Planowane na 2020 rok dochody Gminy Trzyciąż wynoszą  28 892 472,22 zł, a wydatki – 31.862.579,55 zł, z czego wynika, że gmina zaplanowała deficyt w wysokości 2.970.107,33 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych. Jest to budżet stosunkowo nieduży, w porównaniu choćby z budżetami gmin ościennych.  Jakie zadania uda się zrealizować Gminie Trzyciąż w ramach posiadanych możliwości?

Wójt Roman Żelazny: Od lat działamy w podobnej sytuacji, ale nieduży budżet nie jest dla nas powodem do załamywania rąk. Przeciwnie, z roku na rok realizujemy wiele, wydawać by się mogło, zbyt ambitnych wyzwań. Dzieje się tak, bo staramy się wykorzystywać nie tylko możliwości lokalne, ale także dostępne środki zewnętrzne. Naszą zasadą jest sięganie po środki na konkretne cele, nie możemy pozwolić sobie na rozdrobnienie potencjału. Dzięki planowaniu i konsekwencji, może wolniej niż bogatsi od nas, ale skutecznie i w zrównoważony sposób rozwijamy  gminę przyjazną mieszkańcom.

Jedną z miar pozwalających na ocenę sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest relacja między udziałem wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. świadczy ona bowiem o zdolności tych jednostek do podejmowania zadań, których efektem jest trwała poprawa warunków życia mieszkańców nie tylko w danym roku, ale także w przyszłości. Analizę sytuacji oraz kondycji finansowej Gminy Trzyciąż najlepiej obrazuje sporządzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie we współpracy z Wojewodą Małopolskim „Informacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego za 2018 rok”, która ukazała się w połowie ubiegłego roku. Wśród 121 gmin wiejskich Gmina Trzyciąż zajmuje w tym zestawieni zaszczytne 4 miejsce, co świadczy, iż jako samorządowcy bardzo dobrze wykonywaliśmy postawione przed nimi zadania oraz racjonalnie gospodarowaliśmy środkami publicznymi.

Red. Gmina Trzyciąż nie zwiększa swoich dochodów kosztem lokalnych podatników, stawki podatków i innych obciążeń dla mieszkańców są tu dość niskie, w porównaniu do innych gmin. Czy taka polityka nie utrudnia podejmowania wyzwań inwestycyjnych i utrzymania w dobrym stanie gminnej infrastruktury?

R.Ż. To prawda, jako samorządowcy staramy się nie obciążać mieszkańców nadmiernymi opłatami, chociaż wyższe stawki podatków lokalnych zapewne mogłyby ułatwić realizację samorządowych zamierzeń i planów. Uważam jednak, że nie tędy droga – obciążenia fiskalne staramy się od lat utrzymać na przystępnym dla obywateli poziomie. Wpływy z podatków i opłat zostały przyjęte do budżetu 2020 r. na podstawie planowanych realnych wpływów roku 2019. Na dochody z tytułu udziału gminy w PIT 2020 r. nie mamy wpływu, zostały one zaplanowane w oparciu o dane otrzymane z Ministerstwa Finansów.

Red. Jak gmina Trzyciąż radzi sobie z trudnym dla wszystkich samorządów problemem finansowania oświaty, zwłaszcza, że w ubiegłym przybyło placówek do utrzymania?

R.Ż. Tak, to prawda, we wrześniu 2019 r. zaczęło funkcjonować zbudowane przez nas nowe przedszkole samorządowe, a od 2 stycznia ruszył żłobek. Te inwestycje bardzo nas cieszą, bo były odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 27,24 % wydatków bieżących budżetu gminy ogółem, a subwencja oświatowa zazwyczaj nie pokrywa realizacji wszystkich przewidzianych w jej zakresie zadań, stąd konieczność uzupełnienia braków z lokalnego budżetu. Nie zapominamy też kolejnych inwestycjach. Na rok 2020 zaplanowaliśmy wyposażenie placu zabaw przy budynku przedszkola i żłobka w Trzyciążu, na co mamy zamiar przeznaczyć 122 tys. zł. Chcemy też przebudować kotłownię i instalację CO w Szkole Podstawowej w Jangrocie, a jeżeli pozwolą na to środki, w planach jest także wymiana okien w sali gimnastycznej w Suchej.

Wszystkie inwestycje w oświacie są w ogóle możliwe dzięki przewidywaniu i podjęciu wcześniej bardzo trudnych decyzji związanych z reorganizacją sieci szkolnej, wymuszonych przez reformę oświaty.

Red. Jakie jeszcze zamierzenia, zwłaszcza inwestycyjne zaplanował samorząd Gminy Trzyciąż na rozpoczynający się rok?

R.Ż. Jak powiedzieliśmy wcześniej – wydatki na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości 31.862.579,55 zł, czego wydatki majątkowe wynoszą 5.498.572,41 zł. W ramach tych środków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych chcemy przeznaczyć 100 tys. zł., kwotę 435 tys. złna bieżące remonty dróg gminnych, mostów oraz zimowe utrzymanie dróg, a 150 tys. zł na remonty dróg wewnętrznych. Kwota 110 tys. zł została zapewniona w budżecie jako dofinansowanie usług publicznych lokalnego transportu zbiorowego.

Włączając się w działania na rzecz poprawy jakości powietrza, zaplanowaliśmy przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Trzyciążu, na co chcemy przeznaczyć 310 tys. zł

Będą też prowadzone prace przy zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż, na co zagwarantowaliśmy kwotę w wysokości 81.180 zł.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w budżecie zaplanowano nie tylko środki na bieżące utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, ale także zadania inwestycyjne, w tym modernizację remizy OSP w Jangrocie.

W wydatkach bieżących zostały zaplanowane środki na dopłaty do ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych, natomiast w wydatkach majątkowych ujęte zostały dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota: 20.000 zł. Będziemy też realizowali zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzyciąż – część południowa”, na co zagwarantowaliśmy 3.670.000 zł. W roku 2020 chcemy też wykonać opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Trzyciążu” – w budżecie zaplanowaliśmy na ten cel kwotę 128.000 zł. 20 tys. zł chcemy przeznaczyć na budowę dostosowanego do współczesnych wymogów  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Trzyciąż.

Udział gminy Trzyciąż w projekcie Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, czyli budową odnawialnych źródeł energii: paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych – wiąże się z planem wydatkowania kwoty 709.972,41 zł. Będziemy także nadal pomagać mieszkańcom w usuwaniu azbestu, na co mamy zagwarantowane 50 tys. zł, a także zwalczać Barszcz Sosnowskiego, jako inwazyjny gatunek obcy.

W wydatkach majątkowych związanych ze wspieraniem sportu zaplanowano też kwotę 50 tys. zł na zadanie inwestycyjne „Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Jangrot oraz zagospodarowanie terenu o charakterze sportowym” .

Red. Jakie widzi Pan największe wyzwania i zagrożenia dla spraw gminy Trzyciąż i jej obywateli w rozpoczynającym się roku?

Najpoważniejszy wydaje mi się problem nie nowy, ale narastający – zwiększanie obowiązków nakładanych na gminy przez państwo, bez zabezpieczenia środków na ich realizację. Tego typu obciążenia wymuszają, zwłaszcza na mniej zamożnych gminach, zablokowanie środków, które mogłyby być skutecznie wykorzystane na zadania własne, co spowalnia realizację inwestycji oraz innych zamierzeń i utrudnia bieżące funkcjonowanie.

Przed nami kolejny rok wyzwań, które będziemy starali się konsekwentnie podejmować dla poprawy życia mieszkańców. Korzystając z okazji składam im i sobie życzenia optymizmu w pokonywaniu wszelkich przeszkód. Niech rozpoczynający się właśnie rok będzie dla nas wszystkich jeszcze lepszy niż poprzedni.

Red. Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w realizacji zamierzeń.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o