godzinnym – z usług sąsiedzkich. Do udziału w projekcie zaproszeni są również wolontariusze. Zdobyte doświadczenie zawodowe z pewnością zaprocentuje w przyszłości – czytamy na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

Zainteresowani uzyskają szczegółowe informacje w Caritasie Diecezji Kieleckiej – Zespole Placówek Caritas w Proszowicach przy ul. Kolejowej 4 (tel. 883 316 158; e-mail: teleaniol@caritas.pl) lub u pracowników Zespołu ds. Teleopieki Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (tel. 12 61-60-611).

Skorzystaj z pomocy Tele – Anioła. Są jeszcze miejsca!
Samorząd Województwa Małopolskiego przypomina, że nabór do I tury projektu potrwa do końca października lub do wyczerpania miejsc. W pierwszym naborze do projektu zostanie zakwalifikowanych 5 tys. osób niesamodzielnych, mieszkających na terenie Małopolski, z których dodatkowo usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania zostanie objętych 1 608. Drugi nabór – na taką samą liczbę osób – jest planowany od 1 sierpnia do 31 stycznia 2020 roku.

– Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką Tele-Anioła, muszą mieszkać na terenie województwa małopolskiego oraz być osobami niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Spełnienie tych dwóch kryteriów już pozwala im wziąć udział w projekcie – informują organizatorzy.

Zgodnie z regulaminem, preferowane do objęcia wsparciem są: osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (także w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych), osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi), osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa), osoby, które nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej (korzystający z opieki społecznej, w ramach Tele – Anioła będą mogli uzyskać tylko wsparcie uzupełniające dotychczasowe świadczenia).

W pierwszym etapie rekrutacji będą weryfikowane formalnie formularze zgłoszeń i tworzone listy rankingowe. Kolejny etap dotyczy podstawowej oceny sytuacji materialno-życiowej oraz oceny, czy potrzebne będzie dodatkowe wsparcie w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Gdy wsparcie zostanie przyznane, uczestnika czeka tzw. rozszerzona ocena sytuacji materialno-życiowej.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz Regulamin, formularze zgłoszeniowe i harmonogram cykli rekrutacji są dostępne na stronie internetowej Tele – Anioła (www.malopolska.pl/teleaniol)

Wnioski można składać osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56 i ul. Basztowej 22 w Krakowie 56, 30-017 Kraków (pierwsze wejście od strony ul. Wrocławskiej, parter), w sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Radziwiłłowskiej 1 w Krakowie, w innych lokalizacjach urzędu marszałkowskiego lub w biurach projektu z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku po wcześniejszym umówieniu spotkania. Można również wysłać zgłoszenie pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Rekrutacja – Małopolski Tele – Anioł” lub drogą elektroniczną (dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP z wykorzystaniem pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: „Rekrutacja – Małopolski Tele – Anioł” (decyduje data wpływu na skrytkę ePUAP).

 Fot. pixabay.com

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze