Powiat

W związku z licznymi pytaniami naszych Czytelników kontynuujemy temat wniosków złożonych przez lokalne samorządy do drugiej edycji rządowego programu Polski Ład. Przypominamy dla porządku, że złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z uzyskaniem wsparcia, a wyniki naboru będą znane dopiero po ocenie wniosków za kilka tygodni.

Przypomnijmy: samorządy mogą złożyć po trzy wnioski; limity dofinansowania to 5 mln, 30 mln i 65 mln zł; złożenie pierwszego wniosku do 5 mln zł jest niezbędne, aby móc złożyć wnioski kolejne; program zakłada bezzwrotne dofinansowanie nawet do 95 proc. wartości inwestycji, a minimalny poziom udziału własnego to 5 proc. Do podziału w II edycji programu jest – według zapowiedzi rządu – łącznie ok. 20 mld zł.

Ponadto ogłoszony został ogłoszony dodatkowy nabór wniosków dla gmin i powiatów, w których przed laty funkcjonowały PGR-y. W ramach tego konkursu samorządy gminne i powiatowe mogą złożyć dwa dodatkowe wnioski, limity dofinansowania dla wniosków to 2 mln i 5 mln (gminy) oraz 2 mln i 8 mln (powiaty), a program zakłada bezzwrotne dofinansowanie nawet do 98 proc. wartości inwestycji.

4 x drogi – na to stawia Powiat Olkuski, który w ramach edycji drugiej i edycji trzeciej – PGR Rządowego Funduszu Polski Ład złożył łącznie 4 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę nieco ponad 31,3 mln złotych. Chodzi o przebudowę dróg powiatowych nr 1091K i 1108K w miejscowościach Bogucin Duży, Pazurek, Jaroszowiec (z kwotą dofinansowania nieco ponad 15 mln złotych), przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 1121K w miejscowościach Gołaczewy i Kaliś (z kwotą dofinansowania 5 mln złotych), modernizację dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K na terenie Gminy Wolbrom – od Chełmu przez Porębę Górną i Budzyń do Lgoty Wielkiej (z kwotą dofinansowania 8 mln złotych) oraz modernizację drogi powiatowej nr 1151K na terenie Gminy Trzyciąż – od Trzyciąża do Porąbki (z kwotą dofinansowania 2 mln złotych).

-Przebudowa i modernizacja dróg objętych wnioskami jest bardzo ważna dla Powiatu Olkuskiego, a w szczególności dla jego mieszkańców z uwagi na stan techniczny dróg i ich znaczenie w sieci dróg powiatu. Niejednokrotnie drogi te stanowią alternatywę dla dróg wojewódzkich szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo modernizacja dróg w ramach edycji trzeciej – PGR usprawni komunikację mieszkańców m.in. sąsiednich wsi do punktów użyteczności publicznej tj. ośrodków zdrowia, urzędu gminy, urzędu pocztowego oraz miejsc kultu religijnego. Drogi objęte wnioskami są strategiczne dla Powiatu Olkuskiego i z uwagi na stan techniczny wymagają przebudowy – komentuje starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

Gmina Trzyciąż w ramach naboru podstawowego do drugiej edycji Polskiego Ładu złożyła trzy wnioski:

Pierwszy – przewidujący dofinansowanie 5 mln. zł – zakłada poprawę efektywności energetycznej kolejnych budynków użyteczności publicznej poprzez ich termomodernizację. Drugi, to niezwykle ważny dla dalszego prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gminy wniosek o dofinansowanie bardzo kosztownego, podzielonego na etapy projektu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Trzyciążu. W ramach I etapu, wycenionego na kwotę 10 mln. zł Gmina Trzyciąż chciałaby sfinansować budowę ciągu technologicznego oczyszczania ścieków wraz ze stacją zlewną ścieków dowożonych oraz zwiększyć przepustowość oczyszczalni, w związku z rozbudową gminnej sieci kanalizacyjnej. Trzeci wniosek zakłada kolejne prace przy modernizacji oczyszczalni ścieków, oszacowane na kolejne 5 mln. zł prace budowlane i remontowe, w tym budowę obiektów technologiczno-socjalnych.

Ponieważ gmina Trzyciąż kwalifikuje się do złożenia wniosków o dofinansowanie inwestycji dla gmin popegeerowskich, przygotowano również dwa kolejne wnioski o środki: na rozbudowę dalszych 6 km. sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – przewidywana wartość tej inwestycji to 5 mln. zł, a także – w ramach drugiego wniosku – na remont dróg gminnych o łącznej długości ok. 5 km.

W pierwszej edycji Polskiego Ładu Gmina Trzyciąż pozyskała środki w wys. 5 400 000 zł. na budowę budynku dla potrzeb Gminnej Biblioteki i Ośrodka Animacji Gminy Trzyciąż oraz 1 330 000 zł. na budowę drogi gminnej wraz z mostem na rzece Dłubnia w Ściborzycach.

Gmina Wolbrom zgłosiła do drugiej edycji programu Polski Ład 5 inwestycji, starając się o łączną kwotę dofinansowania w wys. 95,950 mln zł. Przewidywana wartość wymarzonych przez burmistrza Zielnika inwestycji wynosi w sumie 101 mln zł, a deklarowana kwota udziału własnego Gminy Wolbrom to zaledwie 5,05 mln zł (5%).

Wśród inwestycji, na które Wolbrom chciałby pozyskać dofinansowanie z Polskiego Ładu są: budowa IV etapu obwodnicy wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 62 i LHS (odc. ok. 3,6 km) i budową układu drogowego wraz z włączeniem do dróg gminnych i powiatowych (teoretycznie jest to zadanie samorządu województwa małopolskiego). Przewidywana wartość Inwestycji to 65 mln zł, deklarowana kwota udziału własnego – 3.250.000 zł, a kwota wnioskowanego dofinansowania – 61.750.000 zł. We wniosku założono, że inwestycja miałaby być realizowana do końca 2027 r.

Kolejny wniosek przewiduje następne zadanie z zakresu działania innego samorządu, czyli modernizację i przebudowę 12,45 km dróg będących w zarządzie Powiatu Olkuskiego, na odcinku: Domaniewice – Lgota Wolbromska – Wolbrom – Łobzów – Boża Wola – Jeżówka (tzw. Bydlinka w granicach gminy Wolbrom). W przypadku realizacji zadania wymienione odcinki dróg powiatowych zostały już przekazane warunkowo w czasowy zarząd Gminy Wolbrom na mocy stosownych porozumień i uchwały. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa dróg nr 1095K- od km 18+506 do km 24+023 oraz nr 1126K – od km 0+000 do km 6+931 wraz chodnikami i utwardzonymi poboczami oraz infrastruktura towarzysząca. Przewidywana wartość Inwestycji to 24 mln. zł, deklarowana kwota udziału własnego – 1.200.000 zł, a wnioskowane dofinansowanie 22.800.000 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec 2025 r.

Następny wniosek Gminy Wolbrom przewiduje modernizację drogi gminnej nr 120688K Dłużec – Zarzecze do DW 783 w km od 0+000 do km 4+520 w miejscowościach Dłużec, Lgota Wolbromska i Zarzecze. Zadanie, które miałoby być zrealizowane do końca 2025 r. obejmowałoby wzmocnienie konstrukcji drogi, nowe nawierzchnie i ciąg pieszo-rowerowy, modernizację odwodnienia i oświetlenia. Inwestycja szacowana jest na 5 mln. zł, a wnioskowana kwota to 4.750.000 zł.

Ponieważ gmina Wolbrom również kwalifikuje się jako gmina popegeerowska, złożono też kolejny wniosek – tym razem na modernizację drogi gminnej nr 120690K Lgota Wolbromska – Kaliś w km od 1+085 do km 2+075 (w sumie ok. 990 mb drogi) w miejscowości Kaliś. Zadanie obejmuje wzmocnienie konstrukcji drogi, nowe nawierzchnie, utwardzenie poboczy, modernizację odwodnienia i oświetlenia. Wartość inwestycji oszacowano wstępnie na 2 mln. zł, a gmina wnioskowała o dofinansowanie w wys. 1,9 mln. zł. Inwestycja miałaby być realizowana do końca roku 2013..

Ostatni złożony przez Wolbrom wniosek dotyczy modernizacji sieci dróg na os. Władysława Łokietka w Wolbromiu. Zadanie obejmuje modernizację ciągu dróg gminnych nr 120538K ul. os. Wł. Łokietka w km 0+000 do km 0+085, 120532K ul. Batalionów Chłopskich, ul. Jana III Sobieskiego w km 0+000 do km 1+502 (łączna długość odcinka 1587,0 mb). Przewidywane jest wzmocnienie konstrukcji drogi, nowe nawierzchnie, utwardzenie poboczy i modernizacja sieci. Prace wyceniono na 5 mln. zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 4.750.000 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec grudnia 2024 r.

Przypomnijmy, w pierwszej edycji Polskiego Ładu Gmina Wolbrom pozyskała 11.5 miliona zł. na rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej.

Ewa Barczyk, Wiola Woźniczko

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
zEN
zEN
1 rok temu

Miasto powinno postarać się o zadaszenie basenu na Czarnej Górze. Tym samym sezon trwałby cały rok, więcej osób znalazłoby pracę, a mniej wydamy na remonty. Dzisiaj basen, jak i boiska w jego najbliższej okolicy, plac zabaw, dostępne są przez kilka miesięcy w roku. Przecież nie musi tak być – dzisiaj to zwykłe marnotrawstwo. System przeszklonych kopuł przykrywających kompleks basenowy, zainstalowane panele słoneczne, zautomatyzowana wentylacja. Jeśli dobrze zostanie inwestycja zaplanowana, to korzystając z najnowszych technologii możemy ograniczyć energochłonność kompleksu. Wewnątrz mogłyby nadal rosnąć rośliny, miejsce mogłoby być doskonałą odskocznią od zimowej aury.